#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izstrādāta labāka, ātrāka, efektīvāka ES ierēdņu atlases sistēma
, 2010. gada, 11.marts, 2010

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) 16. martā sāks pielietot modernizēto un racionalizēto ES ierēdņu atlases procedūru, izsludinot pirmo administratoru konkursu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem.

Jaunās sistēmas priekšrocība ir ikgadēju konkursu rīkošana vispieprasītākajiem darba veidiem, tādējādi dodot kandidātiem iespēju efektīvāk plānot pieteikumu iesniegšanu un palīdzot ES iestādēm veikt stratēģisko cilvēkresursu plānošanu. Tā būs ātrāka un efektīvāka, un ar mazāk starpposmiem nekā pašreizējā. Tā būs labāka, jo turpmāk atlases procedūrā galveno uzmanību pievērsīs nevis zināšanu, bet gan prasmju pārbaudei, kas ir pierādīti labākais turpmākā darba snieguma rādītājs.

“Pieaugot konkurencei darba tirgū, Eiropas iestādēm jāspēj piesaistīt augstas kvalitātes interesentus dažādās nozarēs," norādīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs. “Turklāt ir svarīgi nodrošināt, ka mēs nezaudējam šos cilvēkus, kas iespējams tikai tad, ja viņiem bez nepamatotas kavēšanās ir iespējas atrast atbilstošu darba vietu. Jaunās sistēmas pamatā ir labākā paraugprakse publiskajā sektorā. Tā dos ES iestādēm iespēju savlaicīgi pieņemt darbā piemērotākos cilvēkus, turpinot ievērot godīga un atklāta konkursa principus.

EPSO ir izstrādājis trīs gadu slīdošo grafiku, kura ietvaros iestādes regulāri izvērtē savas personāla vajadzības. Ikgadējos personāla atlases konkursus turpmāk rīkos trīs ciklos, proti, administratoriem, asistentiem un lingvistiem, ko papildinās atsevišķi speciālistu konkursi. Lai izbeigtu situāciju, ka konkursu izturējušie kandidāti bieži vien gadiem ir iekļauti rezerves sarakstos, taču tā arī neatrod sev darba vietu, rezerves saraksti būs derīgi tikai vienu gadu līdz nākamā gada konkursa cikla beigām. Uz intervijām tiks aicināta lielākā daļa rezerves sarakstā iekļauto kandidātu. Dalībniekiem būs nodrošināta iespēja saņemt informāciju par viņu sniegumu konkursā, tādējādi izvairoties no ilgstošām pārsūdzības procedūrām.

EPSO jaunā atlases procedūra uzlabos visa procesa kvalitāti un uzticamību. Svarīgākais elements ir tādas kandidātu novērtēšanas sistēmas ieviešana, kas balstīta vairāk uz prasmēm, nevis tikai zināšanām. Procedūra turpmāk noritēs divās kārtās, proti, datorizēti priekšatlases testi atsevišķās ES dalībvalstīs un novērtēšanas kārta Briselē. Jaunais cikls ilgs 5 līdz 9 mēnešus, nevis divus gadus, kā tas dažkārt bija iepriekšējās sistēmas ietvaros.

Priekšatlase joprojām izpaudīsies kā testi, kuros pārbaudīs kognitīvās spējas un spēju novērtēt situāciju, kā arī profesionālās prasmes un valodu zināšanas atkarībā no konkrētā konkursa veida. Testus, ar kuru palīdzību iepriekš pārbaudīja pretendentu zināšanas par ES, vairs neiekļaus priekšatlasē, bet gan otrajā kārtā ciešā saistībā ar praktisko prasmju pārbaudījumiem.

Novērtēšanas posms ļaus padziļināti pārbaudīt visas svarīgākās prasmes, galveno uzmanību pievēršot ar darbu saistītajām praktiskajām spējām, nevis zināšanām par faktiem.

Pārbaudījumu mērķis ir novērtēt, cik lielā mērā konkursantam piemīt vēlamās prasmes un iemaņas, turklāt katru no tām novērtēs vismaz divos pārbaudījumos. Šajā kārtā paredzētie pārbaudījumi atkarībā no konkursa veida ilgs vienu dienu vai pusi dienas. Pārbaudījumi notiks kandidāta otrajā valodā (angļu, franču vai vācu), izņemot konkursus, kuros prasītas konkrētu valodu zināšanas.

Šī kārtība aizstās laikietilpīgo rakstisko un mutisko pārbaudījumu procesu divās kārtās. Pārbaudīs ne vien profesionālās iemaņas un zināšanas, bet arī vairākas pamatprasmes, proti, analītiskās spējas un problēmu risināšana, saziņa, spēja sasniegt rezultātus, spēja mācīties un pilnveidoties, māka noteikt prioritātes un organizēt, izturība, māka strādāt komandā.

Atlases komisijas būs profesionālākas, ko paredzēts panākt, atlases komisiju locekļus turpmāk norīkojot EPSO pakļautībā, ieviešot prasmju novērtēšanas komisiju locekļu sertifikāciju un plašāk izmantojot speciālās zināšanas cilvēkresursu un psiholoģijas jomās.

Atlasi izturējušiem kandidātiem izsniegs „prasmju apliecību”, kurā būs atspoguļots viņu sniegums novērtēšanas centrā. Šo apliecību nosūtīs iestādēm, lai atvieglotu pieņemšanu darbā.

EPSO īsteno virkni pasākumu, lai veicinātu dažādību darbaspēka vidū un uzlabotu ES iestāžu kā darba devēja tēlu. Tas nozīmē arī testu dzimumneitralitātes garantēšanu, kandidātiem ar īpašām vajadzībām piedāvāto pakalpojumu uzlabošanu un aktīvāku rezerves sarakstu pārvaldīšanu.

EPSO darbam ES vēlas piesaistīt vislabākos kandidātus. Vienlaikus ar jauno atlases procedūru EPSO ir izstrādājis jaunu logotipu, kam jāpiesaista potenciālo kandidātu uzmanība. Komisija no savas puses ir pārliecināta, ka tai ir jābūt visaugstākās kvalitātes publiskās pārvaldes iestādei. Karjera ES iestādēs piedāvā dažādus amatus mūža garumā, interesantu un izaicinājumiem bagātu darbu, kas ir patiesi nozīmīgs Eiropai, vidi, kurā cilvēki tiek iedrošināti apgūt jaunas prasmes un valodas, iespēju strādāt citās valstīs un ceļot uz tām, kā arī strādāt kopā ar cilvēkiem no visas Eiropas un vilinošu atalgojuma un pabalstu sistēmu.

Vairāk informācijas: http://europa.eu/epso/

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties