#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES finansētie jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projekti – iespēja padarīt savu dzīvi krāsaināku
BNS 
, 2013. gada, 08.aprīlis, 2013

Eiropas Pilsoņu gada ietvaros uzmanība tiek pievērsta arī dažādām ar jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektiem, kas uzņēmīgiem un zinātkāriem jauniešiem palīdz pierādīt sevi un saprast savas spējas, kā arī iegūt starptautisku pieredzi un kontaktus. Piektdien seminārā Eiropas Savienības (ES) mājā vairāk nekā 30 jaunieši veltīja vairākas stundas laika, lai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāvja Edgara Knohenfelda pavadībā saprastu, kā pareizi aizpildāmi jauniešu apmaiņas programmu un iniciatīvas projektu pieteikumi un kā veiksmīgi īstenot savas iniciatīvas.

2013.gads ir Eiropas Pilsoņu gads, kura ietvaros īpaši tiks atbalstīti tādi ES programmas “Jaunatne darbībā” projekti, kas veicina jauniešu apziņu, ka viņi ir Eiropas pilsoņi un izmanto savas tiesības, kā arī tādi projekti, kas veicina līdzdalību Eiropas 2014.gada vēlēšanās.

Jauniešu apmaiņas projektu ietvaros jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašam doties uz kādu valsti. lai kopā ar citām jauniešu grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā par noteiktu tematu. Tā ir iespēja 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem satikties, lai neformālā un aizraujošā veidā kopā gūtu jaunu pieredzi, zināšanas un prasmes, labāk iepazītu savu un citu kultūru.

Apmaiņas ilgums, neskaitot ceļošanas laiku, var būt no sešām līdz 21 dienai. Kopējais apmaiņas projekta ilgums, ieskaitot sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas pasākumus var būt līdz 18 mēnešiem.

Jauniešu projektiem nav noteikts maksimālais finansējums, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – projekta veida un ilguma, norises vietas, dalībnieku skaita un citiem rādītājiem. Pašiem dalībniekiem ir jāapmaksā tikai 30% ceļa izdevumu, pārējos izdevumus sedz ES programma „Jaunatne darbībā” un, iespējams, organizatoru piesaistītais līdzfinansējums. iepriekšējās plānošanas vizītes gan tiek apmaksātas 100% apmērā no programmas līdzekļiem.

Nauda projekta īstenošanai savukārt tiek piešķirta, izvērtējot projekta iesniegumu jeb e-formu, kurā sīki un detalizētu aprakstīts viss, kas saistīts ar projektu – ideja, mērķi, programma, dalībnieki, budžets un citas lietas.

Viens no svarīgākajiem posmiem apmaiņas projekta tapšanā ir projekta iesnieguma veidlapas jeb e-formas aizpildīšana. Pareizi un kvalitatīvi aizpildīta e-forma norāda ne vien uz projekta kvalitāti, bet arī uz tā veidotāju attieksmi. Vienīgais vērtētāju kritērijs ir aizpildītā iesnieguma veidlapa, kas nosaka to, vai projekts finansējumu saņems, vai paliks „aiz borta”.

Semināra laikā JSPA pārstāvis pastāstīja par to, kādi šķēršļi var rasties projekta īstenošanas gaitā, ja nav gluži precīzi vai pareizi aizpildīts projekta iesniegums. Tāpat viņš dalījās ar dažādiem noderīgiem padomiem, par to, kā labāk sasniegt savu mērķi – pamatot, ka tieši šis projekts ir pelnījis atbalstu un veiksmīgi īstenot projektu.

Piemēram, domājot par to, kā iesaistīt jauniešus projektā JSPA pārstāvis ieteica vienmēr dot visiem projekta dalībniekiem kaut ko vadīt un būt atbildīgiem. Tāpat noderīgi ir katras projekta dienas noslēgumā lūgt katru dalībnieku fiksēt dienas laikā darīto un savus ieguvumus no paveiktā. Rakstot projekta atskaiti, šīs dienasgrāmatas ērti izmantojamas un var atgādināt arī par sīkām, bet ļoti būtiskām lietām.

Savukārt vissvarīgākā projekta pieteikuma daļa ir projekta apraksts. Tajā jāpastāsta, jāizskaidro, jāatspoguļo un visos iespējamos veidos jāparāda projekta norise no sākuma līdz beigām. Svarīgi šo daļu aizpildīt pārdomāti, jo projekta iesnieguma vērtētāji neko citu par projektu neuzzinās, kā vien to, kas norādīts aprakstā.

Aizpildot sadaļu par projekta mērķiem, nederēs „jo vairāk, jo labāk” pieeja. Labāk minēt mazāku skaitu, bet tālāk izklāstīt kā konkrēti šie mērķi tiks sasniegti. Mērķis ir tas, ko persona vēlas iegūt ar savu apmaiņas projektu, tam vajadzētu būt konkrētam, citādi būs grūti tam radīt atbilstošu programmu un vēlāk arī izvērtēt vai mērķis ticis sasniegts.

Knohenfelds arī pastāstīja, kā izprast, aprēķināt un precīzi aizpildīt nepieciešamā finansējuma tabulas.
Apmaiņas projektus var iesniegt trīs reizes gadā un no iesniegšanas termiņa ir atkarīgs, kad apmaiņu varēsiet īstenot. Iesniedzot projektu uz 1. maija termiņu, apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanu varēs uzsākt laikā no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. janvārim, bet, iesniedzot to uz 1. oktobra termiņu, projektu uzsākt varēs laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Šos projektus var īstenot ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm un Eiropas Savienības kandidātvalstīm.

Jauniešu iniciatīvas projekti arīdzan ir daļa no ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējām 18 līdz 30 gadu veciem jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot projektu vietējā līmenī – savā skolā, pagastā, pilsētā – reģionālā vai nacionālā līmenī, sniedzot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Jauniešu iniciatīvas projektos tiek pielietoti netradicionāli, radoši interesējošo jautājumu un problēmu risinājumi. Iniciatīvas projektus var īstenot nacionālā un starptautiskā līmenī. Projekta ietvaros jaunieši var veicināt līdzdalību sabiedrības dzīvē, rūpēties par sociāli apdraudētām grupām, organizēt pasākumus skolā, pagastā, vai pilsētā, pētīt apkārtējo vidi vai vēsturi un veikt daudzas citas aktivitātes. Projektos var piedalīties arī jaunieši 15 līdz 17 gadu vecumā, tad gan nepieciešama pilngadīga atbalsta persona.

Gan nacionālie, gan starptautiskie jauniešu iniciatīvas projekti ilgst no 3 līdz 18 mēnešiem, ieskaitot sagatavošanās, īstenošanas, izvērtēšanas, rezultātu izplatīšanas un izmantošanas pasākumus.

Jauniešu iniciatīvas projektu finansējums, atšķirībā no apmaiņas programmām, ir ierobežots. Nacionālās jauniešu iniciatīvas finansējums ir 4600 eiro, starptautiskām jauniešu iniciatīvām - 6800 eiro.  Ar atbalsta personu saistītās izmaksas var tikt apmaksātas 850 eiro apmērā.

Īstenojot starptautiskās iniciatīvas tiek apmaksātas arī ceļa izmaksas, šeit gan arīdzan nepieciešams 30% dalībnieku līdzfinansējums.
Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā.

Programmas mērķis ir veicināt Eiropas pilsonības apzināšanos un iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas mērķis ir veicināt visu jauniešu iekļaušanu neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides.

2013.gadā prioritāri būs tādi projekti, kas veicina iekļaujošu izaugsmi – risina jauniešu bezdarbu, kā arī risina jauniešu nabadzības un marginalizācijas jautājumu. Tāpat tiks atbalstīti projekti, kas veicina jauniešu inovāciju, radošuma un uzņēmīguma garu, nodarbinātības spēju, īpaši jauniešu iniciatīvas projektos. Tāpat tiks atbalstīti arī tie projekti, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, īpaši popularizējot āra dzīves aktivitātes un sportu visiem, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu, kā arī sociālo iekļaušanos un jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā.

Papildu informāciju par apmaiņu projektiem iespējams atrast valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” www.jaunatne.gov.lv.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties