#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par bērnu tiesībām
, 2010. gada, 11.jūnijs, 2010

Lai arī bērni ar tiesu iestādēm vai valsts pārvaldes iestādēm saskaras mazāk nekā pieaugušie, viņu tiesības ir tikpat nozīmīgas. Bērniem ir tiesības uz aizsardzību pret nabadzību un vardarbību, kā arī tiesības tikt uzklausītiem. Šodien Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par jaunu ES stratēģiju bērnu tiesību jomā.

Apspriešanā iegūtās atbildes tiks izmantotas, lai noskaidrotu, kā ES politikas pasākumi var vēl vairāk veicināt bērnu tiesības. Apspriešanā izskatīs tādus jautājumus kā bērniem draudzīga tiesu sistēma, vardarbība pret bērniem, bērnu nabadzība un bērnu līdzdalība. Apspriešana notiks līdz 2010. gada 20. augustam.
„Mūsdienu pasaulē bērni bieži vien saskaras ar sarežģītām situācijām – vai nu kā interneta lietotāji, migranti vai liecinieki tiesas procesā. Mums ir jāaizsargā un jāveicina viņu tiesības. Es ceru no visām ieinteresētajām pusēm saņemt ierosinājumus, kā vislabāk aizsargāt bērnu intereses un tiesības,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jautājumos Viviāna Redinga.
Bērnu tiesību aizsardzībai ikdienas dzīvē ir nepieciešama cita pieeja nekā attiecībā uz pieaugušajiem, neraugoties uz to, vai bērns ir iesaistīts tiesas procesā vai ģimenes strīdā, vai viņš saskaras ar valsts pārvaldes iestādēm vai sarežģītam situācijām, piemēram, migrāciju, vardarbību vai nabadzību. Lai bērni zinātu savas tiesības un lai tās tiktu ievērotas, ES mēroga stratēģija var sniegt piemērotas vadlīnijas un lietderīgu ieguldījumu. ES un tās dalībvalstis vēlas nodrošināt, ka par bērniem rūpējas, viņi tiek aizsargāti un viņu viedoklis tiek ņemts vērā.
Komisija 2006. gadā izstrādāja stratēģiju par bērnu tiesībām, lai nodrošinātu to, ka ES politikas pasākumi veicina bērnu tiesības. Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzlabot esošās un apzināt jaunas iespējamās darbības stratēģijas atkārtotai īstenošanai 2011. –2014. gadā. Tās pamatā kā parasti būs pieredze, ko guvuši iedzīvotāji, organizācijas, asociācijas, struktūras, iestādes un eksperti, kuri nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzību un veicināšanu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Minētajā apspriešanā ir aplūkotas konkrētas jomas, ko Bērnu tiesību forumā identificējuši šajā jomā strādājoši cilvēki un kurās bērni varētu saskarties ar problēmām, piemēram:
- bērniem draudzīga tiesu sistēma un bērnu līdzdalība tajā (piemēram, kā liecinieki);
- tiesiskuma politika, kas aizsargā bērnu tiesības, piemēram, saistībā ar starpniecību ģimenes lietās;
- neaizsargātu bērnu aizsardzība (vardarbības, seksuālās izmantošanas vai bērnu tirdzniecības upuri vai nabadzībā dzīvojoši bērni);
- bērnu līdzdalība bērnus ietekmējošu politikas pasākumu izstrādē.
Komisija publicēs ziņojumu, kurā būs apkopotas visas šajā apspriešanā saņemtās atsauksmes. Šos rezultātus izmantos, sagatavojot jaunu paziņojumu par bērnu tiesībām 2011.–2014. gadam.
Papildus šai sabiedriskajai apspriešanai Komisija veic pētījumu, kas īpaši paredzēts, lai saņemtu pašu bērnu atsauksmes (piemēram, izmantojot fokusa grupas); šo pētījumu publicēs oktobrī.

Pamatinformācija
Ņemot vērā nepieciešamību efektīvi veicināt un aizsargāt bērnu tiesības ES iekšējās un ārējās politikas jomās, Komisija 2006. gada jūlijā pieņēma paziņojumu, nosakot bērnu tiesību aizsardzības pasākumus dažādās ES politikas jomās (MEMO/06/266).
ES ir izstrādājusi dažādus politikas pasākumus bērnu aizsardzības jomā: sākot no pazudušu bērnu palīdzības dienesta „116 000” (IP/10/603) un beidzot ar drošāka interneta programmu, kuras jaunākā versija ir paredzēta, lai ļautu bērniem risināt tiešsaistē sastopamos apdraudējumus, piemēram, iebiedēšanu un pavedināšanu (MEMO/09/58).

Sīkāka informācija
Sabiedriskā apspriešana par Komisijas paziņojumu par bērnu tiesībām (2011. – 2014. gads) notiks no 11. jūnija līdz 20. augustam, un tā ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"
Tieslietu un iekšlietu jomas tīmekļa vietne par bērnu tiesībām:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties