#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Kārsava ņems kredītu
, 2010. gada, 12.jūlijs, 2010

30. jūnijā notika kārtējā Kārsavas novada domes sēde. Šī sēde bija īpaša, jo pirms gada tagadējā sasaukuma domes deputāti sanāca uz savu pirmo novada domes sēdi. Par to, kas tika paveikts šajā laikā, runāja novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka. Aizvadītajā gadā padarītais tika atspoguļots arī sagatavotajā Gada pārskatā. Nedaudz ieskatīsimies tajā.

Kārsavas novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 7092 iedzīvotāji. Kārsavas novada domei ir 100% līdzdalība SIA Kārsavas namsaimnieks pamatkapitālā Ls 315 060, vienas kapitāla daļas nominālvērtība — 1 lats. Kārsavas novada domei pieder 10 183 kapitāla daļas ar nominālo vērtību 1 lats SIA Austrumlatgales sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība. Kārsavas novada domei pieder arī SIA Kārsavas slim­nīca 303 074 kapitāla daļas ar nominālo vērtību 1 lats.

2009. gada 23. oktobrī SIA Kārsavas slimnīca tika pārņemta no Ludzas rajona padomes Kārsavas novada paš­valdības īpašumā. Pārņemšanas brīdī sabiedrības pašu ka­pi­tāls bija Ls 238 614, ilgtermiņa saistības — Ls 144 800. Pašvaldības īpašumā ir nekustamais īpašums. Zemesgrā­matā ierakstīto nekustamo īpašumu bilances vērtība ir Ls 1 721 551, bet zemesgrāmatā neierakstīto nekustamo īpašumu bilances vērtība ir Ls 4 608 837. Pašvaldība ir nostiprinājusi zemesgrāmatā 37% no piederošā nekustamā īpašuma. Pašvaldības lietojumā ir 579,6 ha zemes, īpašumā zem daudzdzīvokļu mājām — 3,7 ha zemes, pašvaldībai piekritīgās zemes platība — 1185,3 ha. Pašvaldībai pieder ceļi un trotuāri par kopējo summu Ls 1 824 193, to kopējais garums — 397 km. Pašvaldībai pieder mežaudzes 34,5 ha platībā, un to kopējā bilances vērtība ir Ls 7458.

Vieni projekti noslēdzas, citi — sākas

Kārsavas novadā investīcijas projektiem tiek plānotas, ņemot vērā 2008.gadā izstrādāto Kārsavas novada apvienošanas projektu. Daudzi ievērojami projekti tika realizēti pirms pagastu apvienošanās. Tagad, izvērtējot pagastu attīstības programmas, katrā pagastā ir noteikta prioritāte kāda objekta sakārtošanā. Lai gan pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir grūti prognozēt un plānot investīcijas, Kārsavas novada pašvaldība 2011.gadā plāno uzsākt darbu pie jaunas pašvaldības attīstības programmas izstrādes, lai labāk varētu kontrolēt attīstību novadā, radīt priekšlikumus tālākai plānošanai, saglabājot labāko pieredzi un praksi.

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Kārsavas novadā, aktivizētu dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, Kārsavas novadā tika izveidota uzņēmēju konsultatīvā padome. Spriežot pēc pagājušajā gadā plānoto ienākumu realizācijas, varētu likties, ka Kārsavas novadu krīze īpaši nav skārusi. Taču tā nav. Gada laikā deputātiem nācies pieņemt arī nepopulārus lēmumus — slēgt divas skolas: Aizgāršas un 2. Mežvidu. Tāpat slēgta tika Lemešovas bibliotēka, bet par grāmatu izdošanas punktu pārtapa Bozovas bibliotēkas.

Kā uzsvēra Ināra Silicka, pagaidām pašvaldībai ir izdevies strādāt tā, lai pēc iespējas mazāk cilvēkiem būtu jāpaliek bez darba.

— Dažreiz nākas dzirdēt pār­metumus, ka pašvaldībā ir uzpūsti štati. Taču skaitļi rāda pre­tējo — pirms novadu izvei­došanas pagastos un Kārsavā bija 306,5 amata vienības, tagad 246 amata vienības.

Priekšsēdētāja uzsvēra, ka iespēju robežās tika likts akcents uz to, lai cilvēku paturētu darbā — kaut uz pusslodzi, kaut uz ceturtdaļslodzi, tomēr darbā. Tagadējā ekonomiskajā situācijā tas ir ļoti svarīgi.

Atceļ pagastos pieņemtos noteikumus

Deputāti, izpildot likuma prasības, nobalsoja par Saistošo noteikumu atcelšanu, kas pagastos un arī Kārsavas pilsētā bija izstrādāti pirms novadu reformas. Vienbalsīgi tika atcelti arī suņu un kaķu turēšanas noteikumi Kārsavas pašvaldībā, kā arī atkritumu apsaimnieko­šanas noteikumi pagastos. Šis deputātu pieņemtais lēmums iedzīvotāju dzīvi neietekmēs, jo ir pieņemti jauni Kārsavas novada pašvaldības Saistošie noteikumi, kuros visi jautājumi atrunāti no jauna.

Par būvvaldes pakalpojumiem — viens izcenojums

Deputāti nobalsoja par vienā­dām izmaksām par Ludzas būv­valdes pakalpojumu izman­to­ša­nu visos četros: Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes no­vados. Ap­sti­pri­nātas būvatļauju izmaksas par jaunbūves, renovācijas, res­tau­rācijas u.c. darbību veikšanu.

Bozovā — grāmatu izsniegšanas punkts

Tā kā Bozovas bibliotēka ne­bija akreditēta, deputāti no­bal­soja par Malnavas pagasta Bozo­vas bibliotēkas reorganizā­ciju par Kārsavas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu. Pārmaiņas bibliotēkas darbu ne­skars, iedzīvotāji tāpat varēs ņemt grāmatas, lietot internetu utt.. Novada bibliotēku vadītājai koordinatorei I. Jurčai tika uzdots organizēt inventarizācijas veikšanu un mantas nodošanu — pieņemšanu.

Par tūrismu domās paši kārsavieši

Ņemot vērā to, ka būvvaldes funkciju deleģēšana un vairāku pašvaldību sadarbība būvnie­cības procesa organizēšanā ļaus ekonomēt budžeta līdzekļus, Kārsavas novada pašvaldības dome nolēma līdz šā gada beigām nodot būvvaldes funkciju un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu Kārsavas novadā Ludzas novada pašvaldībai. Tāpat līdz gada beigām no­lemts nodot bibliotēku kataloga Alise funkciju nodrošināšanu Kārsavas novadā Ludzas novada pašvaldībai. Savukārt tūrisma organizēša­nu Kārsavas novadā deputāti nolēma vairs neuzticēt Ludzas novada pašvaldībai, bet mēģināt šajā nozarē darboties paši.

Bērnudārza grupiņa Goliševā būs

Sakarā ar to, ka tika likvidēta Aizgāršas pamatskola, deputā­tiem bija jāizlemj jautājums par to, kam pievienot Goliševas pirmsskolas grupiņas bērnus. Pēc apspriešanās deputāti nolēma saglabāt pirmsskolas izglītības gru­pu Goliševā, pievienojot to Malnavas pirmsskolas izglītības iestādei.

Maksa par pašvaldības pakalpojumiem

Deputāti noteica pašvaldībai piederošās traktortehnikas izmantošanas izcenojumus. Tiesa, pašvaldības tehniku iedzīvotāju vajadzībām drīkstēs izmantot tikai tad, ja tā nebūs nepieciešama pašvaldībai. Tāpat tika noteikta maksa par viena ūdens skaitītāja uzstā­dīšanu — Ls 0,36, par Salnavas TN saunas izmantošanas seansu vienā stundā (līdz 5 cilvēkiem) — Ls 8,32, par dušas izmantošana vienam cilvēkam — Ls 1,76, par veļas mazgāšanai (līdz 6 kg) Salnavas pamatskolā — Ls 3,58.

Novads ņems ilgtermiņa aizņēmumu

Deputāti atbalstīja priekšli­kumu ES Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt no Latvijas Republikas Valsts kases Ls 485 815 lielu aizņēmumu ar mainīgo procentu likmi. Aizņēmuma līdzekļi tiks ieguldīti SIA Kārsavas namsaim­nieks pamatkapitālā.

Novadā plāno izveidot ģimenes krīzes centru

Deputāti akceptēja novada bāriņtiesas piedāvājumu atbalstīt projekta Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstība Latgales plā­no­šanas reģionā realizāciju. Pro­jekts paredzēs diennakts ģimenes krīzes centra izveidošanu Mērdzenes pamatskolas telpās. Tika nolemts piešķirt finan­sējumu pirmsprojekta doku­mentā­cijas sakārtošanai.

Pret zemes pārdošanu jāizturas atbildīgi

Domes deputāti vairākumā gadījumu, kad kāds novada iedzīvotājs vēlas pārdot savu īpašumu, atsakās no pirmpir­kuma tiesībām. Taču pēdējā laikā bijuši vairāki zemes pārdošanas līgumi, kuros norādītā pirkuma cena ir neadekvāti zema. Depu­tātos tas izsauca aizdomas par to, ka, iespējams, šādā veidā tiek iz­mantota iespēja maksāt mazākus nodokļus.

Tāpēc šoreiz, kad Mežvidu pa­gasta kāds zemes īpašnieks savus 3 ha zemes (iespējams, grants) vēlējās pārdot par 300 latiem, deputāti uzsāka disku­siju, vai ir vērts atteikties no pirmpirkuma tiesībām, ja novadā nav neviena grants karjera. Pēc diskusijām ti­ka pieņemts lēmums izveidot ko­misiju, kas veiks šī jautājuma iz­pēti. Pēc tam jautājums atkārtoti tiks izskatīts ārkārtas domes sēdē.

Dažādi

Vēl pēc deputāta Jura Poikāna ierosinājuma tika izveidota ko­mi­sija, kas vēlreiz izvērtēs ceļa Luks­tinīki — Malnava rekonst­ruk­cijas projekta rezultātus, jo deputātam ir aizdomas, ka visi projektā paredzētie darbi netika paveikti. Deputāti vienojās, ka uz nākamo novada domes sēdi viņi pulcēsies renovētā Salnavas Tautas nama telpās.

Avots: Iveta Čigāne, "Ludzas Zeme", 06.07.2010

Foto: www.turismslatgale.lv

www.

 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties