#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES pārskatu apstiprinājums — stingra apņemšanās atrisināt atlikušās problēmas
, 2009. gada, 10.novembris, 2009

Jau otro gadu pēc kārtas ārējie revidenti ir apstiprinājuši ES gada pārskatus. Pateicoties būtiskiem uzlabojumiem ES finanšu pārvaldībā, sākot no 2004. gada ir divkārt samazinājušies maksājumi, kuriem revidenti bija piešķīruši „sarkano karti".Jau otro gadu pēc kārtas ārējie revidenti ir apstiprinājuši ES gada pārskatus. Pateicoties būtiskiem uzlabojumiem ES finanšu pārvaldībā, sākot no 2004. gada ir divkārt samazinājušies maksājumi, kuriem revidenti bija piešķīruši „sarkano karti".

„Izsaku pateicību Revīzijas palātai par ziņojumu, kurā apstiprināts tas, ka mūsu centieni gūst rezultātus,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass, kurš atbild par pārvaldes, revīzijas un krāpšanas apkarošanas pasākumiem. „Pēc uzskaites sistēmas sekmīgas reformas mūsu pārskati ir pilnībā uzticami. Esmu arī gandarīts, ka esam saņēmuši kopumā pozitīvu atzinumu par maksājumiem lauksaimniecības politikas jomā, galvenokārt pateicoties nesenajām KLP reformām, kuras lielā mērā ir vienkāršojušas administratīvo slogu lauksaimniekiem un pārvaldēm. Attiecībā uz kļūdām ES dalībvalstu veiktajos maksājumos ES reģioniem mēs nebūsim iecietīgi. Eiropas Komisija atgūs naudu ikreiz, kad valstu pārvaldes nebūs spējušas to pareizi izlietot."

„Zaļā gaisma” lauksaimniecības subsīdijām

Vispārējā situācija ir pārliecinoša. Pārskati tika atzīti par „patiesiem un godīgiem”, kas nozīmē to apstiprinājumu. Attiecībā uz tēriņiem Komisijai izdevās uz pusi samazināt „neatļautos izdevumus” — no 60 % no kopējiem tēriņiem 2004. gadā līdz aptuveni 30 % pagājušajā gadā.


Aprēķinātais kļūdas risks ES izdevumos

Patlaban kļūdas risks ir zems attiecībā uz 70 % no ES budžeta (finansiālā ietekme tiek lēsta 5 % apmērā vai mazāk); atlikusī daļa ir maksājumi, kurus saskaņā ar kohēzijas politiku veic dalībvalstis, un šajā jomā tiek atgūtas aizvien lielākas summas, tādējādi efektīvi samazinot ES budžeta finansiālo risku. Kopumā revidenti ir snieguši pozitīvu atzinumu par lauksaimniecību.

Naudas atgūšanas procedūras četrkāršojušās

Revidenti lēš, ka vismaz 11 % no dalībvalstu veiktajiem maksājumiem ES vārdā reģionālajiem un ar nodarbinātību saistītajiem projektiem saskaņā ar kohēzijas politiku 2008. gadā nebūtu bijis jāatlīdzina. Lai arī daudzas kļūdas rodas no ES finansiālo procedūru nepareizas piemērošanas un nenozīmē to, ka projekti ir bijuši neveiksmīgi vai ka līdzekļi ir iztērēti nelietderīgi, Komisija īpaši nopietni uztver revidentu brīdinājumu un ir apņēmusies atgūt no dalībvalstīm visus nepareizos maksājumus.

2008. gadā naudas atgūšanas procedūras uzsāka kopsummā par 2,9 miljardiem eiro visās politikas jomās. Attiecībā tikai uz maksājumiem, kas veikti saskaņā ar kohēzijas politiku, Komisijas un dalībvalstu pieprasītā atmaksājamā summa palielinājās četrkārt salīdzinājumā ar 2007. gadu, sasniedzot 1,6 miljardus eiro. Paredzams, ka līdz 2009. gada beigām atgūs vēl 1,1 miljardu eiro. Komisija arī aptur maksājumus, līdz dalībvalstis nav veikušas koriģējošas darbības: pēdējo divu gadu laikā pavisam tika pieņemti 15 lēmumi apturēt maksājumus, un ir paredzēts uzsākt finansējuma apturēšanas procedūras attiecībā uz 28 programmām.

Preventīvi pasākumi

Komisija piekrīt Revīzijas palātai, ka daudzu kļūdu iemesls ir noteikumu sarežģītība. Attiecībā uz preventīvajiem aspektiem Komisija pastiprina centienus, lai sniegtu norādījumus dalībvalstīm jomās, kurās ir vislielākās iespējas pieļaut kļūdas, kā arī veicinātu labu kontroles praksi. Paredzēts, ka kļūdu risku papildus samazinās vienkāršotas finansiālās procedūras (piemēram, plašāka vienotās likmes maksājumu izmantošana pētniecības projektos), kuras jau tiek piemērotas jaunajās programmās (2007.-2013. gadā). Turklāt patlaban ir uzsākta sabiedriskā apspriešana par to, kā uzlabot ES finansiālās procedūras.

Plašākai informācijai:

1) Ieviesīsim skaidrību! Eiropas Savienības tēriņi. Kliedējot mītus:

http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/myths_facts_eu_accounts_en.htm

2) Informācija presei:

http://europa.eu/press_room/press_packs/auditors/index_en.htm

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties