#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas Komisija aicina modernizēt profesionālo izglītību un apmācību
, 2010. gada, 09.jūnijs, 2010

Šodien Eiropas Komisija iepazīstināja ar savu jauno redzējumu par profesionālās izglītības un apmācības nākotni. Iegūt profesionālo izglītību izvēlas vidēji 50 % no visiem vispārējās vidējās izglītības augstākā līmeņa apguvējiem.

Tomēr šī nozare jāmodernizē, lai tai piesaistītu interesentus un tā kļūtu par kvalitatīvu risinājumu, kā jaunatnei sniegt atbilstošas prasmes piemērota darba atrašanai un pieaugušajiem iespēju pilnveidot prasmes visā darba mūžā. Tālab Komisija vēlas aicināt vairāk cilvēku iegūt profesionālo izglītību, uzlabot piedāvātās apmācības kvalitāti un atvieglot darba maiņu un pārcelšanos uz citu valsti. Gaidāms, ka šā gada pirmajā pusē ES ministri apspriedīs plānu un to pieņems.
Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: “Mēs vēlamies pārveidot profesionālās izglītības un apmācības tēlu visā Eiropā, lai tas labāk atbilstu mūsdienu apstākļiem. Profesionālā izglītība un apmācība veido ļoti svarīgu saiti starp izglītību un darbu. Pašreizējos ekonomikas apstākļos svarīgāk nekā iepriekš ir apvienot spēkus un radīt mācekļiem, studentiem un visiem interesentiem pievilcīgākas iespējas uzlabot savas prasmes.”

Jauns stimuls Eiropas mēroga sadarbībai
Šodien Komisija pieņēma plānus, kuros izklāstīti iespējamie risinājumi, kā no jauna stimulēt profesionālo izglītību un apmācību. To starpā ir šādi risinājumi:
• nodrošināt to, lai piekļuve apmācībai un kvalifikācijai būtu elastīga un atvērta visos dzīves posmos;
• veicināt mobilitāti, lai būtu vieglāk uzkrāt pieredzi ārvalstīs vai citā ekonomikas nozarē;
• nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvu izglītību un apmācību;
• sniegt vairāk iespēju nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, audzēkņiem, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, mazkvalicētajiem, bezdarbniekiem, personām no migrantu ģimenēm un invalīdiem;
• audzināt studentos radošu, inovatīvu domāšanu un uzņēmējdarbības garu.

Desmitgades plāns
Komisijas plāni balstīti mērķos, kas izvirzīti „Eiropa 2020 — stratēģijā gudrai un integrējošai izaugsmei”, un tie būs saistīti ar gaidāmo iniciatīvu “Jaunatne kustībā” kura atbalstīs plašākas mācību un mobilitātes iespējas visiem jauniešiem.
Komisija plāno sniegt ieguldījumu jaunajā desmit gadu reformu programmā, kas saistīta ar Kopenhāgenas procesu par uzlabotu Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā. Decembrī komisāre A. Vasiliu un par profesionālo izglītību un apmācību atbildīgie ES ministri tiksies ar darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem Beļģijas pilsētā Brigē, lai izstrādātu vērienīgu modernizācijas programmu nākamiem desmit gadiem, kā arī izvirzīs īstermiņa mērķus, kas regulāri tiks pārskatīti.
2002. gadā tika sākts Kopenhāgenas process par uzlabotu Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, un to pārskata reizi divos gados. Kopenhāgenas process stimulē tādas vienotas pieejas izstrādi, kā veikt novērtējumu, balstoties uz rezultātiem, nevis mācību ilgumu vai iestādes veidu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties