#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Tabakas lietošana- vadošais novēršamais nāves cēlonis pasaulē
, 2010. gada, 25.marts, 2010

Tabaka ir novēršams nāves cēlonis visā pasaulē. Latvijā tabaka ir trešais nozīmīgākais riska faktors citu faktoru vidū, kas veicina sliktu veselību un pāragru nāvi jeb tā saucamo slimību slogu.

Laika periodā kopš 1999.gada 29.oktobra, kad sākās darbs pie Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk PVO) Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību [1] (turpmāk Konvencija), līdz 2010.gada 20.martam no tabakas izraisītajām veselības problēmām vien pasaulē bija miruši 47,411,026 cilvēki [2]. Vides tabakas dūmi pasaulē ik gadu nogalina 600 000 cilvēkus [3].

Eiropā tabakas lietošana tiek vērtēta kā nozīmīgākais riska faktors priekšlaicīgas nāves draudiem. Statistika liecina, ka 650 000 eiropiešu ik gadu priekšlaicīgi mirst no tabakas lietošanas, 19 000 - no pakļautības vides tabakas dūmu ietekmei mājās vai darba vietā. Smēķēšanas radītie ekonomiskie zaudējumi sabiedrībai ES 2000.gadā tika lēsti vairāk kā 100 miljonu apmērā [4].

2009. martā tika publicēts ceturtais Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju Direktorāta (Directorate General Health and Consumer) Eurobarometer pētījums par eiropiešu nostāju tabakas jautājumos. Pētījums liecina, ka Latvija ir trešā smēķējošākā valsts Eiropā un ka Latvijā smēķē 37% iedzīvotāju. Vēl izplatītāka smēķēšana ir vien Grieķijā (42%) un Bulgārijā (38%). Rumānijā, Ungārijā, Lietuvā, Čehijā un Slovākijā smēķē 36% iedzīvotāju. 26% ES iedzīvotāju vecuma grupā virs 15 gadu vecuma, ir regulāri smēķētāji, 5% ir neregulārie smēķētāji [5].

Latvijā tabaka ir trešais nozīmīgākais riska faktors citu faktoru vidū, kas veicina sliktu veselību un pāragru nāvi, jeb tā saucamo slimību slogu – Disability – adjusted life years (DALYs) un 2002.gadā šis indikators bija 12% (pasaulē- 4,1%). No visām priekšlaicīgām nāvēm, Latvijā tabaka ir vainojama 16,5% gadījumu (pasaulē- 8.8%) [6].

Konvencija - pirmais unikālais starptautisko tiesību instruments, kas izveidots, lai veicinātu valstu rīcību un starptautisko sadarbību darbojoties pret globālo tabakas epidēmiju.

Konvencija piedāvā starptautiski akceptētus un tiesiski saistošus sabiedrības veselības standartus, un tās mērķis ir aizsargāt esošo un nākošās paaudzes no postošām veselības, sociālām, vides un ekonomiskām sekām, ko rada tabakas lietošana un pakļaušana tabakas dūmiem. Konvencija ierobežo tabakas izplatību gan no ražotāju, gan patērētāju puses. Tā ietver situācijas analīzes noteikumus, nosaka sadarbību kriminālatbildības un civilatbildības jautājumos, un tā balstīta uz zinātniskiem pierādījumiem, tas ir, tiek ieteikti pasākumi, kuru efektivitāte tabakas patēriņa samazināšanā ir pierādīta. Svarīga ir Konvencijas ievadā minētā dalībvalstu apņemšanās piešķirt prioritāti savām tiesībām aizsargāt sabiedrības veselību. Konvencijas 2. pantā dalībvalstis tiek iedrošinātas un apņemas veikt arī citus stingrākus pasākumus ar mērķi labāk aizsargāt cilvēku veselību, tātad Konvencija veido tikai prasību minimumu nacionāliem un starptautiskiem tabakas kontroles pasākumiem. Valstis var veikt arī vairāk!

Latvija kopš 1999.gada aktīvi piedalījās Konvencijas starpvaldību sarunu procesā. Konvencija tika pieņemta 2003.gada 21.maijā Pasaules Veselības 56. Asamblejā. Latvija to parakstīja 2004.gada 10.maijā un 2005.gada 10.februārī iesniedza pievienošanās dokumentus Konvencijas Depozitārijā Apvienoto Nāciju Organizācijā (turpmāk ANO). Konvencija stājās spēkā Latvijā 2005.gada 11.maijā.

Latvijā pašreizējā tabakas kontroles sistēmas veidošana tika uzsākta deviņdesmito gadu otrajā pusē, kad 1996.gadā pieņēma likumu “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” [7] un darbu uzsāka Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija (1997.gadā). Kopš tā laika likumdošana tikusi pilnveidota un 2005.gada 27.decembrī Ministru Kabinets atbalstīja Veselības ministrijas izstrādāto Tabakas uzraudzības valsts programmu 2006.- 2010. gadam un programmas ieviešanas plānu, kura izstrādi atbalstīja un konsultēja PVO Eiropas reģionālais birojs. Programma lielā mērā ietver pasākumu plānojumu atbilstoši Konvencijā noteiktajiem rīcības virzieniem un principiem. Kopš programmas ieviešanas, katru gadu tiek sagatavots informatīvais ziņojums valdībai par programmas izpildi.

Zināšanas!

Konvencijas 11.pants paredz, ka ikvienam ir jābūt informētam par tabakas nodarīto kaitējumu savai un apkārtējo veselībai, kā arī paredz, ka 3 gadu laikā kopš Konvencijas ratificēšanas ikvienai dalībvalstij ir pienākums ieviest lielus, rotējošus uzrakstus uz tabakas produktiem, kas informētu par veselībai nodarīto kaitējumu. ES pirmā specifiskā normatīvā akta attiecībā uz tabakas ierobežošanu- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/37/EK „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu” [8] 5.3 pants paredzēja prasību ražotājiem informēt patērētājus, izvietojot krāsainus fotoattēlus vai citas ilustrācijas, lai attēlotu un izskaidrotu sekas, kādas smēķēšana atstāj uz veselību.

Vēl nesen Saeimā, medijos un sabiedrībā risinājās sarunas ap Latvijas darba devēju konfederācijas (turpmāk LDDK) iesniegto priekšlikumu pagarināt pārejas periodu krāsaino fotogrāfiju izvietošanai uz cigarešu paciņām, kas ir viens no efektīviem tabakas izplatību ierobežojošiem pasākumiem. Industrijas un LDDK prasība pagarināt veco paciņu tirgošanas termiņu, tādejādi tirgojot vēl kādu laiku savu produkciju bez krāsainajiem, un kā daudzi patērētāji atzīst – nopietni brīdinošiem attēliem, bija bezkaunīga rīcība. Fakts, ka krāsainajiem attēliem uz paciņām, vēlākais, jāparādās sākot ar 2010.gada 1.martu, bija zināms jau ilgi pirms 2008.gada septembra, kad stājās spēkā noteikumi par pārejas periodu. Līdz ar to apelēt pie saražotā apjoma, kuru krīzes dēļ nevarēs iztirgot un kas nesīs zaudējumus ražotājiem un tirgotājiem, ir ņirgāšanās par sabiedrības veselībai nozīmīgās iniciatīvas nepieciešamību. Paldies Dievam, Saeimā tika atrasts risinājums un krāsainie attēli ir jau apritē un ik reizi paņemot rokā paciņu, brīdina smēķējošos.

Kanādā, kura bija pirmā valsts pasaulē, kas ieviesa krāsainos fotoattēlus uz tabakas produktu iepakojumiem [9], tika vērtēta krāsaino fotoattēlu ietekme uz sabiedrību. 44% smēķētāju atzina, ka jaunie krāsainie attēli ir palielinājuši viņu motivāciju atmest smēķēšanu, 35% smēķētāju ir uzzinājuši jaunu informāciju par tabakas nodarīto kaitējumu veselībai, 27% smēķētāju šie attēli ir mudinājuši samazināt smēķēšanu mājā, bet starp tiem, kuri 2001.gadā mēģinājuši atmest smēķēšanu, 38% apgalvoja, ka krāsainie attēli bija faktors, kas motivēja atmest šo netikumu. Lielāka fotoattēlu ietekme vērojama populācijā ar zemāku izglītības līmeni [10].

ES pirmie krāsainie attēli uz cigarešu paciņām tika ieviesti Beļģijā- no 2006.gada, Rumānijā- no 2008.gada, Apvienotajā Karalistē- no 2008.gada. Krāsainie fotoattēli ir arī Šveicē [11].

Beļģijā, kas bija pirmā valsts ES, kura ieviesa krāsainos fotoattēlus uz tabakas produktu iepakojumiem, 1 no 4 smēķētājiem uzskata, ka krāsainie attēli padara cigarešu paciņas daudz pievilcīgākas un ir diskutējuši par šo jautājumu ar saviem draugiem un ģimenes locekļiem. 1 no 3 uzskata, ka šie attēli darbojas kā stimuls atmest smēķēšanu. Sevišķi efektīvi brīdinājumi ir jaunu cilvēku un smēķētāju, kuri vēlas atmest smēķēšanu vidū. 55% ES iedzīvotāju uzskata, ka papildus jau esošajam brīdinošajam uzrakstam pievienojot krāsaino fotoattēlu, šī ziņa tiks pastiprināta un tādejādi tā būs krietni efektīvāka [12].

Zināms progress Latvijā ir!

Interesants un uzskatāms ir Luka Jossena un Martina Rova (Luk Joossens and Martin Raw) 2007.gadā veiktais pētījums „Progress in Tobacco Control in 30 European Countries, 2005 to 2007” [13], kas ar punktu sistēmu analizēja sešas pozīcijas tabakas kontrolē: cenu pieaugumu, smēķēšanas aizliegumu publiskās un darba vietās, sabiedrības informēšanas kampaņas un tām izlietotos naudas līdzekļus, tabakas produktu reklāmas aizliegumu un veselības brīdinājumus uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem. 30 Eiropas valstu vidū no 100 maksimāli iespējamajiem punktiem, Latvijas kopējais punktu skaits 2007.gadā bija 41 punkts, kas mūsu valsti ierindoja 24.vietā Salīdzinājumā ar 2005.gadu, zināms progress ir panākts, jo toreiz Latvija ieguva 29 punktus [14].

Dati liecina, ka Latvijas pieaugušo iedzīvotāju vidū desmit gadu laika periodā no 1998. gada līdz 2008.gadam ir statistiski ticami samazinājusies ikdienas smēķētāju izplatība, proti, smēķējošo vīriešu īpatsvars samazinājies no 51,1 % 1998.gadā līdz 45,0% 2008.gadā, savukārt smēķējošo sieviešu īpatsvars- no 19,2% 1998.gadā līdz 15,6% 2008.gadā. Vēl būtiskāk šajā laika periodā samazinājies pasīvai smēķēšanai pakļauto īpatsvars darba vietās- vīriešu populācijā no 36,4% līdz 23,6%, bet sieviešu- no 16,5% līdz 6,7%. Jāatzīmē, ka abiem dzimumiem vēro sakarību, ka ikdienas smēķētāju un pasīvo smēķētāju īpatsvars samazinās straujāk grupās ar augstāku izglītības līmeni. Pētījuma autori secina, ka straujākās pozitīvās izmaiņas vērojamas tieši pēc Konvencijas spēkā stāšanās Latvijā 2005.gadā, kā arī vairākām likumdošanas izmaiņām 2006.-2008.gadā [15].

Diemžēl, bēdīgāka situācija ir jauniešu populācijā. 2007.gadā veiktā pētījuma „Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū” autori secina, ka par regulāriem smēķētājiem uzskatāmi 13% 13–14 gadu veco skolēnu, 25% 15–16 gadu veco skolēnu, 38% 17–18 gadu veco jauniešu un 40% jauniešu vecumā no 19–20 gadiem [16]. Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums [17] atklāj, ka Latvijā smēķēšanas izplatība jauniešu vidū ir augsta: pašlaik cigaretes smēķē 35,2% meiteņu 41,8% zēnu (2002.gadā- 33% meiteņu un 41,4% zēnu).

Pētījuma dati arī liecina, ka tikai nedaudz vairāk par pusi skolēnu pēdējā mācību gadā skolā ir runājuši par smēķēšanas kaitīgo ietekmi un 68,7% nesmēķējošo un 82,7% smēķējošo skolēnu par to ir runājuši ar saviem ģimenes locekļiem. Pētījuma autori secina, ka liela nozīme smēķēšanas izplatības mazināšanā jauniešu vidū ir katras skolas rīcībai un iniciatīvai atkarību izraisošo vielu lietošanas profilaksē. Pārāk zemu tiek novērtēts skolotāja paraugs, 53,0% skolēnu atzīmējuši, ka redzējuši skolotājus smēķējam skolas telpās vai teritorijā.
Turpinām strādāt.

Smēķētājiem dzīve vieglāka nekļūs. Jau pavisam drīz- 1.aprīlī stāsies spēkā pilnīgs smēķēšanas aizliegums kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās [18]. Jāatzīmē, ka šis aizliegums attieksies arī uz ūdenspīpēm. Progress ir panākts attiecībā arī uz augu smēķēšanas produktiem, kuri beidzot ir pakļauti likumam „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”. Milzīgs progress ir tabakas industrijas pārstāvja izslēgšana no Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas sastāva, kas bija absolūtā pretrunā ar Konvencijas pamatprasībām.

Iepriecina tas, ka daļēju „vainu” Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcija (turpmāk Koalīcija) var uzņemties arī attiecībā uz Padomes politisko vienošanos 2009.gada 10.novembrī par ES direktīvu tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļu pakāpeniskam pieaugumam un harmonizācijai ES valstīs [21]. Koalīcija kopā ar Lietuvas tabakas un alkohola kontroles nacionālo koalīciju [22] un Igaunijas nacionālo tabakas un alkohola kontroles koalīciju aktīvi piedalījās šajā procesā un divas reizes iesniedza vēstules LR Finanšu ministrijai, kā arī rakstīja aicinājumus no Latvijas ievēlētajiem eiroparlamentāriešiem atbalstīt šo tik svarīgo normatīvo aktu. Savā vēstulē Finanšu ministrs E.Repše solīja ne vien atbalstīt EK ierosināto direktīvu, lūdzot tikai ilgāku pārejas periodu, bet arī minot, ka iespējams šo periodu samazināt [23]. Tas rosinās Koalīciju turpināt aktīvi virzīt šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs, jo cenu un nodokļu palielinājumu Pasaules Banka ir atzinusi par vienu no visefektīvākajām smēķēšanas ierobežošanas metodēm (cenu celšana- 30 punkti, aizliegums smēķēt sabiedriskās un darba vietās- 22 punkti, sabiedrības informēšanai atvēlētā nauda- 15 punkti, visaptverošs reklāmas un sponsorēšanas aizliegums- 13 punkti, brīdinājumi un attēli uz tabakas izstrādājumu iepakojuma- 10 punkti, ārstēšana- 10 punkti) [24]. Cena ir noteicošais faktors jauniešiem un cilvēkiem ar zemiem ienākumiem. Turklāt, nāksies apbēdināt tos industrijas vergus, kuri propagandē, ka palielinot cenas un nodokļus, palielināsies nelegālais tirgus, jo jaunākie pētījumi liecina, ka lielāks nelegālās aprites līmenis ir valstīs, kurās ir zemākas tabakas produktu cenas (to vidū ietilpst arī Latvija [25]) [26].

Ņemot vērā, ka industrija izdomā arvien jaunus paņēmienus, kā pievilināt sev klientus, cerams, ka likumdevēji ilgi nevilcināsies ar skaidrības ieviešanu likumdošanā attiecībā uz tirgū strauji ienākošajām elektroniskajām cigaretēm. Šo neizpētīto produktu tirdzniecības vietas sāk parādīties aizvien vairāk un vairāk vietās, kur apgrozās gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši- lielveikalos, lidostā u.c. PVO nostāja ir skaidra- elektroniskā cigarete, kas patiesībā ir nikotīna inhalators (kā zināms, nikotīns pat mazās koncentrācijas izraisa atkarību un ir viena no galvenajām vielām, kas padara cilvēkus atkarīgus no smēķēšanas [19]), nav pierādīta kā nikotīna aizstājterapija un nav pierādījumu tam, ka šis produkts būtu drošs lietošanai. Industrijai nav pierādījumu viņu pašu producētajam apgalvojumam, ka elektroniskā cigarete var palīdzēt atmest smēķēšanu, jo pamatā nav klīnisku pētījumu, kas to apliecinātu [20].

Neskatoties uz panākto progresu, ir nepieciešams aktīvi turpināt darbu pie likumdošanas pilnveidošanas, lai pasargātu no veselībai un dzīvībai kaitējošo tabakas dūmu ietekmes sabiedrības grupas, kuras būs pakļautas veselības riskam savās darba vietās arī pēc 1.aprīļa, kad likums būs pilnībā stājies spēkā, piemēram, kazino un spēļu zāļu darbiniekus, viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās vietu darbiniekus, tālsatiksmes vilcienu un kuģu darbiniekus, citus darbiniekus, kuri pakļauti tabakas dūmiem ārstniecības, sociālās aprūpes, rehabilitācijas iestādēs, ieslodzījuma un citās vietās, kur joprojām atļauts smēķēt un kuras šie darbinieki uzkopj. Mērķis: no tabakas dūmiem 100% brīvas vides radīšana.

Ko mēs varam darīt lietas labā tuvākajā nākotnē?

Mēs varam dot iespēju uzklausīt, izteikties un diskutēt, jo Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālā koalīcija š.g. 31.martā Veselības inspekcijas zālē, Rīgā, Klijānu ielā 7, organizē ikgadējo tabakas kontroles konferenci. Šī būs jau 4.konference, kurā likumdevēju pārstāvji, pārstāvji no veselības un izglītības jomu pārraugošajām institūcijām, pašvaldībām, profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī jauniešu apvienībām analizēs, cik efektīvi darbojas tabakas kontrole visos tās līmeņos.
Šī gada konferences vienojošā tēma ir „Uz pierādījumiem balstītas tabakas kontroles politikas veidošana Latvijā”, un konferences programma veidota tā, lai tā būtu vienlīdz noderīga gan politikas veidotājiem, kā arī interesanta un derīga reālajiem pildītājiem. Tāpēc aicinām piedalīties konferencē ikvienu interesentu, lai aktīvi iesaistītos diskusijās un paustu savu viedokli.
Konferencē būs iespējams arī noteikt oglekļa monoksīda (CO) līmeni izelpā, jo tajā kā ik gadu piedalīsies Koalīcijas ilggadējie sadarbības partneri- Eiropas Komisijas kampaņas Help: par dzīvi bez tabakas pārstāvji. Šī kampaņa ir viena no lielākajām veselības informēšanas kampaņām ES, kas aktīvi darbojas 27 ES dalībvalstīs un turpina iepazīstināt sabiedrību, it sevišķi jauniešus ar smēķēšanas radīto ļaunumu un iespējām atmest šo netikumu [27].

Ikviens interesents, kuram rūp savas valsts sabiedrības veselība un ilgtspējīga attīstība, tiek laipni aicināts piedalīties konferencē. Par savu dalību lūdzam informēt līdz š.g. 29.martam. Aizpildītu dalībnieka anketu, kuru atradīsiet Tabakas un alkohola kontroles Latvijas nacionālās koalīcijas blogā zem sadaļas TABAKAS KONTROLES KONFERENCE 2010 http://taklnk.wordpress.com/tabakas-kontroles-konference-2010/, lūdzam sūtīt uz e- pastu info.taklnk@gmail.com vai pa faksu +371 67 220 657.

Izmantotā literatūra:
[1] WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_FCTC_english.pdf
[2] Framework Convention Alliance bulletin http://www.fctc.org/dmdocuments/Issue%20103%20Saturday.pdf
[3] WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2009 http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563918_eng_full.pdf
[4] Tobacco control in the EU, 2009 http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/tobacco_control_en.pdf
[5] Survey on Tobacco Analytical Report, 2009 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_253_en.pdf
[6] The European health report 2005 http://www.euro.who.int/document/e87325.pdf 113.lpp.
[7] Likums "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=41774&version_date=01.04.2010
[8] Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/37/EK (2001. gada 5. jūnijs) Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=celex:32001l0037:lv:html
[9] ASH- 1 October 2008: Implementation of picture warnings on tobacco products
http://www.ash.org.uk/ash_buotjvuj.htm
[10] ASH- Shock picture cigarette health warnings have ‘amazing impact' in Canada
http://www.ash.org.uk/ash_ukpfzle2.htm
[11] http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/GTCR_2009-web.pdf 271.lpp.
[12] Survey on Tobacco Analytical Report http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_253_en.pdf
[13] Progress in Tobacco Control in 30 European Countries, 2005 to 2007 www.ensp.org/files/30_european_countries_text_final.pdf
[14] Progress in Tobacco Control in 30 European Countries, 2005 to 2007 www.ensp.org/files/tobacco_control_new_ranking_2007.pdf
[15] Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2008 http://www.vec.gov.lv/docs/new2009/Finbalt_1_dala.pdf
[16] Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū, 2007.gada aptauja Latvijā http://www.vec.gov.lv/docs/new2009/2009.11.16-21.pdf
[17] Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums, 2007.gada aptauja Latvijā http://www.vec.gov.lv/docs/new2009/2009.11.30-05.pdf
[18] Likums |”Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu| http://www.likumi.lv/doc.php?id=41774&from=off
[19] WHO- Tobacco Free Initiative (TFI)
http://www.who.int/tobacco/research/cessation/en/index.html
[20] Marketers of electronic cigarettes should halt unproved therapy claims http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/en/index.html
[21] Agreement on a reform of excise duties on cigarettes and other
tobacco products
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/111018.pdf
[22] Lietuvas tabakas un alkohola kontroles koalīcijas mājas lapa http://www.koalicija.org/
[23] LR Finanšu ministra E.Repšes vēstule http://taklnk.files.wordpress.com/2010/01/2009_06_04_13_03_11.pdf
[24] World Bank, Public Health at a Glance- Tobacco Control, June 2003 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXT HAAG/0,,contentMDK:20799536~menuPK:64229773~pagePK:64229817~piPK:64229743~theSitePK:672263,00.html
[25] WHO Report on Global Tobacco epidemic, 2009 http://www.who.int/tobacco/mpower/2009/GTCR_2009-web.pdf 276.lpp.
[26] http://www.fctc.org/dmdocuments/Issue%2097%20Sunday.pdf 2.lpp.
[27] Help : par dzīvi bez tabakas http://bg-bg.help-eu.com/pages/index-13.html

Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties