#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Cīņa pret nabadzību Eiropā
, 2010. gada, 30.aprīlis, 2010

Eiropai nav citas iespējas, kā nekavējoties vērsties pret bezdarba un nabadzības pieaugumu. Vēl joprojām neesam pārvarējuši mūsu finanšu un ekonomikas sistēmu ievērojamos traucējumus un tirgus sabrukumu, kura ir pašreizējo satricinājumu galvenais iemesls. Tomēr tas, kā mēs pārvaldām un koordinējam savu darbību, izejot no krīzes, un stabilizējam finanšu sistēmu, noteiks virzienus, kuri veidos mūsu ekonomikas un sabiedrības ilgtermiņa perspektīvu.

Ar 10 % bezdarba līmeni, kas šogad palielinās visā ES, mēs nevaram lolot ilūzijas par to, ka lejupslīdei nebūs draudošu sociālu un politisku seku. Jauniešu — darba meklētāju skaits pēdējos divos gados ir strauji palielinājies, un ja pieņemam, ka tāds pats būs bērnu nabadzības pieaugums, mūs, iespējams, nomainīs zudusi paaudze.

Pēdējo mēnešu notikumi ir parādījuši, kā krīze ir pārbaudījums eirozonas vienotībai un būtībā — ES. Jāuzlabo pārvaldība un jāstiprina arī saistības attiecībā uz sociālu, ekonomisku un teritoriālu kohēziju Eiropā. Neaizmirsīsim, ka integrētā Eiropā ikviena vietējas nozīmes problēma, piemēram, darba vietu skaita ievērojama mazināšanās vai pastāvīga nabadzība vienā valstī, ja tai ļauj saasināties, rada risku, kas skar visu ES.

Pašlaik varam vērot dažas pazīmes, kas liecina par ekonomikas atveseļošanos, taču valdībām, uzņēmējiem un darba ņēmējiem vēl smagi jāstrādā, lai mūsu ekonomika atkal kļūtu patiesi dinamiska. Ārkārtas atbalsta pasākumi, kas tika ieviesti, lai izvairītos no ekonomikas pilnīgas sabrukšanas, būs pakāpeniski jāizbeidz ar lielu piesardzību. Tajā pašā laikā ekonomikas un sociālajai attīstībai Eiropā jārod jauna virzība. Šā iemesla dēļ mums pašlaik ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, kas turpmākajos gados eiropiešiem var sniegt reālu iespēju, pilnveidojot ekonomikas sistēmu, arī darba tirgus, kuros ir lielāka konkurence, drošība un taisnīgums.

Sociālās atstumtības problēmu nav iespējams atrisināt vienas dienas vai gada laikā. Desmit gados mēs varam panākt redzamu progresu. Tomēr laiks vien neatrisina problēmas — ir jāatrod pareizais risinājums. ES līderi 2001. gadā aicināja izskaust nabadzību, tomēr neraugoties uz šo apņemšanos, kas pausta mērenas izaugsmes laikos, sociālās atstumtības līmenis desmit gados nav mainījies. Mēs pašlaik kopīgi ar dalībvalstīm pabeidzam savu jauno stratēģiju turpmākajiem desmit gadiem — Eiropa 2020 — viedai, noturīgai un integrējošai Eiropas ekonomikas izaugsmei, un mums rūpīgi jāizvērtē pagātnē gūtā pieredze, saglabājot to, kas ir bijis efektīvs, un atsakoties no tā, kas nav izdevies.

Politiskā un finansiālā nozīmē ES ir nepieciešamība visām valdībām radīt darba vietas, tajā pašā laikā nodrošinot fiskālo konsolidāciju ilgtermiņā. Nedrīkst pieļaut ne pārmērīgu budžeta deficītu, ne pārmērīgu bezdarba līmeni. Tajā pašā laikā, ierobežojot izdevumus tā, lai valsta parāda svārstības būtu kontrolējamas, mums neatliek citas iespējas, kā vienīgi padarīt efektīvākas sociālās aizsardzības sistēmas.

Lai veiktu šos rūpīgi izstrādātos līdzsvarošanas pasākumus, uzskatu, ka mums jānosaka konkrēti kvantitatīvie mērķi kā daļa no mūsu stratēģiskās plānošanas. Nav pietiekami, ja tikai runājam par mūsu vēlmi mazināt atstumtību. Līdzās mērķiem inovāciju, izglītības, atjaunojamas enerģijas un nodarbinātības jomā jaunajā stratēģijā Eiropa 2020 jānosprauž nabadzības mazināšanas mērķi, lai mums būtu iespējams pievērsties ne tikai nodarbinātajiem iedzīvotājiem, bet arī uzlabot bērnu un gados vecāku cilvēku dzīves apstākļus.

Nabadzība vienmēr nozīmē mazāk iespēju, nepiepildītus sapņus un nelietderīgi izmantotu potenciālu. Bērni — tā ir mūsu nākotne, kas likta uz spēles. Izkļūt no atstumtības loka un pārtraukt šo virzību uz bezdarbu — tas ir viens no Eiropas lielākajiem izaicinājumiem. Problēmu vēl vairāk sarežģī tas, ka nabadzības veidols ir mainīgs. Ģimenēs ir arvien vairāk atšķirtības, un nevienlīdzība ir iesakņojusies mūsu pastāvīgi augošajā un savstarpēji saistītajā pasaules ekonomikā.

Mums jāiedarbojas uz dažādajiem faktoriem, kuri veicina sociālo atstumtību. Mums jāpalīdz cilvēkiem pilnveidot prasmes un rast labākas darba vietas. Mums darba tirgi jāpielāgo tā, lai radītu vairāk iespēju cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības vai kuri pieder pie neaizsargātākām mazākumgrupām. Mums jāuzlabo sociālie pakalpojumi un jāpalīdz vīriešiem un sievietēm saskaņot darba un ģimenes dzīvi. Mums jādalās pieredzē un jāpanāk, lai sociālās labklājības sistēmas būtu efektīvākas. Un vissvarīgākais ir tas, ka mums jāsāk rīkoties pašlaik, ja gribam, lai nabadzība un sociālā atstumtība ievērojami samazinātos līdz 2020. gadam.

Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešamas pareizās valstu un vietējās stratēģijas, kā arī ES līmeņa centieni, lai koordinētu nodarbinātības un sociālo politiku un lai tās atbalstītu ar pieejamajiem finanšu instrumentiem, piemēram, ar Eiropas Sociālo fondu. Ar dalībvalstu, NVO un Eiropas Savienības saskaņotu rīcību tādējādi iespējams ilgtermiņā uzlabot sociālos un darba apstākļus.

Ignorējot tos, kuri ir atstumti Savienībā, kur nodarbinātie iedzīvotāji strauji noveco un skaitliski samazinās, — tas ilgtermiņā radīs pat nopietnākas problēmas. Pasākumi, ko visās ES dalībvalstīs rīko 2010.gadā — Nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadā, palīdz pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir saskaņoti rīkoties šajā jomā.

Nabadzība Eiropā skar apmēram 80 miljonus cilvēku. To noteikt skaitliski — tas nav viegls uzdevums, taču mēs nevaram atļauties, ka šajā jautājumā nav vienprātības. Turpmākajās nedēļās mums jāsprauž atbilstīgs mērķis Eiropas nabadzības mazināšanai, ņemot vērā īpašas situācijas dalībvalstīs un vienlaikus ietverot Viseiropas perspektīvu. ES līmeņa mērķi var kalpot kā katalizatori dalībvalstu pasākumiem — tie ir vaduguns, lai katra valsts darbotos atbilstīgi savai situācijai un pēc saviem noteikumiem, taču virzoties uz kopēju mērķi.

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties