#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK pastiprina cilvēku tirdzniecības apkarošanu
, 2010. gada, 30.marts, 2010

Eiropas Komisija ierosinājusi jaunus noteikumus, lai pastiprinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Jaunais priekšlikums palīdzēs apkarot mūsdienu verdzību, nodrošinot valstu noteikumu saskaņotību noziegumu un sodu jomā, labāku palīdzību cietušajiem un apņēmīgāku rīcību cilvēku tirdzniecībā vainojamo noziedznieku saukšanai pie kriminālatbildības.

Par iekšlietām atbildīgā komisāre Malmstrēma teica: "21.gadsimtā nav pieļaujams, ka ir sievietes un meitenes, kas nonākušas seksuālā verdzībā, bērni, kas tiek sisti, kuriem tiek darīts pāri, kam liek ubagot un zagt, un jaunieši, kuriem nākas strādāt atbaidošos apstākļos par bada maizi. Šie noziegumi nekādā ziņā nav pieņemami. Mums jādara viss iespējamais, lai apturētu par šīm darbībām atbildīgos cilvēkus."

Saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas aplēsēm pasaulē vismaz 2,45 miljoni cilvēku strādā piespiedu darbu cilvēku tirdzniecības rezultātā. Lielākā daļa no cilvēku tirdzniecības cietušo tiek izmantoti prostitūcijai (43 %) - pārsvarā sievietes un meitenes - vai verdziskam darbam (32 %). Tiek lēsts, ka katru gadu uz Eiropas Savienību vai tās ietvaros tiek tirgoti vairāki simti tūkstoši cilvēku.

Komisija šodien ierosināja ES noteikumus, kas ES dalībvalstīm liktu rīkoties trīs jomās - saukt pie kriminālatbildības cilvēku tirdzniecībā vainojamos noziedzniekus, aizsargāt cietušos un novērst noziegumus. Komisija drīz arī veiks pasākumus ES "cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatora" iecelšanai, lai uzlabotu ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas politikas efektivitāti, redzamību un saskaņotību, tostarp attiecībā uz cēloņu novēršanu un sadarbību ar trešām valstīm. Priekšlikums palielinātu saskaņotību starp valstu noteikumiem noziegumu un sodu jomā. Vainīgie tiktu saukti pie atbildības pat tad, ja viņi noziegumus izdara ārvalstīs. Izmeklēšanas līdzekļi organizētās noziedzības apkarošanai būtu jādara pieejami policijai un tiesu iestādēm.

Cietušajiem tiktu nodrošināta izmitināšana un medicīniskā aprūpe, lai palīdzētu viņiem atgūties, un sniegta aizsardzība, lai viņi nebaidītos liecināt pret vainīgajiem. Cietušajiem tiktu sniegta arī juridiskā palīdzība visā tiesvedības laikā, tostarp nolūkā pieprasīt finansiālu kompensāciju.

Nolūkā pastiprināt cilvēku tirdzniecības novēršanu priekšlikumā paredzēts vairot potenciālo cietušo izpratni, lai viņi vairāk apzinātos riskus kļūt par cilvēku tirgotāju upuriem, un valsts amatpersonu izpratni, lai atklātu cilvēku tirdzniecības gadījumus un risinātu tos. Tajā ierosinātas sankcijas pret personām, kuras apzināti pieņem darbā no cilvēku tirdzniecības cietušos vai pērk viņu pakalpojumus. Tas arī paredz dalībvalstīs izveidot iestādes, lai uzraudzītu šo pasākumu īstenošanu.
Šis jaunais priekšlikums ir balstīts uz tiesību akta priekšlikumu, kas iesniegts 2009. gadā, lai aizstātu kopš 2002. gada spēkā esošos noteikumus (IP/09/472). Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā iepriekšējais priekšlikums ir jāpārveido. Tas Eiropas Komisijai ļaus arī pārbaudīt, ka ES tiesību akti ir pareizi transponēti valstu noteikumos, un iesūdzēt Tiesā valstis, kas to neievēro.

Priekšlikumi tiks apspriesti ES Parlamentā un Ministru padomē, un tiklīdz tie tiks apstiprināti, tie būtu jāiestrādā valsts tiesību aktos.

 

 

Pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties