#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Pieņem ES ārējo stratēģiju par Pasažieru datu reģistru (PDR)
, 2010. gada, 22.septembris, 2010

Eiropas Komisija šodien pieņēma tiesību aktu priekšlikumu paketi attiecībā uz Pasažieru datu reģistra (PDR) datu apmaiņu ar trešām valstīm, kurā ietilpst ES ārējā PDR stratēģija un sarunu norādījumu ieteikumi jauniem PDR nolīgumiem ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju un Kanādu.

„Šajā stratēģijā mēs nosakām vispārīgus principus, uz kuriem ir jābalsta visi PDR nolīgumi ar trešām valstīm. PDR dati ir izrādījušies nozīmīgs līdzeklis cīņā pret smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu, tomēr vienlaikus tie rosina būtiskus jautājumus par personas datu aizsardzību,” teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Arvien vairāk trešo valstu izmanto Pasažieru datu reģistra (PDR) datus, lai apkarotu terorismu un smagus starptautiskus noziegumus. Tiesībaizsardzības iestādes var izmantot datus, ko pasažieris sniedz, rezervējot lidojumu, lai izmeklētu iepriekš izdarītus noziegumus, nepieļautu jaunus un veiktu riska analīzi.

Pašreiz PDR datu apmaiņa ar trešām valstīm notiek saskaņā ar atšķirīgiem regulējumiem. Šādas situācijas turpināšana laikā, kad PDR dati kļūst par arvien populārāku drošības līdzekli, negatīvi ietekmētu juridisko noteiktību un pasažieru personas datu aizsardzību.
Šodien iesniegtajā paziņojumā ir noteikti vispārīgi principi, kas jāievēro visos PDR nolīgumos ar trešām valstīm.

1. Personas datu aizsardzība
, kuras mērķis ir aizsargāt pasažieru tiesības:
- PDR dati ir jāizmanto vienīgi terorisma un smagu starptautisku noziegumu apkarošanai;
- to PDR datu, ar kuriem notiek apmaiņa, kategorijās ir jāiekļauj tikai tie dati, kas ir nepieciešami minētajam mērķim, un tie ir skaidri jānorāda nolīgumā;
- pasažieriem jāsniedz skaidra informācija par apmaiņu ar viņu PDR datiem, viņiem jābūt tiesībām redzēt savus PDR datus un tiesībām uz efektīvu administratīvo un tiesisko aizsardzību. Tas palīdz nodrošināt, ka pilnībā tiek ievērots privātums un ka jebkurš privātuma pārkāpums tiks novērsts;
- lēmumus, kas negatīvi ietekmē pasažierus, nekad nedrīkst balstīt uz automatizētu PDR datu apstrādi. Pirms pasažierim liegt iekāpšanu lidmašīnā, ir jābūt iesaistītam cilvēkam. Mērķis ir novērst „profilēšanu”;
- trešām valstīm ir jānodrošina augsts datu drošības līmenis un efektīva, neatkarīga to iestāžu pārraudzība, kas izmanto PDR datus;
- PDR datus nedrīkst glabāt ilgāk kā nepieciešams terorisma un smagu starptautisku noziegumu apkarošanai, un trešām valstīm datu glabāšanas laikā ir pakāpeniski jāierobežo to personu loks, kurām ir piekļuve datiem;
- trešā valsts var dalīties PDR datos ar citām valstīm (nosūtīšana tālāk) tikai tad, ja šīs valstis ievēro standartus, kas paredzēti PDR nolīgumā starp ES un trešo valsti, un tikai konkrētos gadījumos.

2. PDR datu nosūtīšanas kārtība, kuras mērķis ir nodrošināt juridisko noteiktību gaisa pārvadātājiem un saglabāt izmaksas pieņemamā līmenī: PDR dati jānodod, izmantojot „PUSH” sistēmu, un datu nodošanas reižu skaitam pirms katra lidojuma ir jābūt ierobežotam un proporcionālam.

3. PDR nolīguma pareizas īstenošanas uzraudzības standarti,
piemēram, attiecībā uz pārskatīšanu, uzraudzību, konfliktu efektīvu risināšanu.

4. Ir jānodrošina arī savstarpīgums.
Informācija par terorismu un smagiem starptautiskiem noziegumiem, kas izriet no trešo valstu veiktas PDR datu analīzes, ir jāsniedz arī Eiropolam, Eurojust un ES dalībvalstīm.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties