#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Imigrantiem būs iespēja mācīties latviešu valodu un kultūru
BNS 
, 2012. gada, 07.augusts, 2012

Eiropas trešo valstu imigrantiem būs iespēja gūt pamatzināšanas par latviešu valodu, kā arī vēsturi, ekonomiku, sociālo un kultūras dzīvi, valsts pārvaldes sistēmām un pamattiesībām, īstenojot Eiropas Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonda projektus, pirmdien informatīvā semināra laikā ES mājā pastāstīja integrācijas fonda pārstāvji.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds ir viens no četriem fondiem, kas izveidoti "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam" ietvaros.

Fonda mērķis ir atbalstīt dalībvalstu centienus īstenot integrācijas pasākumus, dodot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem no dažādām kultūrām, reliģijām un ar dažādu etnisko izcelsmi iekļauties un aktīvi piedalīties Eiropas sabiedrībā.

Trešo valstu pilsoņi ir personas, kurām nav nevienas Eiropas Savinības dalībvalsts pilsonības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices pilsonības.  Šī grupa ietver gan personas, kas ir dzimušas valstī, kas atrodas ārpus ES, gan personas, kas ir  dzimušas ES,  bet kurām nav ES dalībvalsts pilsonības. Tiesiskajās attiecībās ar Eiropas Savienību arī Latvijas nepilsoņi ir trešo valstu pilsoņi.

Izmantojot fonda resursus, ir iespējams ne tikai īstenot latviešu valodas un kultūras apguves programmas trešo valstu pilsoņiem, bet arī veidot tādus pasākumus, kuru ietvaros tiek veidota un īstenota starpkultūru mācību sistēma jeb pasākumu komplekss, kas ietvert personāla apmācības, aprobāciju un citas darbības.

Šādu pasākumu mērķis ir nevalstisko organizāciju kompetences paaugstināšana un speciālistu apmācība par trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanas, integrācijas, naturalizācijas un repatriācijas jautājumiem, kā arī starpkultūru komunikāciju uzņemšanas procedūras metodikas uzlabošana.

Vienlaikus gan integrācijas fonda pārstāvji atgādināja, ka projekta mērķa grupa nav tādi trešo valstu valstpiederīgie, kuri iesnieguši patvēruma pieteikumu un par kuriem galīgais lēmums vēl nav pieņemts, kuriem ir bēgļa vai alternatīvais statuss, kuri var pretendēt uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu un tie, kuri ir sezonas darbu veicēji.

Projekta ietvaros var īstenot tādus latviešu valodas un integrācijas kursus un programmas, kuras izstrādātas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Kursa vai programmas aktualizācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no tās izstrādes izmaksām.

Fonda pārstāvji noradīja - ja projekta iesnieguma ietvaros plānots īstenot tādus latviešu valodas un integrācijas kursus un programmas, kuras izstrādātas iepriekš, projekta iesniedzējam jānorāda papildu informācija par latviešu valodas vai integrācijas programmās izstrādes izmaksām.

Lai pieteiktos kādai no projekta aktivitātēm organizācijai nepieciešama kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu projekta iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim vai to konta atlikumiem, ja projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, kas nav fonda vai valsts budžeta finansējums, ja projekta īstenošanai pēc tā apstiprināšanas tiks piesaistīts projekta iesnieguma iesniedzēja vai tā partnera finansējums.

Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projektā plānoto papildu finanšu līdzekļu kopsummu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām.

Projekti jāiesniedz Kultūras ministrijā līdz augusta beigām.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties