Eiropas Komisija apkopo viedokļus par nākotnes iestrādēm ES bioloģiskās daudzveidības politikā