#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Interneta domēns ".eu" tagad pieejams visās ES valodās
, 2009. gada, 11.decembris, 2009

No šodienas Eiropas iedzīvotāji, uzņēmēji un organizācijas ".eu" tīmekļa vietnes var reģistrēt, izmantojot visu 23 Eiropas Savienības oficiālo valodu rakstzīmes. Tas nozīmē, ka tīmekļa vietnes iespējams reģistrēt, piemēram, ar grieķu alfabēta burtiem.

Tādu iespēju piedāvā jaunie Eiropas Savienības (ES) noteikumi, ko Eiropas Komisija (EK) pieņēma 2009.gada jūnijā.

"Starptautiski atpazīstami domēna vārdi Eiropas pirmā līmeņa domēnā ".eu" - tas ir liels solis ceļā uz īsteni globālu un vienlaikus arī vietēju internetu. Daudzu lietotāju dzimtās valodas alfabētu neveido latīņu alfabēta burti "a" līdz "z", un viņi, protams, vēlēsies izmantot dzimtās valodas alfabēta rakstzīmes," sacīja ES informācijas sabiedrības komisāre Viviāna Redinga. "Starptautisku domēna vārdu izveide domēnā ".eu" vēl jo vairāk apmierinās daudzvalodu un daudzkultūru Eiropas vajadzības."

Starptautiski domēna vārdi ir tādi domēna vārdi, kuros papildus latīņu alfabēta burtiem ("a" līdz "z"), cipariem (no "0" līdz "9") un rakstzīmei "-" izmantotas arī citas rakstzīmes. Līdz šodienai domēnā ".eu" domēna vārdus varēja reģistrēt, izmantojot tikai noteiktu rakstzīmju kopu, taču tagad var reģistrēt arī tādus domēna vārdus, kurus veido visas visu ES oficiālo valodu rakstzīmes.

EK pieņēmusi lēmumu par to, ka Eiropas pirmā līmeņa domēnā ".eu" jāspēj lietot visu ES oficiālo valodu alfabēta burtus. Tas ir iespējams, izmantojot starptautiskus domēna vārdus. Tagad domēnā ".eu" ES iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas varēs reģistrēt ne tikai ar latīņu alfabēta burtiem veidotus domēna vārdus. Tas ir svarīgi tādām valodām kā grieķu un bulgāru valoda, tāpat arī spāņu un basku valodā runājošajiem cilvēkiem, kā arī franču, portugāļu un katalāņu valodas pratējiem.

Sākot no šodienas, pirmā līmeņa domēnā “.eu” reģistrētajiem vārdiem varēs izmantot starptautiskus domēna vārdus. Piemēram, "europa.eu" - ".eu" ir pirmā līmeņa domēns, bet "europa" ir pirmā līmeņa domēnā reģistrēts domēna vārds.

Patlaban tiek strādāts arī pie tā, lai starptautiskus domēna vārdu variantus pēc iespējas drīz ieviestu arī pirmā līmeņa domēna, proti, ".eu", līmenī (piemēram, ar grieķu alfabēta burtiem vai kirilicā rakstītu ".eu").

Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija pirmā līmeņa domēnam ".eu" apstiprinās starptautiskus domēna vārdus, ES būs iespējams reģistrēt tādu tīmekļa vietnes adresi, kura rakstīta tikai ar dzimtās valodas alfabēta burtiem, piemēram, gan "europa", gan ".eu".

".eu" ir Eiropas pirmā līmeņa domēna vārds, ko izveidojusi ES, bet kuru pārvalda privāta bezpeļņas organizācija "EURid". Beļģijas, Čehijas, Itālijas, Zviedrijas un Slovēnijas reģistru konsorcijs pieteikumus domēna vārdu reģistrācijai domēnā ".eu" sāka pieņemt 2005.gadā. Patlaban domēnā ".eu" reģistrēti vairāk nekā trīs miljoni domēna vārdu.

Vairāk informācijas atrodama sekojošā tīmekļa vietnē: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Ziņa sagatavota pēc Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties