#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Finansējums MVU ekoinovācijām
ES māja 
, 2016. gada, 20.septembris, 2016

Pārejai uz jaunu, ilgtspējīgu aprites uzņēmējdarbību ir jānotiek biznesa vidē. Ekoinovatīvi uzņēmēji zina, ka vides aizsardzība atmaksājas, un saprot, kā šodienas inovācijas palīdzēs viņiem ilgtermiņā panākt ilgtspējīgu izaugsmi. Vides problēmu pārvēršana biznesa iespējās palīdzēs Eiropas Savienībai nodrošināt resursu ziņā efektīvu, zaļu un konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni.

Pārejai uz aprites ekonomiku būs pārliecinošas finansiālas priekšrocības, bet, kā jebkura plaša mēroga pārmaiņa, tā vispirms ir jāiekustina. Eiropas Savienības finanšu nozares atbalsts būs ļoti svarīgs, lai palīdzētu uzņēmumiem augt un tuvinātu mūs aprites ekonomikai un līdz ar to ilgtspējīgākai nākotnei. Ieguldījumiem ir izšķiroša nozīme, jo tie ļauj panākt patiesu pāreju no lineāras ekonomikas uz aprites modeli, un gan valsts, gan privātajam sektoram šeit ir sava loma. Ekoinovācija ir būtiska aprites ekonomikas iedzīvināšanā, bet mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) joprojām saskaras ar problēmām, kad mēģina iekarot esošos tirgus un radīt jaunas tirgus iespējas. Ir jānostiprina aprites ekonomikas inovācijas Eiropas līmenī un jāpiesaista investori.

Eiropas 20. ekoinovāciju forums notiks Tallinā, Igaunijā 2016. gada 26.–28. oktobrī. Forumā tiks skaidrotas ekoinovatīvu MVU iespējas saņemt finansējumu un popularizēti veiksmīgi uzņēmumi, kam ir izdevies piesaistīt investorus un paplašināt darbību. Tiks pētīti veicinošie faktori un traucēkļi pārejai uz aprites uzņēmējdarbības modeli un iespējas ar tiem strādāt no uzņēmējdarbības, finanšu un valsts sektora viedokļa.

Foruma dalībnieki no visas Eiropas arī varēs:

  • apmeklēt uzņēmumu–investoru tikšanās (šis pasākums pulcēs uz divpusējām sanāksmēm daudzsološākos uzņēmumus, kas darbojas vairākās ekoinovācijas nozarēs, un “tīrās tehnoloģijas” investorus);
  • uzzināt par inovatīvām tehnoloģijām, kuru veiktspēju apstiprinājusi vides tehnoloģiju verifikācija (VTV);
  • iepazīties ar veiksmīgākajiem ekoinovatīvajiem uzņēmumiem, kuri demonstrēs savus sasniegumus vides aizsardzībā un biznesā Eiropas uzņēmējdarbības balvas vides jomā piešķiršanas ceremonijā;
  • uzzināt par veiksmīgiem ekoinovatīviem projektiem, kas finansēti no dažādām ES finansējuma programmām un finanšu instrumentiem, un
  • apmeklēt ekoinovatīvus uzņēmumus, kas ir veiksmīgi pārvērtuši investīcijas aprites uzņēmējdarbības modeļos.

Pasākumu kopīgi organizē Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts un Igaunijas Republikas Vides ministrija.

Foruma ietvaros notiks īpašs pasākums – Eiropas uzņēmējdarbības balvas vides jomā piešķiršanas ceremonija.

Pasākums notiks angļu un igauņu valodā.

Vairāk par forumu un reģistrācija šeit.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties