#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
CE zīme atver Eiropas tirgu!
, 2010. gada, 15.jūnijs, 2010

CE zīme ir bieži redzama uz ražojumiem, ko iegādājamies, bet ko šī zīme īsti nozīmē? Ar saukli “CE zīme atver Eiropas tirgu” Eiropas Komisija īsteno informācijas kampaņu par CE zīmi. Zīme norāda, ka ražojums atbilst visiem attiecīgajiem ES tiesību aktiem, dodot tiesības to laist tirdzniecībā un pārdot visā ES.

Uzliekot ražojumam CE zīmi, ražotājs apliecina ražojuma atbilstību visām attiecīgajām tiesiskajām prasībām, jo īpaši tām, kas nodrošina veselības, drošības un vides aizsardzību. Ražojumu neatbilstības ļaunprātīgas izmantošanas juridiskās un ekonomiskās sekas ir tik nopietnas, ka tās attur lielāko daļu likumīgo uzņēmumu no šo tiesību aktu pārkāpšanas. Kampaņa galvenokārt paredzēta ekonomikas dalībniekiem, lai vairotu to zināšanas un izpratni par CE zīmi.
Rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni teica: “CE zīme jāpadara pamanāmāka un jāvairo sabiedrības uzticība tai. Kampaņas nolūks ir veicināt izpratni par zīmes nozīmi un tās lietošanas mērķi. Tomēr šī uzticēšanās ir atkarīga arī no paļaušanās uz sistēmu, kura ir CE zīmes pamatā. Tādējādi tā vairos patērētāju uzticību un sniegs priekšrocības ražotājiem un izplatītājiem.”
Ne visiem ES pārdotajiem ražojumiem vajadzīga CE zīme. To piemēro aptuveni 23 dažādām ražojumu kategorijām, piemēram, rotaļlietām, elektroprecēm, ierīcēm, individuālās aizsardzības līdzekļiem un liftiem.
CE zīme nenorāda, ka ražojums ir izgatavots EEZ, bet tikai liecina, ka ražojums ir novērtēts pirms tā laišanas tirgū un tādēļ atbilst tiesību aktu prasībām (piemēram, par saskaņotu drošības līmeni). Tas nozīmē, ka ražotājs ir pārliecinājies, ka ražojums atbilst visām attiecīgajām spēkā esošajām direktīvas(-u) pamatprasībām (piemēram, veselības un drošības prasībām), vai arī ir iesniedzis to pārbaudīšanai pilnvarotā atbilstības novērtēšanas iestādē.
Ražotājs ir atbildīgs par ES ražoto ražojumu atbilstības novērtēšanu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, EK atbilstības deklarācijas izsniegšanu un CE zīmes piestiprināšanu ražojumam. Izplatītājiem jāpārbauda, vai ir pievienota CE zīme un vajadzīgie pavaddokumenti. Attiecībā uz ražojumiem, kas importēti no trešām valstīm, importētājam jāpārbauda, vai ārpus ES esošais ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus un vai dokumenti ir pieejami pēc pieprasījuma.
CE zīme sniedz priekšrocības uzņēmumiem un valsts iestādēm.
- Eiropas ražošanas nozarē CE zīme nodrošina ES uzņēmumiem piekļuvi visam vienotajam tirgum, un tiem nav jāsaņem 27 atsevišķi apstiprinājumi no valsts iestādēm; tādējādi samazinās ar atbilstības procedūru saistītās izmaksas un slogs, vienlaikus saglabājot augstus standartus.
- Laikā, kad ES tirgū pieejamais preču klāsts strauji pieaug, valsts iestādēm CE zīme atvieglo pārbaudes, kuras jāveic katrai aģentūrai, neaizmirstot par standartiem.
Tomēr, pastiprinot pilnvaroto iestāžu kontroli un uzlabojot tirgus uzraudzību, tiek vairota CE zīmes uzticamība un panākta patērētāju lielāka paļāvība tai.
Stājoties spēkā pārskatītajiem tiesību aktiem par iekšējo preču tirgu, ir uzsvērta CE zīmes nozīme un ticamība (skatīt MEMO/10/257).
Procedūras, pasākumi un sankcijas, ko piemēro par CE zīmes viltošanu/ļaunprātīgu izmantošanu, ir noteiktas attiecīgo dalībvalstu administratīvo tiesību normās un kriminālkodeksā. Atkarībā no pārkāpuma smaguma uzņēmējiem var piemērot soda naudu un atsevišķos gadījumos – cietumsodu. Tomēr, ja ražojums nerada būtisku drošības apdraudējumu, ražotājam var dot vēl vienu iespēju nodrošināt ražojuma atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja pirms tam ražotājs apņemas ražojumu izņemt no tirgus.
Informācijas kampaņa citu iniciatīvu starpā ietver trīsdesmit ar CE zīmi saistītus izglītojošus pasākumus/seminārus uzņēmējiem, profesionālajām asociācijām, patērētāju asociācijām un žurnālistiem.

Papildu informācija:
http://www.ec.europa.eu/cemarking

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties