#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Ministru padomē diskutēs par ūdens transporta konkurētspējas celšanu
, 2010. gada, 15.septembris, 2010

Šā gada 15. un 16. septembrī Beļģijas lielākajā ostas pilsētā Antverpenē notiks Eiropas Savienības neformālā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padome, kurā diskutēs par ūdens transporta pilnīgu integrāciju ES transporta un loģistikas ķēdē.

Beļģijas prezidentūra aicina padomē pārrunāt ūdens transporta konkurētspējas palielināšanas iespējas kopumā, kā arī pievērsties ostu lomai multimodālajā transporta sistēmā. Līdz šim ES iekšējās tuvsatiksmes kuģošanas un iekšējo ūdensceļu transporta jomā nav sasniegts optimālais noslogojums, tāpēc būtu jāsekmē vienotu transporta un loģistikas tīklu integrācija, kas nodrošinātu, ka jūras transports veic ievērojamu daļu pārvadājumu ES iekšienē un pilnībā izmanto pieejamās jaudas.

Pieaugot jūras transporta izmantošanai, būtisks ir ekoloģiskais aspekts. Lai mazinātu ostu un kuģošanas kaitīgo ietekmi uz vidi, viena no iespējām būtu kliedēt vides piesārņojuma koncentrāciju, vairāk izmantojot nepilnīgi noslogotās ostas, nevis koncentrēt visus kravu apjomus tikai lielajos transporta mezglos, teikts sagatavotajā Latvijas pozīcijā. Tāpat Latvija uzsver nepieciešamību pēc vienādiem nosacījumiem visu ostu darbībā, lai neizveidotos situācija, kad ES prasības dalībvalstu ostām vides jomā ir ļoti augstas, kamēr kaimiņvalstu ostās (piemēram, Kaļiņingradā un Sanktpēterburgā) netiek piemērotas prasības vides jomā, kaut arī tās atrodas un darbojas tajā pašā reģionā. Tāpat jāizvērtē, kādu efektu katra konkrētā osta izdara uz vidi.

Būtu nepieciešams arī apskatīt lielākas finansiāla atbalsta saņemšanas iespējas, lai nodrošinātu prāmju līniju darbību. Vairāk sadarboties ar tām jāstimulē autopārvadātāji. Latvija aicinās Komisiju lielāku uzmanību pievērst uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un administratīvo šķēršļu mazināšanai. Viens no risinājumiem ir informācijas tehnoloģiju, pārrobežu pakalpojumu attīstības un elektroniskās dokumentu aprites ieviešana, aizstājot papīra dokumentu apriti. Tāpat ir skaidri jādefinē dažādu jauno iniciatīvu darbības nosacījumi, jo ideju ir daudz, bet to ieviešana notiek neskaidri. Jāizvērtē arī muitas formalitāšu vienkāršošanas procedūras, padarot tās mazāk birokrātiskas.
Darba kārtībā iekļauta arī „Zilās jostas” koncepcijas apspriešana – tās mērķis ir, izmantojot modernās tehnoloģijas un labo praksi, pilnveidot jūras transportu un integrēt to loģistikas ķēdē, kas sākas un beidzas ES teritorijā. Ostās darbosies t.s. „Zilā līnija” – risinājumi, ko ostas un muitas iestādes piedāvā kuģniecības uzņēmumiem, kravu pārvadātājiem vai nosūtītājiem, lai nodrošinātu ātru tranzīta preču nosūtīšanu no ES ostām. Piedāvātie risinājumi ietver administratīvās sastāvdaļas (muitas un citus atvieglojumus), tehnoloģiskās sastāvdaļas (uzraudzību un informācijas apmaiņu par kuģi vai kravu starptautiskos ūdeņos) un fiziskās sastāvdaļas (brīvi pieejamas zonas uzticamiem kuģiem vai transporta operatoriem).

Padomes ietvaros plānots arī apstiprināt Prezidentūras sagatavotos secinājumus, norādot tajos ES politikas virzienus, pasākumus un instrumentus, kas varētu palīdzēt uzlabot konkurētspēju un pilnīgu ūdens transporta integrāciju ES loģistikas ķēdē. Pašreiz tuvsatiksmes kuģošana ir pakļauta spēcīgam citu transporta veidu konkurences spiedienam, kā arī augošām vides un klimata aizsardzības prasībām. Tāpēc ir svarīgi noteikt galvenos politikas instrumentus un pasākumus, kas nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus visiem transporta veidiem.

Latviju padomē pārstāvēs Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Aivita Ļubļina – Goldmane, Eiropas Savienības lietu koordinācijas nodaļas specializētais atašejs Ģirts Bramans un Tranzīta politikas departamenta pārstāvis Raimonds Lellis.

Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļa
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties