#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunatne kustībā – lielāks atbalsts Eiropas jauniešiem
, 2010. gada, 15.septembris, 2010

Pieci miljoni jauno eiropiešu meklē darbu. Tomēr daudzu iespējas būs ierobežotas, jo tiem trūkst nepieciešamās kvalifikācijas vai pieredzes. Šodien Eiropas Komisija sāk jaunu vadošu iniciatīvu "Jaunatne kustībā", kuras mērķis ir palīdzēt šiem jauniešiem iegūt vajadzīgās zināšanas, prasmes un pieredzi, lai pirmais darbs kļūtu par realitāti. "Jaunatne kustībā" ir ES jaunās stratēģijas "Eiropa 2020" daļa, un tajā ierosināti 28 būtiski pasākumi. Šo pasākumu mērķis ir padarīt izglītību un mācības atbilstošākas jauniešu vajadzībām un iedrošināt vairāk jauniešu izmantot ES stipendijas, lai studētu vai mācītos ārzemēs. Tas palielinās jauniešu nodarbinātību un piekļuvi darba tirgum.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: "Šodien mēs iepazīstinām ar pasākumiem, kuru mērķis ir paaugstināt izglītības un mācību kvalitāti Eiropā, atbilstoši sagatavojot jauniešus mūsdienu darba tirgum. Mēs vēlamies samazināt skolu pametušo skaitu un palielināt jauniešu īpatsvaru terciārajā izglītībā, lai tie pilnībā varētu izmantot savu potenciālu. Lai ES nākotnē varētu gūt panākumus, tai nepieciešams aizvien vairāk jaunu cilvēku, kas ir augsti kvalificēti, zinoši un novatoriski."

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jautājumu komisārs Lāslo Andors sacīja: "Miljoniem jauno eiropiešu galvenās rūpes ir atrast darbu. "Jaunatne kustībā" no jauna pamudinās uzlabot atbalstu jauniem cilvēkiem ES un valsts līmenī, lai tie varētu atrast darbu, pelnīt iztiku un īstenot savus mērķus."

Laiks rīkoties…
Patlaban pārāk daudz jauniešu agri pamet skolu un pārāk maz izšķiras par studijām augstskolā. Tas apdraud Eiropas nākotnes prasmju bāzi.

Ar iniciatīvu "Jaunatne kustībā" jāsasniedz galvenie "Eiropa 2020" mērķi – līdz 2020. gadam samazināt skolu pametušo skaitu no 15 % līdz 10 %, kā arī palielināt jauniešu īpatsvaru terciārajā izglītībā no 31 % līdz vismaz 40 %. "Jaunatnes kustībā" pasākumi turklāt palīdzēs sasniegt dalībvalstīm Eiropas Savienības galveno mērķi – nodrošinot jauniešus ar atbilstīgām prasmēm nākotnes profesijām, panākt to, ka turpmākajos desmit gados nodarbinātības līmenis būtu 75 %. Komisijas pētījumi liecina, ka 2020. gadā 35 % jauno darbavietu būs vajadzīga augsta kvalifikācija un 50 % – vidēja līmeņa kvalifikācija.

Ekonomikas un finanšu krīze jauno eiropiešu piekļuvi darba tirgum ir padarījusi vēl grūtāku. Kopš finansiālo grūtību sākuma, darbu meklējošo jauniešu skaits ir palielinājies no 4 līdz 5 miljoniem, un ES jauniešu bezdarba līmenis ir tuvu 21 %.

Šie fakti prasa konkrētu rīcību un mērķtiecīgu politikas koordinēšanu, lai noteiktu pasākumus ES un dalībvalstīs. Komisija palīdzēs izstrādāt dalībvalstīm politikas virzienus, lai tās varētu atbalstīt visvairāk bezdarba riskam pakļautās personas, aktīvāk iedrošināt jaunos uzņēmējus un vērsties pret tiesiskiem un administratīviem šķēršļiem, kas traucē mācību un nodarbinātības mobilitāti.

Neatkarīgi pētījumi liecina, ka vairāk nekā 40 % darba devēju augstu vērtē pieredzi, kas gūta, studējot vai strādājot ārzemēs. Jaunieši ne tikai uzlabo savas valodu zināšanas, bet iegūt arī citas vērtīgas prasmes. Komisija ar stipendijām Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig un Marie Curie jau ilgstoši atbalsta mobilitāti.
Iniciatīva "Jaunatne kustībā" ir iecerējusi līdz 2020. gadam palielināt Eiropas jauniešu mācību mobilitātes iespējas. Šodien Komisija sāks publisku apspriešanos par mobilitātes programmu nākotni pēc 2013. gada.

10 galvenie pasākumi
"Jaunatne kustībā" stratēģijā paredzēti šādi pasākumi:
• Izveidot īpašu tīmekļa vietni par "Jaunatni kustībā", kas būs galvenais informācijas avots par studēšanas vai darba prakses iespējām ārzemēs; tajā būs iekļautas arī konsultācijas par ES stipendijām un individuālām tiesībām. To veidos uz esošo iniciatīvu bāzes, piemēram, portāla par mācību iespējām Eiropā (PLOTEUS).
• Eksperimentāla projekta "Tava pirmā EURES darbavieta" ietvaros tiks piedāvātas konsultācijas, atbalsts darba meklējumos, kā arī finansiāls atbalsts jauniem darba meklētājiem, kas vēlas strādāt ārvalstīs un uzņēmumiem (jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem). Šo projektu pārvaldīs EURES, Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, un tas sāks darboties 2011. gadā.
• "Mobilitātes progresa ziņojumā" noteiks kritērijus un vērtēs progresu tiesisko un administratīvo šķēršļu novēršanā saistībā ar mācību mobilitāti.
• Komisija, sadarbojoties ar Eiropas Investīciju banku, pēta iespēju izveidot aizdevumu struktūru Eiropas studentiem, lai atbalstītu tos studentus, kas vēlas studēt vai mācīties ārzemēs.
• Komisija publicēs izpētes rezultātus par iespējamību izstrādāt daudzdimensionālu globālu universitāšu klasifikācijas sistēmu, kas pilnīgāk un reālāk atspoguļotu augstākas izglītības līmeni, nekā patlaban esošās klasifikācijas sistēmas.
• Turklāt tā plāno izstrādāt "Jaunatne kustībā" karti, kas dotu tiesības jauniešiem saņemt pabalstus un atlaides.
• Jauna Eiropas vakanču uzraudzības sistēma būs informācijas sistēma darba meklētajiem un nodarbinātības konsultantiem par tirgus pieprasījumu visā Eiropā. To paredzēts atklāt šajā gadā.
• Komisijas jaunais Eiropas progresa mikrofinansēšanas mehānisms finansiāli atbalstīs jaunos uzņēmējus, tiem izveidojot vai attīstot savu uzņēmējdarbību.
• Tā rosinās dalībvalstis izveidot "jaunatnes garantijas", kas nodrošinās, lai visiem jauniešiem, atstājot skolu, sešu mēnešu laikā būtu darbs, mācības vai prakse.
• Komisija ierosinās izveidot Eiropas kvalifikāciju apliecību, pamatojoties uz Europass (Eiropas tiešsaistes CV), lai pārredzamā un salīdzināmā veidā reģistrētu prasmes. Ieviešanas termiņš: 2011. gada rudens.

Sarunas tiešsaistē
Komisāre Andrula Vasiliu piektdien, 17. septembrī, plkst. 15:00-16:00 piedalīsies sarunās tiešsaistē par iniciatīvu "Jaunatne kustībā". Jautājumus var iesūtīt iepriekš vai tiešsaistes sarunu laikā, jebkurā ES valodā, uz šādu adresi: EAC-YOM@ec.europa.eu.
Sarunas tiešsaistē tiks pārraidītas: http://webcast.ec.europa.eu.
"Jaunatni kustībā" popularizēs ar Eiropas mēroga informatīvo kampaņu. Īpaši ievadpasākumi tiks organizēti no 8. līdz 9. oktobrim Budapeštā, Ungārijā un no 14. līdz 16. oktobrim Bordo, Francijā.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties