#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Preses konference par Eiropas Savienības 2008. finanšu gadu
, 2009. gada, 09.novembris, 2009

10.novembrī plkst. 11:30 Eiropas Savienības mājā, Eiropas Revīzijas palātas loceklis no Latvijas Dr. Igors Ludboržs rīkos preses konferenci par Revīzijas palātas pārskatu par Eiropas Savienības 2008. finanšu gadu.Preses konference par Eiropas Savienības 2008. finanšu gadu

10.novembrī plkst. 11:30 Eiropas Savienības mājā, Eiropas Revīzijas palātas loceklis no Latvijas Dr. Igors Ludboržs rīkos preses konferenci par Revīzijas palātas pārskatu par Eiropas Savienības 2008. finanšu gadu.

Revīzijas palātas 2008. gada pārskatā ir ikgadējā ticamības deklarācija (Statement of Assurance), kas ir ES ārējā revidenta atzinums par ES 2008. gada ieņēmumu un izdevumu finansiālo pārvaldību. Dalītās pārvaldības sistēmā arī ES dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju ir atbildīgas par ES budžeta īstenošanu virknē lielo izdevumu pozīciju.

Apmēram 98% no ES izdevumiem Latvijā ietilpst šajā dalītās pārvaldības sistēmā, un šo līdzekļu pārvaldībā ir iesaistītas Latvijas iestādes. Revīzijas palāta ir pārbaudījusi, vai līdzekļi ir iegūti un iztērēti saskaņā ar visām līgumsaistībām, t.i., iekasēti un iztērēti likumīgi un pareizi. Turklāt Revīzijas palāta sniedz atzinumu par to, vai pārskati sniedz patiesu un godīgu priekšstatu. Revīzijas palātas veiktais dažādu politiku novērtējums sniedz pārskatu par to, vai ES līdzekļu pārraudzības un kontroles sistēmas gan Komisijas, gan dalībvalstu līmenī darbojas efektīvi.

Lai gan par 2007. finanšu gadu Revīzijas palātas atzinums par pārskatu ticamību bija pozitīvs, tās atzinumi par pakārtoto darījumu likumību un pareizību lielākajā daļā izdevumu pozīciju jau kopš 1994. gada ir nelabvēlīgi. Vai 2008. gadā situācija ir uzlabojusies? Preses konferencē Dr. Ludboržs īpaši pievērsīsies tam, kā Revīzijas palātas pārskatā par 2008. finanšu gadu un tās jaunākajos īpašajos ziņojumos ir atspoguļota ES līdzekļu finanšu pārvaldība Latvijā.

Tajā pašā dienā Briselē preses konferenci par 2008. gada pārskatu rīkos arī Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs. Vēlāk viņš gada pārskatu prezentēs Eiropas Parlamentam Strasbūrā un Eiropas Savienības Padomei Briselē. 2009. gada 11. novembrī Dr. Ludboržs ar Revīzijas palātas pārskatu par 2008. finanšu gadu iepazīstinās arī Saeimas deputātus.

UZZIŅAI: Eiropas Revīzijas palāta ir Eiropas Savienības neatkarīgs ārējais revidents un katru gadu publicē gada pārskatu par ES vispārējā budžeta izpildi. Turklāt visa gada garumā Palāta publicē vairākus īpašos ziņojumus, kuros izklāsta rezultātus, kas gūti citās revīzijās — galvenokārt dažādu ES politikas jomu lietderības revīzijās.

Prezentācija par Eiropas Revīzijas palātas pārskatu par 2008. finanšu gadu notiks otrdien, 2009. gada 10. novembrī, plkst. 11:30 Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses konferenču zālē 5. stāvā.

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar Eiropas Revīzijas palātas darbiniekiem Luksemburgā: ar Gastonu Mūnenu (Gaston Moonen), tālr.: +352 4398 45716, e-pasts: antonius.moonen@eca.europa.eu vai Bernardu Moiju (Bernard Moya), tālr.: +352-4398-45916, e-pasts: bernard.moya@eca.europa.eu.

 

Ivars Bušmanis,

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs


 

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties