#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Eiropas lauksaimniecības rītdiena: aicinājums uz atklātu diskusiju
, 2010. gada, 12.aprīlis, 2010

Eiropas Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs šodien aicināja uz atklātu diskusiju par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Turpmāk lielāka vērība KLP veltāma arī lauksaimniecības daudzveidīgumam un piedāvājuma bagātībai divdesmit septiņās ES dalībvalstīs.

Atklātajā diskusijā vispirms tiks apspriesti KLP turpmākie mērķi stratēģijas "Eiropa 2020" pavērto jauno iespēju kontekstā. Diskusija par šo mērķu sasniegšanas līdzekļiem sekos vēlāk.
KLP allaž ir gājusi kopsolī ar sava laika aktualitātēm. Pēdējos gados — 2003. gadā un pēc "veselības pārbaudes" 2008. gadā — KLP ir piedzīvojusi būtiskas reformas, kuru mērķis ir nozari modernizēt un pārorientēt galvenokārt uz tirgus pieprasījumu. Stratēģija "Eiropa 2020" tam paver jaunus apvāršņus. KLP nu ir spējīga raisīt intelektuāli ietilpīgāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku izaugsmi, labāk atsaucoties sabiedrības vajadzībām un palīdzot tai pārvarēt ekonomiskus, sociālus, vides, klimatiskus un tehnoloģiskus šķēršļus.
“Kopējā lauksaimniecības politika ir vairāk nekā tikai šaura speciālistu loka darīšana. Tā attiecas uz jebkuru eiropieti. Mums ir jāieklausās jebkura Eiropas iedzīvotāja viedoklī. Lēnām un rūpīgi ir jāsavāc idejas un jāizprot, ko no KLP gaida sabiedrība,” sacīja Dačans Čološs. "Es gaidīšu komentārus un pārdomas ne tikai no lauksaimniekiem, bet arī no vides, patērētāju tiesību un dzīvnieku labturības aizstāvju apvienībām. Šai diskusijai jābūt pēc iespējas plašākai. Ar pārtikas, teritoriālās plānošanas un ar vides aizsardzības pasākumu starpniecību ikviens sabiedrības loceklis gūst labumu no KLP. Tāpēc ir tikai normāli, ja iedzīvotājiem ir tiesības un iespēja izteikt savu viedokli," viņš piebilda.
Gada nogalē Eiropas Komisija nāks klajā ar paziņojumu par KLP laika posmam pēc 2013. gada. Tomēr, lai labāk sagatavotu augsni lēmumu pieņemšanas procesam, pirms iesniegt pirmās politiskās vadlīnijas par šo stratēģiski svarīgo nozari, komisārs Čološs aicina uz atklātu diskusiju par KLP nākotni, par tās mērķiem, principiem un devumu stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanā.
Dačans Čološs turklāt paziņoja par specializētas tīmekļa vietnes (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate ) izveidi atklātās diskusijas rezultātu apkopošanai, un tā būs pieejama līdz 2010. gada jūnijam. Pēc tam rezultātus apstrādās neatkarīga organizācija. Eiropas Komisija 2010. gada jūlijā īpašā konferencē informēs par atklātās diskusijas rezultātiem. Komisija cer šādi gūt idejas, ko iestrādāt paziņojumā par KLP laika posmam pēc 2013. gada; šis paziņojums jāiesniedz 2010. gada beigās.

Papildus tam, kādam būt KLP devumam stratēģijā "Eiropa 2020", atklātajā diskusijā apspriedīs šādus četrus galvenos tematus.
- Kādēļ Eiropai vajadzīga kopēja lauksaimniecības politika?
- Kādus mērķus sabiedrība izvirza lauksaimniecībai tās daudzveidīgajās izpausmēs?
- Kādēļ vajadzīga KLP reforma un kā ar KLP palīdzību nodrošināt to, ko gaida sabiedrība?
- Kādiem līdzekļiem īstenot rītdienas KLP?
Runādams Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komisijas (COMAGRI) sēdē, papildus šiem galvenajiem tematiem komisārs Čološs aktualizēja arī virkni citu, specifiskāku jautājumu par pārtikas apgādes problēmām Eiropā un pasaulē, par nodarbinātību lauku reģionos, par dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, par klimata pārmaiņām, par cenu stabilitāti, par lauksaimniecības atbalsta būtības izpratni iedzīvotāju vidū, par pārtikas aprites līdzsvarotību un par Eiropas lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

Papildinformācija
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate (no plkst. 17.00 šovakar).

 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties