#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Sekmēs Baltijas jūras reģiona attīstību
, 2009. gada, 10.jūnijs, 2009

Eiropas Komisija iepazīstinājusi ar priekšlikumu par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Piecus gadus pēc paplašināšanās reģionā jārisina vairāki neatliekami uzdevumi, tostarp jautājumi, kas saistīti ar ūdens pasliktināšanos Baltijas jūrā, sliktiem transporta savienojumiem, tirdzniecības šķēršļiem un enerģijas piegādi

Minētās problēmas saasinās, jo netiek nodrošināta efektīva koordinācija. Reģionu politikas komisāre Danuta Hībnere iepazīstināja ar stratēģiju, kas īpaši vērsta uz to, lai pēc iespējas izmantotu Baltijas jūras reģiona dalībvalstu un reģionu attīstības potenciālu."ES stratēģija Baltijas jūras reģionam ir būtisks solis, kas iezīmē jaunu sadarbības veidu Eiropas Savienībā. Tā nenozīmē jaunus likumus vai iestādes; drīzāk tās pamatā ir dalībvalstu un reģionu valdību un iedzīvotāju vēlme atrisināt kopīgos steidzamos uzdevumus. Komisija ierosina visaptverošu rīcības plānu, pamatojoties uz padziļinātām apspriedēm ar valstu valdībām un reģionu pašvaldībām, uzņēmumiem, NVO un akadēmiskajām aprindām: ES ir labas iespējas koordinēt vajadzīgo darbu, lai vislabākajā veidā izmantotu pieejamos resursus un glābtu Baltijas jūru, sekmētu tirdzniecību un uzlabotu visu reģiona iedzīvotāju dzīves kvalitāti," teica komisāre Hībnere.Baltijas jūras reģionā risināmi vairāki būtiski uzdevumi. Jūras stāvoklis pasliktinās pārmērīgas nitrātu un fosfātu ieplūdes dēļ, tādējādi apdraudot bioloģisko daudzveidību. Turklāt ir vajadzīga ciešāka savstarpēja saikne starp ekonomikām. Statistika liecina par pārāk lielu paļaušanos uz tirdzniecību ar tuvākajām kaimiņvalstīm. Baltijas reģiona attīstību kavē arī lielie attālumi gan iekšienē, gan līdz pārējām Eiropas valstīm: no Tallinas līdz Varšavai ar vilcienu jābrauc 36 stundas. Vēl problēmas rada Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nošķirtība enerģijas piegādes ziņā. Visbeidzot arvien pieaugošais naftas tankkuģu skaits, kuri kursē Baltijas jūrā, nozīmē, ka vienmēr pastāv negadījumu risks.Baltijas jūras krasta līniju dala astoņas ES dalībvalstis un Krievija. Pagātnē izstrādāti daudzi ziņojumi un rīcības plāni, bet to efektivitāte bijusi ierobežota. Vajadzīga labāka daudzo iesaistīto struktūru koordinācija. Daudzi pašreizējie uzdevumi atrodas ES politikas darbības jomā. ES struktūrfondu programmas reģionā veido pamatu, uz kura stiprināt sadarbību. Komisijas priekšlikumi ir vērsti uz dalībvalstīm, taču tā apzinās, ka daudzus uzdevumus var atrisināt, tikai veiksmīgi sadarbojoties ar Krieviju. Komisija arī iesaka stiprināt šo sadarbību, izmantojot pašreizējās iniciatīvas, konkrēti "Ziemeļu dimensiju" -  ES, Krievijas, Norvēģijas un Islandes kopīgo politiku.Šī stratēģija izstrādāta kā paziņojums un rīcības plāns, kurā iekļauti 80 galvenie projekti — daži no tiem jau uzsākti. Četriem stratēģijas stūrakmeņiem jāpanāk, lai šī Eiropas daļa: būtu vides ziņā ilgtspējīga (piemēram, notekūdeņu attīrīšana); uzplauktu (piemēram, inovācijas veicināšana mazajos un vidējos uzņēmumos); būtu pieejama un pievilcīga (piemēram, transporta savienojumu uzlabošana); būtu droša (piemēram, labāka reaģēšana ārkārtas situācijās).Laikā no 2007. līdz 2013. gadam Baltijas jūras reģions saņems vairāk nekā 50 miljardu eiro atbalstu ieguldījumiem atbilstoši kohēzijas politikai un citiem ES finansējuma instrumentiem, ieskaitot 27 miljardus eiro pieejamības uzlabošanai, gandrīz 10 miljardus eiro vides jomai, 6,7 miljardus eiro konkurētspējai un 697 miljonus drošībai un risku profilaksei.Stratēģija ir pirmais solis ES integrētās jūrniecības politikas reģionālajā īstenošanā.

/>/>/>/>/>/>
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties