#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK ieskicē ātrdarbīga platjoslas tīkla nodrošināšanu Eiropā
, 2010. gada, 20.septembris, 2010

Eiropas Komisija šodien pieņēma trīs savstarpēji papildinošus pasākumus, kas veicinās ātrdarbīga un īpaši ātrdarbīga platjoslas tīkla ieviešanu un attīstību ES. Šajā dokumentu kopumā ietilpst Komisijas ieteikums par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem, kurš telesakaru uzņēmumiem nodrošina normatīvo noteiktību, pienācīgi līdzsvarojot nepieciešamību veicināt investīcijas un nepieciešamību aizsargāt konkurenci; priekšlikums lēmumam par radiofrekvenču spektra politikas programmas izveidi, lai cita starpā gādātu par to, ka frekvenču spektrs ir pieejams bezvadu platjoslas pārklājuma nodrošināšanai, un Paziņojums par platjoslu Eiropā, kurā izklāstīts, kā visefektīvāk veicināt valsts un privātās investīcijas ātrdarbīgos un īpaši ātrdarbīgos tīklos.

Šo pasākumu mērķis ir palīdzēt ES īstenot Eiropas Digitalizācijas programmā pausto apņemšanos līdz 2013. gadam katram Eiropas iedzīvotājam nodrošināt piekļuvi parastam platjoslas tīklam un līdz 2020. gadam — īpaši ātrdarbīgam platjoslas tīklam. Eiropa 2020 — Stratēģijā gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei — secināts, ka platjoslas infrastruktūras ierīkošana Eiropā ir būtisks priekšnoteikums darba vietu radīšanai un labklājības veidošanai.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par Digitalizācijas programmu, sacīja: "Ātrdarbīgs platjoslas tīkls ir kā digitālais skābeklis, kas ir vitāli svarīgs uzplaukumam un labklājībai Eiropā. Šie pasākumi palīdzēs nodrošināt, ka Eiropas iedzīvotājiem ir pieejams pirmšķirīgs internets, kuru tie gaida un kas tiem pienākas, lai pēc patikas varētu piekļūt dažādam saturam un pakalpojumiem."

Šodien pieņemtajā dokumentu kopumā ietilpst:
- Komisijas ieteikums par regulētu piekļuvi nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tīkliem, kurā noteikta kopēja regulatīvā metode saistībā ar piekļuvi jauniem ātrdarbīgiem optiskās šķiedras tīkliem. Šī metode paredz, ka valstu telesakaru regulatori pienācīgi līdzsvaro nepieciešamību veicināt investīcijas un nepieciešamību aizsargāt konkurenci. Tas uzlabos normatīvo noteiktību, kas visiem tirgus dalībniekiem vajadzīga, lai veicinātu investīcijas ātrdarbīgos un īpaši ātrdarbīgos platjoslas tīklos. Telesakaru pamatdirektīvā dalībvalstīm prasīts nodrošināt, ka to regulatīvās iestādes maksimāli ņem vērā Komisijas ieteikumu, pamatojot jebkādu atkāpi no tā.
- Komisijas priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido 5 gadu politikas programmu efektīvas radiofrekvenču spektra pārvaldības veicināšanai, it sevišķi nodrošinot, lai līdz 2013. gadam pietiekams frekvenču spektra apjoms tiktu darīts pieejams bezvadu platjoslas tīkliem (kas būs ļoti nozīmīgs devums, lai iedzīvotājiem attālos apgabalos būtu pieejams ātrdarbīgs platjoslas pieslēgums un lai novatoriski pakalpojumi tiktu piedāvāti visā Eiropā). Frekvenču spektra efektīvs un konkurētspējīgs izmantojums ES arī veicinās jauninājumus citās politikas jomās un nozarēs, piemēram, transporta un vides jomā.
- Paziņojumā par platjoslu Eiropā noteikta saskaņota sistēma Digitalizācijas programmā iestrādāto platjoslas pārklājuma nodrošināšanas mērķu īstenošanai un it sevišķi izklāstīts, kā visefektīvāk veicināt valsts un privātās investīcijas ātrdarbīgos un īpaši ātrdarbīgos tīklos. Paziņojumā ES dalībvalstis aicinātas izstrādāt darbības plānus ātrdarbīgu un īpaši ātrdarbīgu platjoslas tīklu izveidei, šajos plānos iekļaujot konkrētus īstenošanas pasākumus. Paziņojumā doti padomi, kā samazināt investīciju izmaksas, un norādes, kā valsts iestādes var atbalstīt investīcijas platjoslas tīklos, tostarp efektīvāk izmantojot ES finansējumu. Tajā arī paziņots Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas nodoms izveidot platjoslas tīklu izveides finansēšanas instrumentus.

Pašlaik Eiropa ir reģions ar pasaulē vislielāko platjoslas tīklu izvēršanas vidējo rādītāju (24,8 %), tomēr ir jāturpina Eiropas tīklu attīstība un modernizācija. Piemēram, šobrīd tikai 1 % Eiropas iedzīvotāju mājās ir tiešs ātrdarbīgs optiskās šķiedras interneta pieslēgums. Salīdzinājumam jāmin, ka Japānā šis rādītājs ir 12 % un Dienvidkorejā — 15 %.

Komisijas izstrādāto pasākumu mērķis ir veicināt apjomīgākas valsts un privātās investīcijas ātrdarbīgos un īpaši ātrdarbīgos platjoslas tīklos, kas savukārt palielinātu platjoslas tīklos sniegto pakalpojumu pieprasījumu un tādējādi iekustinātu labvēlīgu ekonomikas izaugsmes ciklu ES.

Digitalizācijas programmā izvirzīti vērienīgi mērķi platjoslas jomā: nodrošināt, lai līdz 2013. gadam visiem ES iedzīvotājiem būtu pieejams parastā platjoslas tīkla pārklājums un līdz 2020. gadam — ātrdarbīga platjoslas tīkla pārklājums, kura ātrums ir 30 megabiti sekundē, un vismaz pusei Eiropas mājsaimniecību nodrošināt platjoslas pieslēgumu, kura ātrums ir 100 megabiti sekundē.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties