#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Jauns laikmets ES jaunatnes politikā
, 2009. gada, 27.maijs, 2009

Komisija pieņēmusi jaunu ES jaunatnes politikas stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Stratēģiju “Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” atzīts, ka jaunieši ir viena no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, īpaši pašreizējos ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos, un novecojošā sabiedrībā jaunieši ir vērtīgs resurss. Jaunajā stratēģijā izmantota starpnozaru pieeja, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa rīcības saistībā ar svarīgākajām politikas jomām, kas skar Eiropas jauniešus, jo īpaši jauniešu izglītību, nodarbinātību, radošumu un uzņēmējdarbību, sociālo iekļautību, veselību un sportu, pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo kustību. Jaunajā stratēģijā uzsvērts arī, cik nozīmīgs ir darbs ar jauniešiem, un noteikti pastiprināti pasākumi, kā ES līmenī labāk īstenot jaunatnes politiku.

Jaunā paaudze ir resurss, kas sarūk, — patlaban jauniešu ir 20 % no visiem iedzīvotājiem, bet paredzams, ka līdz 2050. gadam to skaits samazināsies līdz 15 %. Turklāt jaunatne ir vērtīgs resurss, un pašreizējos ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos īpaši rodas vajadzība attīstīt jaunu cilvēkkapitālu.Pētījumi rāda, ka mūsdienu jauniešiem visaktuālākie jautājumi ir izglītība, nodarbinātība, sociālā iekļautība un veselība. Eiropas jauniešiem vajadzīgas iespējas līdzdarboties, piemēram, šādās jomās: pilsoniskā un politiskā līdzdalība, brīvprātīgo kustības, radošums un uzņēmējdarbība, sports un vispārēja iesaistīšanās.Stratēģijas svarīgākie mērķi ir piedāvāt jauniešiem plašākas iespējas izglītības un nodarbinātības jomā, veicināt sabiedrības atvērtību pret jauniešiem un sekmēt īstenu līdzdalību, veicināt solidaritāti starp jaunatni un sabiedrību.Lai risinātu visus ar jaunatni saistītos jautājumus, Komisija ierosina izmantot starpnozaru pieeju, jaunajā stratēģijā aprakstot daudzveidīgos pasākumus, ko īstenos Komisija un dalībvalstis. Jaunā stratēģija iekļaujas ES saskaņotajā programmā cīņai pret pašreizējo krīzi.Tā ierosina labāku, elastīgāku un vienkāršāku metodi jaunatnes politikas koordinēšanai starp dalībvalstīm, stiprinot saistību ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai.Komentējot jauno ES jaunatnes politikas stratēģiju, izglītības, mācību, kultūras un jaunatnes Eiropas komisārs Jāns Figeļs teica: “Jaunatne ir mūsu tagadne un nākotne. Mūsu pūliņiem jābūt saskaņotiem, lai gados jaunajiem iedzīvotājiem sniegtu daudz vairāk iespēju, jo īpaši pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos. Svarīgākais ir dot jauniešiem iespēju risināt daudzās problēmas, ar ko tie sastopas mūsdienu globalizētajā pasaulē. Mūsu jaunā stratēģija ir savlaicīga atbilde uz šīm problēmām, un tā iezīmē jaunu laikmetu jaunatnes politikas izstrādē ES līmenī.”Pirmo reizi publicēts arī Komisijas “ES ziņojums par jauniešiem”, kurā apkopoti Eiropas Statistikas biroja ati un to analīze. Turpmāk šos ziņojumus publicēs reizi trijos gados, un tie nodrošinās pilnīgāku zināšanu bāzi jaunatnes jomā.

/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties