#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Brīnumainā Eiropa
, 2010. gada, 12.augusts, 2010

Eiropas Savienība paplašinās, un arvien vairāk politisko lēmumu pieņem Eiropas līmenī. Šāda virzība izceļ vajadzību sniegt pilsoņiem iespējas vērot un izprast politiskos procesus šajā Savienībā, kas palielinās un nostiprinās kā ģeogrāfiski, tā politiski. Pilsoņiem ir vajadzīgas pamatzināšanas ne tikai par Eiropas ģeogrāfiju, bet arī par sociālo un politisko virzību, par kopējām vērtībām un principiem, kā arī par atšķirībām un kultūras dažādību Eiropā.

Eiropas politiskā izglītošana – iespēju radīšana iedzīvotājiem

Eiropas politiskās izglītošanas mērķis ir padarīt Eiropas struktūras caurskatāmas. Nepieciešamas svaigas idejas, kā labāk iepazīstināt Eiropas jaunatni ar Eiropu. To pamato, no vienas puses, Eiropas politikas arvien pieaugošā ietekme uz bērnu, jauniešu un viņu ģimeņu dzīvi, un, no otras puses, Eiropas konstitūcijas neveiksme pirmajā piegājienā un arvien mazākā aktivitāte Eiropas vēlēšanās. Tāpēc Eiropas politiskā izglītošana ir svarīgs priekšnoteikums, lai varētu attīstīties un nostiprināties Eiropas ideja un lai norisinātos visu sociālo un etnisko grupu integrācija Eiropas tautu saimē.

Lai Eiropas politisko izglītošanu padarītu interaktīvāku, tiešāku un galarezultātā efektīvāku, projekts „Brīnumainā Eiropa” (“Adventure Sphere Europe”) ir vērsts uz pašreiz Latvijas un Igaunijas skolās pieejamo mācību metožu paplašināšanu un papildināšanu. Ņemot vērā finanšu līdzekļu trūkumu skolotāju izglītošanai Igaunijā un Latvijā, jo īpaši Eiropas politiskās izglītošanas jomā, projekta partneri – Konrāda Adenauera fonds no Vācijas, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte un Jāna Tenisona institūts no Igaunijas – kopā ar divdesmit skolotājiem un ES ekspertiem no Latvijas, Igaunijas un Vācijas ir izveidojuši izglītojošu brošūru vidusskolas skolotājiem Eiropas politiskās izglītības jomā. Šis izdevums vēršas pie dažādu skolas priekšmetu skolotājiem, lai pilnībā izmantotu viņus par ne tikai zināšanu, bet arī par vērtību un vēsturiskā konteksta izpratnes vairotājiem un propagandētājiem. Brošūra ir izdota latviešu, igauņu un krievu valodā, lai sasniegtu iespējami lielāko jauniešu skaitu attiecīgajās valstīs, vienlaikus izvirzot arī papildu mērķi panākt vienotāku izpratni jaunu cilvēku starpā un sasniegt lielāku sociālo kohēziju vienotā Eiropā.

“Izkāpt no domāšanas rāmjiem”

Rokasgrāmata “Brīnumainā Eiropa” izklāsta veidus un metodes, kā radoši un interaktīvi vidusskolēniem skaidrot un stāstīt par Eiropas ideju, Eiropas Savienības veidošanos un attīstību un tās iestāžu darbību. Mācību materiāls sniedz konkrētas idejas un piemērus, kā aktivizēt diskusijas un pārdomas par Eiropas nākotni kā skolotāju, tā skolēnu starpā. Tas cenšas stimulēt „izkāpšanu no domāšanas rāmjiem”, ārpus tautu un valstu robežām. Nozīmīga mācību materiāla daļa ir Eiropas Savienības un tās institūciju vēstures attēlojums, kā arī tās dibinātāju pamatvērtību un galveno principu un uzskatu atspoguļojums.

Līdztekus mērķim parādīt skolotājiem didaktiskus paņēmienus, kā radoši un novatoriski sniegt pamatzināšanas par Eiropas institūciju darbību un Eiropas vēsturi, ideju un vērtībām šī brošūra cenšas veidot labāku sapratni starp jauniešiem no latviešu, igauņu un krievu ģimenēm. Ar šādu pieeju projekta partneri cer veicināt labāku sapratni un vienādas uztveres veidošanos par ES dažādās nacionālās grupās, kas parasti ir diezgan nošķirtas.

Šīs rokasgrāmatas priekšāstādīšana sabiedrībai notiks ceturtdien, 12. augustā, plkst. 11 ES mājā, piedaloties Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei, Prof. Tatjanai Koķei Lai pasūtinātu rokasgrāmatu „Brīnumainā Eiropa”, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: riga@adenauer.lv .
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties