#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Piešķirs 8,3 miljonus eiro četriem jauniem "Life+" projektiem Latvijā
, 2010. gada, 24.jūlijs, 2010

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi finansējumu 210 jauniem projektiem, kas iesniegti, atsaucoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai saņemtu līdzekļus no LIFE+ programmas (2007-2013) - Eiropas vides finansēšanas instrumenta. Projekti ir no visas Eiropas Savienības un aptver pasākumus dabas aizsardzības, vides politikas un informācijas un komunikācijas jomā. Pavisam kopā šo projektu ieguldījumu kopsumma ir 515 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs 249,8 miljonus eiro. Latviju pārstāvēs četri projekti, kam kopā atvēlēti 8,3 miljoni eiro.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "LIFE+ programma joprojām nodrošina finansējumu kvalitatīviem un inovatīviem projektiem, kas ES sniedz lielu pievienoto vērtību. Manuprāt, šie jaunie projekti ne tikai sniegs ievērojamu artavu dabas aizsardzībā un vides uzlabošanā, bet arī visā Eiropā palīdzēs vairot izpratni par galvenajām vides problēmām, jo īpaši par bioloģiskās daudzveidības izzušanu, ūdens trūkumu un klimata pārmaiņām."

Pēc uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, kura termiņš noslēdzās 2009. gada novembrī, Komisija saņēma vairāk nekā 600 priekšlikumus no 27 dalībvalstu publiskā un privātā sektora struktūrām. 210 no šiem priekšlikumiem tika izvēlēti līdzfinansējumam, izmantojot programmas trīs elementus - LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība, LIFE+ vides politika un pārvaldība un LIFE+ informācija un komunikācija.

LIFE+ dabas un bioloģiskās daudzveidības projekti uzlabo apdraudēto sugu un biotopu aizsardzības statusu. No 194 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 84 projektus no dabas aizsardzības struktūru, valsts iestāžu un citu iesaistīto pušu partnerībām. Šie projekti tiek organizēti 24 dalībvalstīs, to ieguldījumu kopsumma ir 224 miljoni eiro, no kuriem ES piešķirs aptuveni 124 miljonus eiro. Lielākā daļa (74) ir dabas projekti, kuri palīdz īstenot Putnu un/vai Biotopu direktīvu un izveidot Natura 2000 tīklu. Pārējie 10 ir projekti bioloģiskās daudzveidības jomā; tā ir LIFE+ projektu kategorija pilotprojektiem, ar kuru palīdzību risina plašākas bioloģiskās daudzveidības problēmas. Komisija ar prieku paziņo, ka bioloģiskajai daudzveidībai veltīto projektu skaits ir krietni audzis kopš 2007. gada, kad šāda kategorija tika ieviesta un projektu bija tikai četri.

LIFE+ vides politikas un pārvaldības projekti ir pilotprojekti inovatīvu politikas ideju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu izstrādei. No 308 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 116 projektus no visdažādākajām publiskā un privātā sektora struktūrām. Izvēlētie projekti tiek organizēti 17 dalībvalstīs, un to ieguldījumu kopējais apjoms ir 278 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 120 miljonus eiro. Inovācijām veltītie projekti saņem vislielāko ES finansējuma daļu (aptuveni 20,9 miljonus eiro 17 projektiem). Vislielākais projektu skaits ir veltīts atkritumu apsaimniekošanai un dabas resursiem (20 projekti, kam pavisam piešķirti 19,3 miljoni eiro), kam seko ūdeņu resursi un inovācijas (katrā jomā 17 projekti). Pārējie 63 projekti aptver dažādas jomas: gaiss, ķīmiskās vielas, klimata pārmaiņas, enerģētika, vide un veselība, meži, troksnis, augsnes aizsardzība, stratēģiskas pieejas un pilsētvide.

LIFE+ informācijas un komunikācijas projektu mērķis ir izplatīt informāciju un pievērst lielāku uzmanību ar vidi saistītajiem jautājumiem, organizēt apmācības un vairot informētību par meža ugunsgrēku novēršanu. No 113 saņemtajiem priekšlikumiem Komisija finansēšanai izvēlējās 10 projektus no dažādām publiskā un privātā sektora dabas un/vai vides organizācijām, kuri veltīti tādiem jautājumiem kā bioloģiskā daudzveidība, klimata pārmaiņas, atkritumi un ūdens. Projekti tiek organizēti septiņās (7) dalībvalstīs, un to ieguldījumu kopējais apjoms ir 12,9 miljoni eiro, no kuriem ES nodrošinās aptuveni 6,3 miljonus eiro.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties