#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Romu izraidīšana no Francijas: Parlaments aicina Eiropas Savienību rīkoties
, 2010. gada, 08.septembris, 2010

Otrdienas debatēs par romu kopienu Eiropas Parlamenta (EP) EPP grupas deputāti uzsvēra, ka romu integrācijai ir nepieciešama pārliecinošāka ES rīcība. Vienlaikus S&D, ALDE, Zaļo/ALE un GUE/NGL grupas nosodīja Francijas valdības spertos soļus, raksturojot tos kā diskriminējošus un kā ES tiesību pārkāpumu. Komisāre V.Reding atzīmēja, ka ir jāizvērtē Francijas valdības darbības.

Uzstājoties ES Padomes vārdā, Beļģijas Valsts sekretārs Eiropas jautājumos Olivier Chastel apliecināja, ka Padome stigri iestājas par "[Eiropas] Līgumu vērtībām un principiem", kā arī "tiesiskuma, tostarp mazākumtautību tiesību ievērošanu". Padomes pārstāvis arī atgādināja, ka atbalstīt romu integrāciju ir visu dalībvalstu pienākums. "Ir jābūt pārvietošanās brīvībai, un romi nedrīkst būt diskriminācijas upuri," viņš uzsvēra.

Eiropas komisāre tieslietu un pamattiesību jautājumos Viviane Reding norādīja, ka dalībvalstis ir atbildīgas par sabiedrisko kārtību un savu iedzīvotāju drošību, tomēr visiem pasākumiem jābūt samērīgiem. V.Reding arī atzīmēja Francijas valdības apliecinājumu, ka tā nediskriminē romus. Vienlaikus komisāre norādīja, ka Eiropas Komisijas dienesti "pārliecinās, vai teiktais atbilst realitātei uz vietas". "Līdz šim mēs esam noteikuši virkni jautājumu, par kuriem Francijas iestādēm būs jāsniedz papildu informācija," viņa piebilda.

Livia Jaroka (EPP, HU) atgādināja, ka katrs izraidīšanas gadījums jāizskata atsevišķi. Viņa norādīja, ka "neviens nedrīkst tikt izraidīts tikai tāpēc, ka viņš ir roms", un atzina, ka kolektīvās izradīšanas "var būt atbaidošas", bet tāds pats ir arī rīcības trūkums nabadzības un sociālās izstumšanas mazināšanai. Deputāte uzsvēra nepieciešamību veicināt romu iekļaušanu ar kopējas Eiropas stratēģijas palīdzību.

Hannes Swoboda (S&D, AT) pauda vilšanos par Eiropas Komisijas neskaidro atbildi. "Tas ir skandalozi. Es vēlos zināt, vai Francijas iestādes ir pārkāpušas Eiropas tiesības, vai nav," viņš teica, piebilstot, ka, iespējams, ir arī citas valstis – "varbūt Itālija vai Ungārija", kas varētu sekot Francijas pēdās.

Renate Weber (ALDE, RO) atzīmēja, ka Francija izspēlē "viltīgus gājienus", dodot romiem naudu ar nosacījumu, ka tie pamet valsti. "Viņi to sauc par brīvprātīgu atgriešanos", bet tas ir "nepārprotams Eiropas un starptautisko tiesību pārkāpums". Deputāte uzsvēra, ka Komisijai jāparāda, ka tā ir patiesa ES principu sargātāja.

Hél?ne Flautre (Zaļie/ALE, FR) jautāja, vai pēc vairākām sanāksmēm komisārei V.Reding joprojām nav pārliecinoša viedokļa un vai ir nepieciešami papildu eksperti un liecības, lai secinātu, ka situācija ir nepieņemama. "Beidziet izvairīties uzņemties atbildību," viņa aicināja.

Timothy Kirkhope (ECR, UK) aicināja deputātus nogaidīt, kamēr Komisija pieņem oficiālu lēmumu. "Pēc tam mēs varēsim izdarīt spriedumu, balstoties uz informāciju un faktiem, un izlemt, kā koncentrēt spēkus labākai romu integrācijai – nevis pārsteidzīgi nosodīt vienu dalībvalsti". Deputāts arī uzsvēra: "[..] šis kontinents nedrīkst pieļaut, ka atdzīvotos pagātnes nacionālisma bieds."

Cornelia Ernst (GUE/NGL, DE) norādīja: "Sarkozī pārkāpj ES tiesības, personu brīvas pārvietošanās principu un Pamattiesību hartu." "Es vēlos, lai šīs deportācijas beigtos," viņa uzsvēra, pieminot arī Austrijas, Itālijas un Vācijas gadījumus. "Mums Parlamentā ir jācīnās pret to," deputāte piebilda.

"Tas viss ir aizbildināšanās," pauda Mario Borghezio (EFD, IT), uzsverot, "Rumānija un Bulgārija nav atrisinājušas savas vietējās problēmas." "Arī romiem ir jāpilda likumi," viņš turpināja. "ES iedzīvotāji ir arī viņu noziegumu upuri un nevēlas, ka romi dzīvo viņiem blakus," deputāts teica, piebilstot, "mums jāuzdrošinās to pateikt." EP deputāti par rezolūciju balsos ceturtdien 9.septembrī.

Ziņu aģentūra LETA/ Nozare
Foto: europa.eu

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties