#

Eiropas Savienības mājā Rīgā Nāciet uzzināt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, jautājiet un izsakiet savu viedokli!

Aspazijas bulvāris 28

67-085-445

  • #
  • #
  • #
  • #
Zinātnes ministri vienojas par ES pētniecības prioritāšu noteikšanu pēc 2010.gada
, 2009. gada, 04.decembris, 2009

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe šodien, 3.decembrī, piedalījās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Briselē, kurā diskutēja par ES pētniecības un konkurētspējas jautājumiem pēc 2010.gada.

ES dalībvalstis atbalstīja Eiropas Padomes projektu par vadlīnijām (principiem) Eiropas pētniecības un tajā balstīto inovāciju nākotnes prioritāšu definēšanai. Minētie principi iekļauti ES Konkurētspējas stratēģijā un to īstenos pēc Lisabonas stratēģijas beigām 2010.gadā. Padomes secinājumos tiek akcentēta pētniecības loma Eiropas attīstībā un izaugsmē, konkurētspējas stiprināšana, uz inovācijām balstīta ražošana, sadarbība starp zinātni un industriju, sistēmas efektivizācija, vienkāršošana u.c. Apstiprinot šo ES līmeņa politikas dokumentu, ES dalībvalstu zinātnes ministri ir vienojušies par principiem, kuri tiks izmantoti, izstrādājot nākotnes Eiropas pētniecības prioritātes.

Izglītības un zinātnes ministre norāda, ka Latvija atbalsta Eiropas Padomes secinājumus par principiem un vadlīnijām attiecībā uz Eiropas pētniecības prioritātēm pēc 2010.gada un ir gandarīta gan par panākto rezultātu, gan arī par to, ka ir definētas galvenās ievirzes tālākajam darbam.
 
Koķe uzskata, ka konkurētspējas veicināšanai nepieciešams stiprināt ES pētniecības atbalsta programmu kapacitāti un efektivitāti, palielināt tām piešķirto finansējumu, akcentējot pētniecības un inovāciju saiknes stiprināšanu.
 
Vienlaikus Koķe sanāksmē pauda atbalstu nepieciešamībai izveidot Eiropas stratēģiju pārrobežu sadarbībai starp pētniecības institūcijām, tādējādi veicinot pasaules līmeņa pētniecības un inovāciju vides attīstību visā Eiropā. Šādas stratēģijas īstenošanai nepieciešamajiem mehānismiem jānodrošina visu dalībvalstu spēja tos izmantot.
 
T.Koķe pauda pārliecību, ka ir būtiski stiprināt Eiropas pētniecības telpas vienotību, jo diemžēl līdz šim tomēr nav izdevies likvidēt plaisu starp vecajām un jaunajām ES dalībvalstīm. To arī apliecina salīdzinoši nelielā jauno dalībvalstu sekmība, līdzdalība lielajos projektos un konkurētspējīgos konsorcijos. Tādēļ ir nepieciešams turpināt aktivitātes saistībā ar jauno dalībvalstu pētniecības potenciāla integrēšanu Eiropas pētniecības telpā.
 
Ministre īpaši pievērsās konkrētu pasākumu nepieciešamībai:
- pārskatīt 7.Ietvara programmas dalības noteikumus un finanšu ietvara noteikumus, veicinot pētniecības finansējuma pārraudzības specifikas ievērošanu;
- īstenot 6.Ietvara programmas izvērtējuma ziņojuma rekomendācijas administratīvo šķēršļu novēršanai;
- dalībvalstīm ir jāraugās, lai nacionālo pētniecības programmu administratīvie procesi un noteikumi finansējuma saņemšanai būtu samērīgi un atbilstu Eiropas programmu vienkāršošanas centieniem. Tādējādi tiktu veicināta sasaiste starp 7.Ietvara programmā pieejamiem līdzekļiem un nacionālo finansējumu;
- lai palielinātu 7.Ietvara programmas un struktūrfondu projektu efektivitāti, svarīgi būtu pastiprināti veicināt šo projektu resursu sasaisti.
 
Ziņa sagatavota pēc Izglītības un zinātnes ministrijas materiāliem
 
Foto: Geoffrey Whiteway
Bezmaksas telpas

ES māja piedāvā bezmaksas telpas pasākumiem, diskusijām un citiem pasākumiem.

Pieteikties