#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanai atvēlēti 6,4 miljoni latu
BNS 
, 2012. gada, 05.novembris, 2012

Līdz 23.novembrim valsts institūcijas un pašvaldības var Kultūras ministrijā var iesniegt pieteikumus projektiem, kas paredzēti sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanai. Kopējais Eiropas reģionālā attīstības fonda piešķirtais finansējums šim nolūkam ir 6,4 miljoni latu, piektdien seminārā Eiropas Savienības (ES) mājā klātesošajiem pavēstīja Kultūras ministrijas pārstāvji.

Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes mērķis ir atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai atjaunošanao, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai.

Noteikumi paredz, ka pieejamais publiskais finansējums vienam projektam, izņemot pašvaldības līdzfinansējumu, ir ne vairāk kā 8 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Savukārt projekta iesniedzēja līdzfinansējums nevar būt mazāks par 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Noteikts arī, ka infrastruktūra, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja tā ir valsts manta.

Lai pieteiktos finansējumam valsts institūcijām vai pašvaldībām jāiesniedz lēmums par projekta īstenošanu un ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti – apņemšanās uzņemties juridiskās  saistības, norādot projekta iesnieguma kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

Iesniegtos projektus vērtēs atsevišķa komisija, kuras sastāvā iekļaus pārstāvjus no par kultūras mantojumu atbildīgajām institūcijām, tostarp Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Kopumā semināru apmeklēja aptuveni 20 valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji.

Ziņa tapusi sadarbībā ar Ziņu aģentūru BNS; pieejama neierobežotai izplatīšanai visiem interesentiem.

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties