#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
EK priekšsēdētājs Barrozu ANO uzsver pasaules kopējo atbildību nabadzības apkarošanā
, 2010. gada, 16.septembris, 2010

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un ES attīstības komisārs Andris Piebalgs no 20. līdz 22. septembrim Ņujorkā piedalīsies ANO augsta līmeņa sanāksmē par Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM).

Šīs sanāksmēs mērķis ir konstatēt, cik lielā mērā šie mērķi ir sasniegti, kā arī dot papildu impulsu nabadzības apkarošanai visā pasaulē. ES, kā pasaules vadošais līdzekļu devējs, kura palīdzība ir aptuveni 56 % no visā pasaulē sniegtās, joprojām ir stingri apņēmusies līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus un aicina visus partnerus pielikt vairāk pūļu un gūt konkrētus rezultātus. Tālab Eiropas Komisija, ievērojot partnervalstu centienus un vajadzības, ir ierosinājusi piešķirt līdz 1 miljardam eiro, lai apbalvotu sekmīgākās partnervalstis un atbalstītu visvairāk atpalikušākās.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Eiropas Komisija velta un arī turpmāk veltīs visas pūles, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti Tūkstošgades attīstības mērķi. Esmu pārliecināts, ka partneri ar lielu politisko apņēmību, pareizajiem politikas virzieniem un resursiem, šos mērķus var sasniegt. Līdz nosprausto mērķu termiņam ir palikuši tikai pieci gadi, tā kā mums ir pienācis laiks palielināt apgriezienus. Ir panākts zināms progress, kas lielā mērā ir ES un Komisijas ieguldījums. Bet jādara vēl daudz. Līdzekļu devējiem jāpilda solījumi, un jaunattīstības valstīm jāuzņemas atbildība par savu nākotni. Runa ir par solidaritāti, atbildību un līdzatbildību. Mēs esam apņēmušies nodrošināt labāku dzīvi miljardiem cilvēku un dot katram iespēju uz cilvēka cienīgu dzīvi. Mēs nedrīkstam pamest novārtā tos, kam klājas visgrūtāk. Strādājot kopā, mēs varam un mēs sasniegsim šos mērķus līdz 2015. gadam."

Desmit gadus pēc 8. Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) noteikšanas Ņujorkā tiek sasaukta ANO augsta līmeņa plenārsēde, lai novērtētu situāciju un paātrinātu globālā mērķa, proti, līdz 2015. gadam uz pusi samazināt nabadzību pasaulē, sasniegšanu. Līdz šim globālie centieni sasniegt TAM ir devuši atšķirīgus rezultātus. Dažās jomās ir sekmējies, piemēram, nabadzības samazināšanā. Tāpat ir palielinājies pieteikumu skaits uz pamatizglītību. Citi mērķi, piemēram, bada apkarošana un bērnu un māšu mirstības apkarošana, tiek īstenoti ar grūtībām. Ģeogrāfiski visatpalikušākās ir Subsahāras reģiona valstis.

9. septembrī tika panākta vispārīga vienošanās par nobeiguma dokumentu, kas turpmākajos gados būs starptautisko centienu pamatā. ES joprojām ir stingri apņēmusies atbalstīt visu mērķu globālu sasniegšanu līdz 2015. gadam un ir pārliecināta, ka tas ir iespējams. Jūnijā Eiropadome vēlreiz apstiprināja savu apņemšanos līdz 2015. gadam veltīt 0,7 % no nacionālā kopienākuma palīdzībai attīstības jomā.

ES vadītāji aicināja minētajā augsta līmeņa plenārsēdē vienoties par konkrētu rīcību – palielināt jaunattīstības valstu atbildību, vairāk pūļu veltīt stratēģiskām jomām, uzlabot pasākumu kvalitāti, mobilizēt un paredzēt vairāk finansējuma attīstībai un efektīvāk izmantot attīstībai paredzētos resursus.

Lai sekmētu šo principu īstenošanu, Komisija ir gatava piešķirt tām Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, kas ir visaktīvākās un kurām ir vislielākās vajadzības, līdz 1 miljardam eiro, lai tās varētu sasniegt TAM mērķus.

Komisija piesaistīs no 10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) tos līdzekļus, kas līdz šim vēl nav piešķirti konkrētiem mērķiem. EAF ir viens no galvenajiem ES palīdzības attīstības jomā instrumentiem, un šobrīd notiek tā vidusposma pārskatīšana. Eiropas Komisija patlaban apspriež ar dalībvalstīm minētā piešķīruma modalitāti.

Daži piemēri Komisijas līdzšinējam ieguldījumam Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā

• 24 miljoniem cilvēku sniegta palīdzība sociālo pabalstu veidā, tos nodrošinot ar pārtiku (TAM1)
• 9 miljoni bērnu ir pieteikušies uz pamatizglītību (TAM 2)
• 31 miljons mājsaimniecību ir pieejams labākas kvalitātes dzeramais ūdens (TAM 7)
• Izbūvēti vai salaboti 36 000 km ceļa (TAM 8)

Tie ir tikai daži no spilgtākajiem piemēriem, kas ilustrē Eiropas Komisijas ieguldījumu TAM mērķu sasniegšanā pēdējo piecu gadu laikā. Eiropas Komisija sadarbībai attīstības jomā 2009. gadā ir piešķīrusi 12,3 miljardus eiro, kas ir 13 % no visas pasaules piešķirtā finansējuma. Tās programmas ir veltītas visām partnervalstu attīstībai būtiskām nozarēm, piemēram, izglītībai, veselībai, infrastruktūrai, mieram un demokrātijai (papildu informācijai skatīt brošūru šim jautājumam veltītajā tīmekļa vietnē).
Eiropas Savienība un tās dalībvalstis 2009. gadā kopumā palīdzībai attīstības jomā piešķīra 49 miljardus eiro, kas ir 56 % no visas pasaules sniegtā atbalsta, tādējādi ES ir nepārprotami lielākais līdzekļu devējs pasaulē.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu


Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties