#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jaunatnes politikas foruma ievadseminārs jau šodien
, 2010. gada, 22.aprīlis, 2010

Šodien un rītdien, 22.-23.aprīlī, Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai rīko Jaunatnes politikas foruma ievadsemināru, kura laikā dalībnieki – eksperti, kas iesaistīti darbā ar jaunatni un/vai jaunatnes informācijas tīklā – tiks aicināti izveidot foruma darbības platformu, precizēt diskusiju tēmas un izvirzīt tām atbilstošos jautājumus, kā arī izstrādāt jaunatnes informācijas sistēmas uzbūvi un veicināt savstarpējo sadarbību jaunatnes informācijas jomā.

„Ir svarīgi ieguldīt darbā ar jaunatni un līdz ar to jaunatnes izaugsmē, kas ir Eiropas nākotne. Un sevišķi nozīmīgs šis darbs ir tieši pašvaldību līmenī. Taču tas ne vienmēr ir vienkārši, tāpēc arī plānots šāds forums, kura veidošanai piesaistām visas iesaistītās puses, lai iznākums būtu pēc iespējas labāks,” foruma nozīmīgumu raksturo Kluba „Māja” prezidente Agnese Pauniņa. Seminārā piedalīsies pašvaldību jaunatnes lietu koordinatori, jauniešu centru vadītāji vai darbinieki, aktīvu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kā arī saistīto ministriju, Eiropas Savienības informācijas punktu un EK Europe Direct informācijas centru pārstāvji, kā arī citu jauniešu organizācijas pārstāvji, kas aktīvi darbojas savā sfērā un ir motivēti semināra laikā diskutēt par foruma tēmām un izstrādāt ieteikumus.

Jānorāda, ka šis ir ievadseminārs 2010.gada 25.-26.oktobrī paredzētajam Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajam jaunatnes politikas forumam „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi”, kura ietvaros tiks apkopota Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu labā prakse vismaz 12 rekomendāciju izstrādei. Forumā piedalīsies līdz 300 dalībniekiem, tajā skaitā pārstāvji no Eiropas Jaunatnes foruma valdes, eksperti no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja pārstāvji.

Ivadseminārā un rudenī plānotajā forumā aktualizēti tiks tādi temati kā institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni stratēģiska plānošana pašvaldībās, ņemot vērā Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi, jauniešu informētības palielināšana un jaunatnes informācijas sistēmas un pētniecības attīstība, izmantojot Eiropas Savienības nostādnes jaunatnes informēšanas darbā, jauniešu labklājība un veselības aizsardzība – darba ar jaunatni pievienotā vērtība, ņemot vērā Beļģijas prezidentūras ES prioritātes, brīvprātīgā darba kvalitātes palielināšana un sabiedriskās līdzdalības veicināšana Eiropas brīvprātīgā darba gada (2011.gads) ietvaros, veicinot aktīvu pilsoniskumu, jaunieši kā neizmantots resurss ekonomiskās lejupslīdes laikā – jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana atbilstoši Eiropas Jaunatnes pakta mērķiem, jaunatnes organizāciju loma jauniešu līdzdalības veicināšanā saskaņā ar Eiropas praksi, jauniešu izglītošanās aspekti un pārrobežu mobilitātes kvalitāte, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2009.gada 8.jūlija Zaļo grāmatu „Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana”.

Semināru rīko biedrība Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties