#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
ES peldūdeņu kvalitāte uzlabojas
, 2009. gada, 11.jūnijs

Ikgadējā Eiropas Komisijas un Eiropas Vides aģentūras ziņojumā par peldūdeņiem konstatēts, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības (ES) peldvietu 2008.gadā ievēroti ES higiēnas standarti. Aptuveni 96% piekrastes peldvietu un 92% upju un ezeru peldvietu atbilst obligātajiem standartiem.

Ik vasaru miljoniem Eiropas iedzīvotāju dodas uz pludmali, lai izbaudītu sauli un atvēsinātos tīrā ūdenī. Lai Eiropas iedzīvotājiem būtu pietiekama informācija par to, kuru pludmali izvēlēties, Komisija ik gadu publicē ziņojumu par piekrastes un saldūdens peldvietām, kurā ietverta dalībvalstu sniegtā informācija par pludmalēm to teritorijā. Šogad ziņojumu sagatavoja Eiropas Vides aģentūra (EVA), kuras tīmekļa vietnē ir pieejamas kartes un tabulas ar sīku informāciju par konkrētām peldvietām.2008. gadā to peldvietu skaits, kurās veic peldūdeņu monitoringu, palielinājās par 75 peldvietām. No 21 4000 peldvietām, kurās 2008. gadā ES veikts monitorings, divas trešdaļas bija piekrastē, bet pārējās — upju un ezeru krastos. Visvairāk piekrastes peldūdeņu ir Itālijā, Grieķijā, Francijā, Spānijā un Dānijā, savukārt visvairāk iekšzemes peldūdeņu ir Vācijā un Francijā.

Kopš 1990. gada ES peldūdeņu kvalitāte ir ievērojami uzlabojusies. Laikā no 1990. līdz 2008. gadam obligātajiem normatīviem (kvalitātes minimuma prasībām) atbilstošo piekrastes peldvietu skaits pieaudzis no 80 % līdz 96 %, bet iekšzemes peldvietu skaits — no 52 % līdz 92 %. Laikā no 2007. līdz 2008. gadam palielinājās gan iekšzemes, gan piekrastes ūdeņu atbilstība normatīviem (attiecīgi par 1,1 un 3,3 procentpunktiem).Lai noteiktu peldvietu ūdens kvalitāti, ūdeni pārbauda, vērtējot pēc dažādiem fiziskiem, ķīmiskiem un mikrobioloģiskiem parametriem, kuriem obligātie normatīvi noteikti Peldvietu ūdens kvalitātes direktīvā. Dalībvalstīm jāievēro obligātie rādītāji, bet tās var pieņemt stingrākus standartus un nesaistošus mērķlielumus.12 dalībvalstīs monitorings noris saskaņā ar jauno peldūdeņu direktīvu, kura stājās spēkā 2006.gadā.Tajā atjaunināti parametri un monitoringa noteikumi saskaņā ar jaunākajām zinātnes atziņām, lielāku ievērību veltītot sabiedrības informēšanai par peldvietu kvalitāti.Dalībvalstīm jaunā direktīva jāievieš līdz 2015. gadam, taču 12 dalībvalstis (Dānija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Slovākija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija) jau 2008. gada peldsezonā monitoringu veica saskaņā ar jaunās direktīvas parametriem.

/>/>/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties