#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izmaiņas valsts un ES tiešā atbalsta piešķiršanas nosacījumos
, 2010. gada, 26.marts, 2010

Rīt, 26.martā stājas spēkā valdībā 2.martā apstiprinātie Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2007. gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros".

Izmaiņas noteikumos paredz, ka ar šo gadu papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par laukaugu platībām un PVTM par lopbarības platībām tiks pilnībā atdalīti no ražošanas, tādējādi ar šo gadu tiek pārtraukti (saistītie) PVTM par laukaugu platībām un lopbarības platībām un tiek ieviestas divas jaunas atbalsta shēmas - atdalītie PVTM par laukaugu platībām un lopbarības platībām. Savukārt, lai nodrošinātu pāreju un pakāpenisku pielāgošanos jauniem tirgus nosacījumiem un darbībai piena nozarē pēc piena ražošanas kvotu atcelšanas, ar šo gadu ir ieviests īpašais atbalsts par pienu.

Tāpat grozījumi noteikumos paredz prasības laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVN) obligāto standartu ieviešanai par augsnes erozijas novēršanu, ainavas īpašību saglabāšanu, buferjoslu izveidi gar ūdenstecēm un apūdeņošanā izmantotā ūdens apstiprināšanas procedūru ievērošanu. Tādēļ turpmāk, lai saņemtu pilnā apmērā tiešos maksājumus, lauksaimniekam būs jānodrošina, ka lauksaimniecībā izmantotā zeme stāvā nogāzēs ar slīpumu lielāku par 10 grādiem laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam būs klāta ar veģetāciju, dabas pieminekļi saglabāti, mēslošanas līdzekļi netiek lietoti 10 metru platā joslā gar ūdensteci un ir ūdens resursu lietošanas atļauja, ja, izmanto vairāk nekā 10 kubikmetru virszemes vai pazemes ūdeņu diennaktī.

Noteikumos precizēts savstarpējās atbilstības prasību saraksts, pagarināts daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu novākšanas un deklarācijas termiņš. Grozījumi noteikumos paredz nosacījumu, ka 2011. gadā lauksaimnieks varēs pretendēt uz tiešajiem maksājumiem, ja iesniegs Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju un pielikumu D3 "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par iepriekšējo gadu, lai novērtētu lauksaimniecības ieņēmumu īpatsvaru kopējos ieņēmumos. Šis nosacījums paredzēts, lai ar 2011. gadu nodrošinātu tiešo maksājumu saņemšanas nosacījuma ieviešanu, kas nozīmē, ka tiešos maksājumus nepiešķirs saņēmējam, kura lauksaimniecības darbība veidos tikai nenozīmīgu daļu no viņa kopējās uzņēmējdarbības.

Par izmaiņām valsts un ES tiešā atbalsta piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem ZM vienojās ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP), Zemnieku Saeimu (ZS) un Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA).
 

Pēc Zemkopības ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas materiāliem

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties