#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jā lielākai solidaritātei ar visnabadzīgākajām valstīm: jauns apsekojums liecina par plašu atbalstu attīstības palīdzībai
Eiropas Komisija 
, 2012. gada, 16.oktobris, 2012

85 % ES pilsoņu uzskata, ka Eiropai, neraugoties uz ekonomikas krīzi, būtu jāturpina palīdzēt jaunattīstības valstīm. Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien Eiropas Attīstības dienās paziņoja apsekojuma rezultātus. Jauna Eirobarometra aptauja par attīstības jomu liecina, ka 61 % eiropiešu atbalsta palīdzības palielināšanu, lai palīdzētu cilvēkiem izkļūt no nabadzības. Vienlaikus vairākums (55 %) pauž viedokli, ka palīdzība vairs nebūtu jāsniedz strauji augošām jaunietekmes valstīm. Vairums cilvēku (61 %) uzskata, ka palīdzība būtu jākoncentrē uz nestabilām valstīm, kas, piemēram, ir cietušas konfliktos vai dabas katastrofās.

Pēc eiropiešu domām privātiem uzņēmumiem ir pozitīva loma jaunattīstības valstīs, galvenokārt darbavietu radīšanā (tā uzskata 57 % aptaujāto), taču viņi arī pauž nostāju, ka ārvalstu uzņēmumiem, veicot ieguldījumus, ir jāievēro morāli un ētiski standarti (81 %). Vairākums (53 %) uzskata, ka korupcija ir galvenais šķērslis, kas kavē attīstību nabadzīgās valstīs. Tomēr tikai 44 % cilvēku būtu gatavi personiski tērēt vairāk naudas par produktiem, ar kuriem tiek atbalstīta attīstība (piemēram, par godīgas tirdzniecības precēm).

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: ,,Esmu iepriecināts, ka vairumam eiropiešu solidaritāte vēl aizvien ir dziļi iesakņojusies vērtība – pat tad, ja viņu pašu ekonomiskā situācija, iespējams, ir sarežģīta. Eiropas Savienība drīz lems par ES budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem, un eiropieši pauž skaidru vēstījumu saviem līderiem, proti, ietaupījumus nedrīkst veikt uz planētas visnabadzīgāko cilvēku rēķina. Taču viņi arī pieprasa garantijas, ka palīdzība nonāk pie visnabadzīgākajiem un sniedz redzamus rezultātus.  Tas pilnībā atbilst manai apņēmībai koncentrēt palīdzību uz valstīm, kurām tā visvairāk vajadzīga, un izvirzīt iekļaujošu izaugsmi un cilvēktiesības attīstības politikas centrā. Lai vēl vairāk palielinātu uzticēšanos mūsu darbībām, esmu arī apņēmies labāk demonstrēt rezultātus, ko ES palīdzība sniedz nabadzības apkarošanā.”

Eirobarometra aptaujas ,,Solidaritāte visā pasaulē – Eiropas iedzīvotāji un attīstība” rezultāti tika prezentēti Eiropas Attīstības dienās, kas notiek Briselē (16. un 17. oktobrī). Šā pasākuma ietvaros Āfrikas valstu un valdību vadītāji tiekas ar ES iestāžu pārstāvjiem, ES dalībvalstu ministriem un ANO iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un privātā sektora pārstāvjiem. Diskusijas pievēršas šādām tēmām:

        • lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un izturētspēja;
        • sociālā aizsardzība un nevienlīdzība;
        • privātā sektora loma.

• Galvenās ES tendences

Ekonomikas krīze neietekmē solidaritāti ar trūcīgajiem. To respondentu īpatsvars, kuri atbalsta palīdzības sniegšanu trūcīgajiem, Spānijā kopš pagājušā gada nemainījās (88 %), Grieķijā un Itālijā samazinājums bija neliels (-2 procentu punkti), savukārt Īrijā atbalsts palielinājās par 3 procentu punktiem līdz 88 %. Vienīgi Portugālē ir konstatējams izteiktāks atbalsta samazinājums (-10 procentu punkti).

Eiropiešu personiskā apņemšanās samazinās. Tikai 44 % respondentu ir gatavi maksāt vairāk par produktiem (piemēram, par godīgas tirdzniecības precēm), lai atbalstītu cilvēkus jaunattīstības valstīs (3 procentu punkti mazāk nekā 2011. gadā). Respondenti ES-15 valstīs ir daudz biežāk gatavi maksāt vairāk (50 % pret 25 % ES-12 valstīs). 6 valstīs pilsoņu gatavība maksāt vairāk samazinājās par vismaz 10 procentu punktiem: Grieķijā (33 % respondentu ir gatavi maksāt vairāk), Čehijā (28 %), Slovēnijā (30 %), Spānijā (35 %), Lietuvā (24 %) un Portugālē (12 %). Nav pārsteidzoši, ka cilvēki no bagātākām valstīm ir biežāk gatavi iegādāties godīgas tirdzniecības preces. Visvairāk šādu cilvēku ir Zviedrijā (76 %), Nīderlandē (76 %) un Luksemburgā (70 %).

Attīstības palīdzības finansējuma palielinājumam vairāk atbalstītāju ir Ziemeļrietumeiropā un mazāk – Dienvidaustrumeiropā. Zviedrijā, Dānijā un Austrijā lielais vairākums cilvēku atbalsta attīstības palīdzības palielinājumu līdz 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI) vai vēl vairāk (attiecīgi 80 %, 76 % un 74 %). Valstis, kurās visvairāk cilvēku vēlētos samazināt palīdzības apmēru, ir Bulgārija (38 %), Slovēnija (32 %) un Grieķija (30 %).

• Svarīgākie rezultāti Eirobarometra īpašajā aptaujā, kas veltīta attīstības jomai

To respondentu īpatsvars, kuri atbalsta palīdzības sniegšanu nabadzīgiem cilvēkiem jaunattīstības valstīs, ir joprojām ļoti augsts, proti, 85 % (2011. gadā tas bija 88 %). 37 % aptaujāto uzskata, ka tas ir ,,ļoti svarīgi”, 48 % uzskata, ka tas ir ,,diezgan svarīgi”.

Seši no desmit eiropiešiem pauž nostāju, ka, neraugoties uz krīzi, palīdzība jaunattīstības valstīm būtu jāpalielina. Puse respondentu (49 %) uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāpilda savs solījums palielināt palīdzību jaunattīstības valstīm. 12 % aptaujāto pauž viedokli, ka palīdzība būtu jāpalielina vairāk, nekā apsolīts. Vienlaikus 18 % uzskata, ka palīdzība būtu jāsamazina, jo Eiropa to vairs nevar atļauties. Kopš 2009. gada šis skaitlis ir palielinājies par 7 procentu punktiem (11 %).

61 % eiropiešu pauž viedokli, ka palīdzība prioritārā kārtā būtu jāpiešķir valstīm nestabilās situācijās (kuru iemesls ir, piemēram, konflikti vai dabas katastrofas). 30 % aptaujāto uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāpalīdz jaunattīstības valstīm neatkarīgi no tā, vai tās atrodas nestabilās situācijās vai nē.

Vairākums eiropiešu pauž nostāju, ka palīdzība vairs nebūtu jāsniedz tādām valstīm kā Brazīlija, Indija vai Ķīna. Jautāti, vai strauji augošām jaunietekmes valstīm, kurās daļa iedzīvotāju joprojām ir nabadzīgi, arī turpmāk būtu jāsaņem palīdzība, 24 % respondentu tam nepavisam nepiekrita un 31 % tiecās nepiekrist.

Eiropieši uzskata, ka attīstības palīdzība galvenokārt būtu jākoncentrē uz cilvēktiesībām (34 %), izglītību (33 %), veselību (32 %), ekonomikas izaugsmi (29 %) un lauksaimniecību/pārtikas nodrošinājumu (29 %). Bija iespējamas trīs atbildes.

44 % aptaujāto būtu gatavi tērēt vairāk naudas par produktiem, lai palīdzētu cilvēkiem jaunattīstības valstīs. 2011. gadā šis īpatsvars bija 47 %. Atbilstoši palielinājās to cilvēku skaits, kuri nevēlas tērēt vairāk naudas – no 47 % līdz 52 %.

Eiropieši uzskata (53 %), ka korupcija ir lielākais sekmīgas attīstības šķērslis. Tam seko jaunattīstības valstu valdību ,,slikta politika” (41 %) un konflikti (33 %). Uz šo jautājumu bija iespējamas ne vairāk kā trīs atbildes.

Vairums cilvēku pauž viedokli, ka privātā sektora galvenā loma ir darba vietu radīšana (57 %) un izaugsmes nodrošināšana (42 %) vai tehnoloģiskā apmaiņa un progress (29 %). Mazākums arī uzskata, ka privātais sektors ekspluatē jaunattīstības valstis (27 %) vai ir iesaistīts korupcijā (21 %). Bija iespējamas trīs atbildes.

81 % respondentu piekrīt apgalvojumam, ka privātiem uzņēmumiem ir sociālā un ētiskā atbildība, veicot ieguldījumus jaunattīstības valstīs. 87 % aptaujāto uzskata, ka līdzekļu devējiem, piemēram, Eiropas Savienībai, būtu jācenšas nodrošināt, ka privāti uzņēmumi ievēro sociālus un ētiskus standartus.

Šo Eirobarometra aptauju veica TNS Opinion & Social no 2012. gada 2. jūnija līdz 17. jūnijam. Izmantojot tiešās intervijas mājās, tika aptaujāti 26 622 eiropieši vecumā no 15 gadiem.

Papildu informācija
Eirobarometra īpašā aptauja ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392
Rezultāti pa atsevišķām valstīm ir pieejami šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#392
Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm
Eiropas Attīstības dienu tīmekļa vietne:
http://eudevdays.eu/

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties