#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiro ieviešanas mērķa datums ir 2014.gada 1.janvāris
, 2010. gada, 16.marts, 2010

Eiro ieviešanas mērķa datums Latvijā ir 2014. gada 1.janvāris - tā otrdien, 16.martā nolēmis Ministru kabinets, akceptējot grozījumus 2006. gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu".

Tāpat arī atbilstoši valstī notiekošajiem ekonomikas, politikas, administrācijas procesiem precizēts Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns.

Plānā ir iekļauti konkrēti eiro ieviešanas pasākumi, lai nodrošinātu skaidras un bezskaidras naudas eiro ieviešanu, sabiedrības informēšanu, tiesību aktu, statistikas, grāmatvedības, finanšu instrumentu un informācijas sistēmu pielāgošanu eiro, kā arī patērētāju tiesību aizsardzību. Pasākumu plānā ir norādīti konkrēti uzdevumu izpildes termiņi un atbildīgās institūcijas. Plānā iekļautie pasākumi ir attiecināti gan uz privāto, gan valsts sektoru.

Pāreju no lata uz eiro paredzēts veikt tā, lai norēķinu valūtas maiņas dēļ iespējami maz tiktu traucēta ikviena valsts iedzīvotāja ikdiena. Lai mazinātu ar norēķinu valūtas maiņu saistītas izmaksas un nodrošinātu efektīvu maiņas procesu, Latvijā tiek plānots vienlaikus ieviest skaidras un bezskaidras naudas eiro.

Plānā noteiktie eiro ieviešanas pamatprincipi:

Latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periods

Vienu mēnesi pēc eiro ieviešanas tiks nodrošināta skaidras naudas latu un eiro vienlaicīga lietošana. Līdz 2014. gada 1.februārim iedzīvotāji varēs veikt norēķinus gan latos, gan eiro. Taču, sākot no 2014. gada 1.janvāra, latu banknotes un monētas pakāpeniski tiks izņemtas no apgrozības un aizstātas ar eiro. Bezskaidras naudas norēķini no pirmās eiro ieviešanas dienas notiks vienīgi eiro.

Skaidras naudas apmaiņa

Banknošu un monētu apmaiņa bez komisijas maksas būs iespējama:

• sešus mēnešus pēc eiro ieviešanas dienas - kredītiestādēs, VAS "Latvijas Pasts" nodaļās, Latvijas Bankā, un komercsabiedrībās, kuras saņēmušas licenci ārvalstu valūtu skaidras naudas pirkšanai un pārdošanai pēc eiro ieviešanas;

• neierobežotu laiku un neierobežotā daudzumā - Latvijas Bankā.

Bezskaidras naudas norēķini eiro

Eiro ieviešanas dienā visi lati kredītiestāžu un citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju kontos (tas attiecas arī uz maksājumu kartēm) automātiski un bez maksas tiks pārvērsti eiro pēc ES Padomes noteiktā valūtas maiņas kursa. Arī citos finanšu instrumentos - akcijās, aizdevumu līgumos u.c. - latos izteiktas summas tiks konvertētas eiro. Visi darījumi un maksājumi tiks veikti eiro. Līgumiem tiks piemērots t.s. līgumu nepārtrauktības princips, tādejādi spēkā esošos līgumus nevajadzēs aizstāt ar jauniem.

Cenu paralēlās atspoguļošanas periods

Lai savlaicīgi sagatavotu sabiedrību - jebkuru naudas lietotāju - pārejai no lata uz eiro, palīdzētu apgūt jaunās valūtas vērtību un dotu iespēju sekot cenu līmenim abās valūtās, plāns paredz cenu paralēlās atspoguļošanas periodu no 2013. gada 1.oktobra līdz 2014. gada 31.decembrim, un tas būs saistošs ikvienam preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam valstī.

Eiro ieviešanas izmaksas

Valsts institūcijas un tirgus dalībnieki - uzņēmumi, kredītiestādes, kā arī ikviens preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs - plāno un sedz eiro ieviešanai nepieciešamos izdevumus atbilstoši savai kompetencei un darbības jomai. Valsts budžeta iestāžu eiro ieviešanas izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

Informēšana par eiro ieviešanu

Ikvienam valsts iedzīvotājam jāsaņem pietiekami plaša un daudzpusīga informācija par praktiskiem eiro ieviešanas jautājumiem - laiku, pārejas kursu, bezskaidras un skaidras naudas apmaiņas kārtību, banknošu un monētu dizainu, drošības pazīmēm, u.c. Intensīvākā sabiedrības informēšanas kampaņas daļa ir ieplānota lata un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā.

Atbilstoši plānā definētajam pamatprincipam - orientācija uz sliktāk pozicionēto iedzīvotāju - īpaša uzmanība tiks pievērsta noteiktām sabiedrības grupām, piemēram, iedzīvotājiem, kuri mīt finanšu pakalpojumu ziņā grūti sasniedzamos reģionos, pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, mazākumtautību pārstāvjiem, kuri neizmanto informāciju latviešu valodā, kā arī citām komunikācijas kampaņas mērķa grupām.

Ministru kabinets akceptēja arī informatīvo ziņojumu par laikā no 2009. gada 1.augusta līdz 2010. gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas (eiro) ieviešanai Latvijā. Būtiskākais šajā laikā ir aktualizēts Nacionālais eiro ieviešanas plāns ar atbilstošiem termiņiem, sadarbība komunikācijas stratēģijas un komunikācijas pasākumu plāna pilnveides jomā ar Beļģijas centrālo banku, kā arī vienotās eiro bezskaidrās naudas norēķinu telpas (Single Euro Payment Area, SEPA) projekta ieviešana.

Grozījumi MK 2006. gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu", aktualizētais Latvijas Nacionālais eiro ieviešanas plāns, kā arī informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2009. gada 1.augusta līdz 2010. gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" pieejami Finanšu ministrijas mājas lapā www.fm.gov.lv un eiro ieviešanas mājas lapā www.eiro.lv

Finanšu ministrijas informācija

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties