#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK: Latvijai jāreformē sociālās palīdzības sistēma un jācīnās ar bezdarbu
BNS 
, 2012. gada, 03.jūlijs, 2012

Latvijai ir jāstiprina un jāreformē sociālās palīdzības sistēma un jācīnās ar bezdarbu, kura līmenis ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā (ES), turklāt īpaša uzmanība jāpievērš cīņai ar jauniešu bezdarbu, liecina ES mājā prezentētie Eiropas Komisijas (EK) padomes ieteikumi.

Ieteikumos minēts, ka Latvijā ir izstrādāta un  īstenota speciāla uz jauniešiem vērsta aktīvā darba tirgus politika, kas ietver arodapmācību, brīvprātīgo darbu un algu subsīdijas jauniešiem. Tomēr, ņemot vērā problēmas apmēru, šiem ierobežotajiem pasākumiem ir salīdzinoši neliela ietekme. 

Tāpat padome norādījusi, ka 2011.gadā 40% Latvijas iedzīvotāju bija uz nabadzības sliekšņa, un tas ietekmē darbaspēka nodarbināšanas iespējas un turpmākās izaugsmes izredzes.

Lai arī valdības politika nabadzības mazināšanas jomā koncentrējas uz ienākumu nevienlīdzības un strādājošo  ģimeņu nodokļu sloga mazināšanu un labāku piekļuvi darba tirgum, Latvijas izdevumi sociālās aizsardzības jomā ir salīdzinoši nelieli, un sociālo transfertu loma nabadzības mazināšanā ir neliela, jo liela daļa šo transfertu nonāk atpakaļ pie iedzīvotājiem ar vidējiem vai augstiem ienākumiem.

Savukārt no ienākumiem atkarīgajiem pabalstiem atvēlētie izdevumi ir nelieli, tomēr sociālās drošības tīkla funkcijas daļēji pilda valsts nodrošinātas mazapmaksātas pagaidu darbavietas.

Turklāt sociālās palīdzības pabalstu sistēma  rada risku iekļūt nabadzības un bezdarba lamatās, un ir sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi, bet pašvaldību līmenī pastāv liela nevienlīdzība attiecībā uz sociālās palīdzības pieejamību, un vājā  pārredzamība apgrūtina iespēju pieņemt lēmumus, pamatojoties uz faktiem.

Tāpat ilgstošā bezdarba un jauniešu bezdarba problēmas jo īpaši uzskatāmas kļuva krīzes laikā. Lielākajai daļai bez darba palikušo jauniešu nav profesionālās kvalifikācijas. Salīdzinoši liels ir to jauniešu skaits, kuri ne strādā, ne mācās. Tāpēc būtu jāveic attiecīgi pasākumi,  ņemot vērā Latvijas un Komisijas kopīgās jauniešu bezdarba rīcības grupas darba rezultātus.

Padome arī norādījusi - kaut arī izglītības līmenis ir salīdzinoši augsts, ievērojamai daļai darbaspēka nav profesionālās kvalifikācijas un ir ierobežotas iespējas iegūt augstāko izglītību.  Universitāšu vērtējums pasaules līmeņa reitingos ir vājš, un tām ir raksturīga zema starptautiskā konkurētspēja un vāja pārvaldība.

Savukārt zemais universitāšu, zinātniskās izpētes iestāžu un uzņēmumu sadarbības līmenis nosaka  ļoti zemos rezultātus inovācijas jomā. Tāpat secināts, ka Latvijā trūkst sistemātiskas un efektīvas zinātniskās izpētes un inovācijas  stratēģijas.

Padome Latvijai līdz nākamajam gadam Latvijai iesaka turpināt augstākās izglītības reformu, cita starpā ieviešot jaunu finansēšanas modeli, kas stimulētu kvalitāti, stiprinātu tirgus vajadzību ievērošanu un saikni ar zinātniskās izpētes iestādēm un novērstu budžeta līdzekļu sadrumstalošanu. EK rosina arī izstrādāt un īstenot efektīvu zinātniskās izpētes un inovācijas politiku, kas paredz veicināt uzņēmumu inovācijas, tostarp izmantojot nodokļu atvieglojumus, modernizēt infrastruktūru un racionalizēt zinātniskās izpētes iestādes.

Tāpat padome iesaka līdz nākamajam gadam veikt pasākumus ilgstošā bezdarba un jauniešu bezdarba samazināšanai, novēršot mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, veicinot efektīvāku arodpraksi un profesionālo izglītību un apmācību, palielinot aktīvās darba tirgus politikas un tās apmācību sadaļas kvalitāti, darbības jomu un efektivitāti un nodrošinot efektīvu algu subsīdiju shēmu.

Latvijai nepieciešams arī pievērsties augstajam nabadzības un sociālās atstumtības līmenim, reformējot sociālās palīdzības sistēmu, lai tā  kļūtu efektīvāka un vienlaikus labāk aizsargātu trūcīgos iedzīvotājus un mērķtiecīgāk organizētu un palielinātu motivāciju strādāt, secinājusi padome.

Ziņa tapusi sadarbībā ar ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties