#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Lielāks ES atbalsts biškopības nozarei
, 2010. gada, 14.septembris, 2010

Komisija šodien apstiprināja 27 dalībvalstu nacionālās programmas biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības uzlabošanai 2011.−2013. gadā. ES ieguldījums programmu līdzfinansēšanā salīdzinājumā ar iepriekšējo laikposmu (2008–2010) ir palielinājies par nepilniem 25 %, proti, 26 milj. eiro vietā atvēlēti 32 milj. eiro gadā.

Biškopības nozares veselīgums ir ļoti svarīgs jautājums, ņemot vērā bišu lielo nozīmi augu apputeksnēšanā. Vairākus gadus ir bijusi vērojama nepieredzēti augsta bišu mirstība. Tas ne tikai sarežģī biškopju ekonomisko stāvokli, bet arī apdraud bioloģisko daudzveidību. Nacionālās programmas patlaban ir vienīgais pieejamais instruments, lai daļēji kompensētu bišu zudumu. Dalībvalstis ir apmierinātas ar šo programmu nodrošinātajiem ieguvumiem, un arī paši biškopji atzinīgi vērtē saskaņā ar nacionālajām programmām finansēto pasākumu pozitīvo ietekmi uz nozari.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir nolēmusi palielināt kopējo gada budžetu nacionālo programmu līdzfinansēšanai 2011., 2012. un 2013. gadā līdz 32 milj. eiro gadā, kas ir vairāk salīdzinājumā ar ES līdzfinansējuma apjomu iepriekšējā laikposmā 2008.−2010. gadā (26 milj. eiro). Tādējādi tiks paaugstināta programmu efektivitāte un vienlaikus apliecināta Komisijas aktīvā pieeja paaugstināta riska nozares problēmu risināšanai.

Visas dalībvalstis ir iesniegušas Komisijai savas nacionālās biškopības programmas. Programmās paredzēti dažādi pasākumi — varrozes apkarošana, ceļojošās dravniecības racionalizācija, atbalsts laboratorijām, bišu skaita atjaunināšana stropos, lietišķās pētījumu programmas un tehniskais atbalsts. Visas 27 programmas ir tiesīgas saņemt līdzfinansējumu.

Vispārīga informācija
Vienotajā TKO regulā ir paredzēts finansiāls atbalsts biškopības nozarei. Katrai dalībvalstij ir iespēja reizi trijos gados iesniegt nacionālo biškopības programmu, kurā iekļauts pētījums par nozares struktūru un kuras mērķis ir uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības apstākļus. Visas dalībvalstis ir izrādījušas interesi iesniegt šādas programmas nākamajam laikposmam (2011–2013).

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties