#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Noteiktas stingrākas vides prasības rūpnīcām
, 2010. gada, 08.jūlijs, 2010

Eiropas Parlaments trešdien pieņēma jaunas prasības par rūpniecības izmešiem. To galvenais mērķis - tīrāks gaiss un skaidrāki noteikumi ražotājiem. Direktīva paredz zemākus pieļaujamos izmešu līmeņus, piemēram, gaisa piesārņojumam, tomēr dalībvalstīm dota lielāka rīcības brīvība - tās varēs atsevišķām ražotnēm pagarināt mērķu sasniegšanai noteikto laiku vai attaisnotos gadījumos vispār atbrīvot no prasībām.

Rūpniecisko emisiju direktīvas nolūks ir uzlabot veselības un vides aizsardzību un vienkāršot pašreizējos noteikumus, lai tie būtu vieglāk saprotami un īstenojami. Direktīva atjaunina un apvieno septiņus tiesību aktus, ieskaitot direktīvu par lielām sadedzināšanas iekārtām un Piesārņojuma integrētas novēršanas un kontroles direktīvu (IPPC), kura attiecas uz apmēram 52 000 rūpniecības un lauksaimniecības ražotnēm.

Slāpekļa oksīdi, sēra dioksīdi un putekļi ir bīstami veselībai un videi - tie var veicināt, piemēram, skābo lietu un tādas saslimšanas kā vēzis un astma. No 2016. gada šādam piesārņojumam ieviesti zemāki pieļaujamie līmeņus, kas jāņem vērā. Lai panāktu vienošanos ar ES Padomi, EP deputāti piekrita, ka dalībvalstis varēs ieviest pārejas noteikumus un atļaut lielajām spēkstacijām (ieskaitot fosilā kurināmā) dot laiku līdz pat 2020. gada jūlijam. Dažām vecajām spēkstacijām nevajadzēs sasniegt direktīvas mērķus, ja tās beigs darbību 2023. gadā vai pēc 2016. gada darbosies līdz 17 500 darba stundām gadā.

Atzīstot, ka direktīva ir sasniegums salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju, par likumprojektu atbildīgais EP deputāts Holger Krahmer (ALD, Vācija) vienlaikus norādīja: "Tas, ka zināms skaits novecojušo, ar oglēm kurināmo spēkstaciju varēs turpināt piesārņot vidi vēl vienu desmitgadi, ir Eiropas traģēdija. Tas ir arī ļoti negodīgi pret tām dalībvalstīm, kuras sāka laicīgi rīkoties, lai izpildītu prasības."

Lai saņemtu atļauju, apmēram 52 000 ražotnēm jāpielieto visefektīvākās metodes, lai samazinātu ietekmi uz vidi, tostarp augsni, ūdeni un troksni.

Dalībvalstis drīkstēs noteikumus atvieglot ar nosacījumu, ka tiek ievēroti jaunie, augstie vides standarti. Atbilstoši Eiropas Parlamenta prasībai šādā gadījumā arī jāpierāda, ka tehnisko iespēju un vietējo īpatnību dēļ jauno noteikumu izpildes izmaksas būtu bijušas neproporcionālas attiecībā pret sasniegto mērķi. Lai noteikumi netiktu atviegloti bez attaisnojuma, jāsniedz izvērtējums.

Eiropas Parlaments atbalstīja otrā lasījuma vienošanos ES Padomi. Nākošais solis ir oficiālais ES Padomes apstiprinājums, pēc kā dalībvalstīm direktīvas prasības būs jāiekļauj savos tiesību aktos.

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties