#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jāpastiprina nepilngadīgo aizsardzība
, 2010. gada, 06.maijs, 2010

Eiropas Komisija šodien pieņēma rīcības plānu, lai pastiprinātu to nepavadītu nepilngadīgo aizsardzību, kuri ierodas Eiropas Savienībā, iekļaujot šajā plānā kopīgus aizbildnības un juridiskās pārstāvniecības standartus. Plāna mērķis ir izveidot kopīgu Eiropas pieeju, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes pieņem lēmumu par katra nepavadīta nepilngadīgā nākotni pēc iespējas ātrāk, vēlams sešu mēnešu laikā.

Dalībvalstīm prioritārā kārtā jāmeklē nepavadītu nepilngadīgo ģimenes un rūpīgi jāuzrauga šo nepilngadīgo reintegrācija savas valsts sabiedrībā. Ja tas atbilst bērna interesēm, dalībvalstīm jāatrod alternatīvi risinājumi, tostarp starptautiska aizsardzības statusa piešķiršana vai pārvietošana Eiropas Savienības iekšienē.
Ir grūti gūt skaidru priekšstatu par to nepavadītu nepilngadīgo skaitu, kuri ierodas Eiropā migrācijas procesa gaitā, tomēr patvēruma pieteikumi, ko pagājušajā gadā iesniedza bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem un kurus nepavadīja pieaugušais, var sniegt priekšstatu par problēmas apmēriem. Eurostat dati liecina, ka 2009. gadā 10 960 nepavadīti nepilngadīgie iesniedza patvēruma pieteikumus 22 dalībvalstīs (izņemot Čehiju, Dāniju, Franciju, Poliju un Rumāniju), kas ir 13 % pieaugums salīdzinājumā ar 2008. gadu, kad tika iesniegti 9695 patvēruma pieteikumi. Iemesli, kas izraisa nepavadītu nepilngadīgo ierašanos, ir dažādi. Nepavadīti nepilngadīgie bēg no kariem un konfliktiem, nabadzības vai dabas katastrofām, diskriminācijas vai vajāšanas. Viņu ģimenes aizsūta viņus labākas dzīves gaidās vai cerībā, ka viņi spēs atbalstīt savas mājās palikušās ģimenes, vai arī viņi mēģina pievienoties pārējiem ģimenes locekļiem, kuri jau ir Eiropas Savienībā. Daži ir cilvēku tirdzniecības upuri. Rīcības plānā ir ierosināta ES pieeja, kuras pamatā ir trīs galvenie rīcības virzieni: preventīvi pasākumi nedrošas migrācijas un cilvēku tirdzniecības novēršanai, uzņemšana un procesuālas garantijas Eiropas Savienībā, kā arī ilgtspējīgu risinājumu noteikšana.
,,Eiropai nekavējoties jārīkojas, lai rūpētos par nepavadītiem nepilngadīgiem, kuri ir visapdraudētākie un visneaizsargātākie migrācijas upuri”, teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. ,,Šā rīcības plāna mērķis ir izstrādāt kopīgu un saskaņotu pieeju, lai atrisinātu problēmu, kas saasināsies nākamajos gados. Sevišķi svarīgi ir, lai visas dalībvalstis apņemtos nodrošināt augstus nepavadītu nepilngadīgo uzņemšanas, aizsardzības un integrācijas standartus. Bērna interešu principam vienmēr jābūt katras veiktās darbības pamatā. Mums jāvelta galvenā uzmanība tam, lai atrastu to nepavadītu nepilngadīgo ģimenes, kuri ierodas ES teritorijā vieni paši, un mums jānodrošina tādi atgriešanās nosacījumi, kas ļauj šos nepilngadīgos apvienot ar viņu radiniekiem.”

Rīcības plāna pamatā ir šādi desmit principi:
1. Pret visiem bērniem jāizturas pirmām kārtām kā pret bērniem. Bērna interesēm jābūt galvenajam apsvērumam visās darbībās, kas attiecas uz nepavadītiem nepilngadīgiem.
2. Pret visiem bērniem jāizturas saskaņā ar noteikumiem un principiem, kurus ievēro Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību konvenciju.
3. Jādara viss iespējamais, lai radītu vidi, kas ļautu bērniem uzaugt viņu izcelsmes valstīs ar labām izredzēm personiskai attīstībai un pienācīgam dzīves standartam.
4. Bērni ir jāaizsargā pret cilvēku tirgotājiem un noziedzīgām grupām, kā arī citiem vardarbības vai ekspluatācijas veidiem.
5. Jāpieliek visas pūles, lai atrastu bērna ģimeni un apvienotu bērnu ar viņa ģimeni, ja tas ir bērna interesēs.
6. Kamēr nav atrasts ilgtspējīgs risinājums, bērna vajadzībām atbilstoši uzņemšanas pasākumi un procesuālas garantijas ir jāpiemēro no brīža, kad bērns ir atklāts uz ārējās robežas vai dalībvalsts teritorijā. Ļoti svarīga ir bērna aizbildnība un juridiskā pārstāvniecība.
7. Lēmums par katra bērna nākotni jāpieņem pēc iespējas īsākā laikposmā, vēlams sešu mēnešu laikā.
8. Nepavadītiem nepilngadīgiem vienmēr jānodrošina piemērotas izmitināšanas iespējas, un pret viņiem jāizturas tādā veidā, kas pilnībā atbilst viņu interesēm. Ja izņēmuma gadījumos aizturēšana ir attaisnota, tā jāpiemēro tikai kā galējais līdzeklis, pēc iespējas īsākā laikposmā un vispirms ņemot vērā bērna intereses.
9. Ilgtspējīgi risinājumi jānosaka, balstoties uz bērna interešu atsevišķu novērtējumu. Jānodrošina, ka šādi risinājumi paredz atgriešanos izcelsmes valstī, kur jāgarantē bērna reintegrācija, starptautiska aizsardzības statusa vai cita juridiska statusa piešķiršanu, tādējādi ļaujot bērnam integrēties dzīvesvietas dalībvalstī, vai arī pārvietošanu Eiropas Savienības iekšienē.
10. Visām iesaistītajām personām (ES iestādēm, dalībvalstīm, izcelsmes valstīm un tranzīta valstīm, starptautiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām) jāapvieno spēki un jāpastiprina savi centieni, lai risinātu jautājumu par nepavadītiem nepilngadīgiem un nodrošinātu bērna interešu aizsardzību.

Eiropas Komisijas pāestāvniecība Latvijā:

Foto: europa.eu
 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties