#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sāk apspriešanu par aktīvām un veselīgām vecumdienām
, 2010. gada, 26.novembris, 2010

Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrisko un privāto organizāciju, uzņēmumu un atsevišķu pilsoņu viedokli par to, kādas inovācijas būtu nepieciešams paplašināt Eiropā, lai risinātu ar Eiropas sabiedrības novecošanu saistītās problēmas, un jo īpaši par eksperimentālo projektu „Eiropas inovācijas partnerība (EIP) veselīgas un aktīvas novecošanas veicināšanai”, kā norādīts pamatiniciatīvā “Inovācijas savienība”, ko 6. oktobrī iesniedza Eiropas komisāre pētniecības, inovācijas un zinātnes lietās Moire Gēgena-Kvinna un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par rūpniecības un uzņēmējdarbības politiku atbildīgais komisārs Antonio Tajāni.

Laika posmā no 2010. līdz 2030. gadam to Eiropas iedzīvotāju skaits, kuri vecāki par 65 gadiem, palielināsies par 40 %. Šāda situācija var radīt nopietnas problēmas, bet arī sniegt lieliskas iespējas Eiropas sabiedrības un ekonomikas attīstībā. Komisijas ierosināto Uzņēmējdarbības un inovāciju programmu paredzēts uzsākt 2011. gadā, un tai ir šādi trīs galvenie mērķi: uzlabot vecāka gadagājuma iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti, ļaujot turpināt aktīvu un neatkarīgu dzīvesveidu, sekmēt veselības un sociālās aprūpes sistēmu ilgtspēju un efektivitāti, kā arī veicināt uzņēmēju konkurētspēju un radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Apspriešanās notiks tiešsaistē līdz 2011. gada 28. janvārim.

Eiropas veselības un patērētāju aizsardzības komisārs Džons Dalli izteicās: “Eiropai jābūt gatavai tam, ka nākotnē sabiedrība novecos, un inovāciju izmantošana būs viens no instrumentiem, kas būs mūsu rīcībā. Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka pirmās partnerības ir vērstas uz aktīvu un veselīgu novecošanu: tas nozīmē ciešu sadarbību dažādās jomās, kas saistītas ar sabiedrības veselību, pētniecību, kā arī digitalizācijas un rūpniecības politiku.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: “Cilvēki dzīvo ilgāk, un viņiem būtu jāturpina pēc iespējas aktīva un neatkarīga dzīve. Tas ir iespējams, pateicoties tādiem inovatīviem risinājumiem, kā, piemēram, kritiena signalizēšanas un novēršanas ierīces, vienkārši izmantojami pakalpojumi sociālās dzīves uzlabošanai, kas palīdz pārvarēt vientulību, kā arī “viedu” informācijas un sakaru tehnoloģiju izmantošanu mājas apstākļos. Lai ar turpmākās inovāciju partnerības starpniecību nodrošinātu šo ideju realizāciju Eiropas veco ļaužu dzīvē, mums nepieciešams ieinteresēto personu ieguldījums.”

Šajā apspriešanā aicinātas piedalīties ieinteresētās personas, piemēram, organizācijas, kuras pārstāv vecākās paaudzes iedzīvotājus un pacientus, slimnīcas un aprūpes pakalpojumu sniedzējus, profesionāļus veselības un aprūpes jomā, apdrošinātājus, uzņēmumus informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) un veselības aprūpes jomā, valsts iestādes un atsevišķus pilsoņus, lai palīdzētu noteikt, kādi šķēršļi šobrīd pastāv attiecībā uz inovācijām un kādas ir iespējas saistībā ar aktīvu un veselīgu novecošanu. Apspriedes dalībnieki varētu arī apmainīties ar informāciju par esošajām vai plānotajām iniciatīvām, kuras varētu uzsākt Eiropas līmenī un kopīgā sadarbībā īstenot. Galvenā uzmanība šajās iniciatīvās būtu jāvērš uz to, kā ar inovatīviem risinājumiem būtu iespējams panākt daudzsološus, reālus un vēcāka gadagājuma iedzīvotājiem labvēlīgus rezultātus.

Eiropas inovācijas partnerības veselīgas un aktīvas novecošanas veicināšanai pamatmērķis ir līdz 2020. gadam paildzināt vidējo veselīgas dzīves ilgumu par diviem gadiem. Tā paredz uzlabot vecāka gadagājuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti un radīt efektīvākus aprūpes risinājumus. Galvenā uzmanība tiks pievērsta inovācijas īstenošanai plašākā mērogā, nekā tas ir šobrīd, tādās jomās kā veselīga dzīvesveida veicināšana, aizsardzība, agrīna slimību diagnosticēšana un ārstēšana, integrētas un uz sadarbību balstītas veselības un sociālās aprūpes sistēmas, neatkarīga dzīve un palīgtehnoloģijas vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Komisija analizēs apspriešanās gaitā saņemtās atsauksmes, lai iegūtu skaidru priekšstatu par inovāciju potenciālu un jaudu dažādajās jomās, kuras mūsdienās skar novecošanas problēma. Šīs atsauksmes Komisijai palīdzēs plānot turpmākos pasākumus, kas veicami EIP ietvaros.

Tiešsaistes apspriešanās tiek rīkota vienlaikus ar šodien Briselē organizēto Konferenci par Eiropas inovācijas partnerību veselīgas un aktīvas novecošanas veicināšanai. Plānots, ka partnerības ideju apspriešanā piedalīsies vairāk nekā 150 ieinteresēto personu pārstāvju, lai pēc tam varētu tikt izstrādāti konkrēti pasākumi.

APRSPRIEŠANA

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties