#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Izveidota Augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupa
EK Brisele 
, 2012. gada, 18.septembris, 2012

Eiropas Komisija nupat izveidojusi Augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupu. Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un bijusī Īrijas prezidente un grupas priekšsēdētāja Mērija Makalīze [Mary McAleese] skaidro, kādēļ tas darīts.

Katru gadu gandrīz četri miljoni studentu Eiropas Savienībā iestājas universitātēs un citās augstskolās. Tomēr tikai nedaudzas valstis sistemātiski cenšas uzlabot pasniegšanas kvalitāti augstskolās. Tā vietā augstskolu izcilība visbiežāk tiek mērīta pētniecības sasniegumos; par to liecina tas, ka aizvien lielāka ietekme ir pašreizējiem augstskolu reitingiem, kuri balstās gandrīz vienīgi uz pētniecības rezultātiem.

Ir iespējams cits modelis, un tas būtu jāpopularizē. Augstskolu izcilību nevar un nedrīkst saistīt tikai ar izcilību pētniecībā. Augstskolas pilda citus uzdevumus, kas ir vienlīdz nozīmīgi mūsu sabiedrībai un ekonomikai.

Šīs grupas izveide ir pirmais solis, lai mainītu pašreizējo situāciju un lielāku uzmanību pievērstu tieši mācību darbam.

Mācīšanas kvalitāte augstākās izglītības iestādēs ir panākumu atslēga, ar kuru iespējams pilnībā atraisīt studentu potenciālu un veidot veselīgu ekonomiku un sabiedrību. Augsti kvalificētiem pedagogiem un iestādēm, un sistēmām, kas viņus atbalsta, ir liela nozīme šo jautājumu risināšanā.

Šī grupa izveidota, īstenojot plašāku stratēģiju, kuras mērķis ir gūt visaptverošu priekšstatu par augstāko izglītību un tās modernizēšana.

Pirmajos divos darba gados grupas uzmanības lokā būs jautājums, kā sasniegt izcilību augstākajā izglītībā un pielāgot mācību vidi digitālajam laikmetam. Tās darba sākumpunkts ir atziņa, ka augstākā izglītība vairāk nekā jebkad ir svarīga, lai radītu un kopīgi izmantotu augsta līmeņa zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas Eiropai. Izcila augstākā izglītība rada ekonomiskas priekšrocības konkurences apstākļos, un krīzes laikos tā ir galvenais faktors, kas sekmē noturīgu ekonomikas atlabšanu.

Augstākā izglītība ir arī galvenais sociālā progresa virzītājspēks, jo māca absolventiem radoši pārvarēt grūtības. Vienlaikus palielinās konkurence starp augstskolām, jo pieaug augstākās izglītības kvalitāte visā pasaulē.

Ja vēlamies nodrošināt to, ka ikviens, kurš var sākt mācības augstskolā, to patiešām dara un mūsu augstskolas dod studentiem iespēju apgūt pareizās prasmes, mums vajadzīgas pārmaiņas – kultūras pārmaiņas. Mums jārisina tādas problēmas kā studiju pārtraukšana agrīnā posmā un pārlieku ilgas studijas. Studiju programmām jāatbilst daudzveidīgā studentu pulka vajadzībām un jānodrošina prasmes, kuras prasa darba devēji. Lai uzlabotu piekļuvi zināšanām, augstskolām efektīvi jāizmanto inovācijas tehnoloģiju un komunikācijas jomā.

Iet kopsolī ar pārmaiņām darba pasaulē nozīmē piedāvāt patiešām lietderīgas un kvalitatīvas izglītības programmas un arvien vairāk iesaistīt tajās praksi vai darba pieredzi, kā arī kursu izstrādē vai pasniegšanā ciešāk sadarboties ar ieinteresētajām personām, piemēram, darba devējiem.

Augstskolās jau tiek veiktas kardinālas pārmaiņas, lai piedāvātu daudz lielāku kursu dažādību un pasniegtu tos jaunā, elastīgā veidā. Augstskolām, kurām pienākuši pārmaiņu laiki, un politikas veidotājiem, kuri nodrošina attiecīgo tiesisko regulējumu, būs vajadzīgs atbalsts un konsultācijas.

Tieši tas ir augsta līmeņa darba grupas uzdevums. Grupā apvienojušies ievērojami akadēmisko aprindu un nozares pārstāvji, kuriem visiem ir padziļināts priekšstats par grūtībām, ar ko patlaban sastopas izglītības nozare. Lai grupa varētu sekmīgāk pildīt savu uzdevumu, tās locekļi apspriedīsies ar plašu ieinteresēto personu loku, pats par sevi saprotams, arī ar studentiem.

2013. gadā grupa publicēs pirmos ieteikumus politikas veidotājiem un augstskolām par to, kā izcilības kultūru integrēt augstākās izglītības mācību darbā. Grupa pārbaudīs veidus, kā mērīt izcilību, izvērtēs saikni starp izcilu mācīšanu un izcilu mācīšanos un pētīs, kā universitātes un citas augstskolas var vislabāk veicināt zināšanu radīšanu, kurā kopīgi darbojas akadēmiskais personāls un studenti. Kādai, piemēram, vajadzētu būt pedagogu sagatavošanas nozīmei augstākajā izglītībā? Kā mēs varam optimāli izmantot jaunās tehnoloģijas un arvien atvērtākus izglītības resursus? Vai iesaistīties var tikai iestādes, vai arī citām ieinteresētajām personām būtu jāpiedalās izcilības veicināšanā? Ko var darīt valsts politikas veidotāji? Un ko iespējams paveikt Eiropas līmenī?

Izvērtējot dažādu valstu un iestāžu veikumu, mūsu augsta līmeņa darba grupa noteiks dažus panākumu rādītājus, apzinās trūkumus, ko iespējams novērst, un piedāvās novatoriskas pieejas, kā sistemātiski atpazīt, vairot un uzturēt izcilību visās Eiropas augstskolās un universitātēs, lai tās pēc iespējas labāk pildītu tām uzticētos uzdevumus.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties